Сентябрь 2016

Автореферат диссертации

550 СП В19       Василенко, А.Ю. Неогеновий магматизм в системі Закарпатського глибинного розлому : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.04.00.01 – загальна та регіональна геологія / А.Ю. Василенко. – К: КНУ, 2016. – 20 c.

621.74 СП З-26  Замятін, М.І. Теоретичні та технологічні основи використання протипригарних покриттів на водній основі для замороження форм та стрижнів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.16.04 – ливарне виробництво / М.І. Замятін.- Дніпро: НМетАУ, 2016.- 20 c.

620.10 СП З-45           Звягінцева, Г.В. Вплив легування ніобієм та молібденом на утворення тріщин в зварних з’єднаннях стабільноаустенітних сплавів Ni-Cr-Fe : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец.05.02.01 – матеріалознавство / Г.В. Звягінцева. – К: ПОД ІЕЗ НАНУ, 2016. – 20 c.

Библиотечное дело

025  Б59  Бібліотеки в системі забезпечення євроінтеграційних процесів України : навчальний посібник : ЭБ / укл. В.С. Пашкова. – К: НАКККіМ, 2016. – 58 c.

025 Н34  Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського : Вип. 41 : ЭБ. – К, 2015. – 624 c.

025 Н34  Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського : Вип. 42 : ЭБ. – К, 2015. – 596 c.

Горное дело

622.33 П53    Полулях, А.Д. По расчету норм показателей качества угля, добываемого шахтерами : учебное пособие / А.Д. Полулях, Д.А. Полулях. – Дн-ск: НГУ, 2016. – 144 c.

622.6 С32     Сергєєв, П.В. Комп’ютерне моделювання технологічних процесів переробки корисних копалин : ЭБ / П.В. Сергєєв, В.С. Білецький. – Маріуполь: Східний видавничий дім, 2016. – 119 c.

622.24 Я62       Янкин, А.Е. Совершенствование параметров буровзрывной технологии проведения вертикальных стволов для повышения устойчивости породных обнажений и крепи : монография / А.Е. Янкин. – Дн-ск: НГУ, 2016. – 140 c.

Металлургия

621.771 Б76    Божков, А.И. Автоматизация управления качеством тонколистового проката. Кн. 1 : цикл учебных пособий в 3 книгах : ЭБ. – Липецк: ЛипГТУ, 2015. – 92 c.

621.771 Б76    Божков, А.И. Автоматизация управления качеством тонколистового проката. Кн. 2 : цикл учебных пособий в 3 книгах : ЭБ. – Липецк: ЛипГТУ, 2015. – 78 c.

621.771 Б76    Божков, А.И. Автоматизация управления качеством тонколистового проката. Кн. 3 : цикл учебных пособий в 3 книгах : ЭБ. – Липецк: ЛипГТУ, 2015. – 133 c.

669.14 Б79       Большаков, В.И. Использование сталей повышенной прочности в новом высотном строительстве и реконструкции / В.И. Большаков, О.В. Разумова. – Дн-ськ: Пороги, 2008. – 214 c.

669 Г85 Гринев, А.Ф. Алгоритм моей судьбы / А.Ф. Гринев. – Дн-ск, 2016. – 246 c.

669 З-32  Записки українського мінералогічного товариства. Т. 12. – К, 2015. – 168 c.

669.162 К85    Крячко, Г.Ю. Теорія та технологія доменного процесу : навчальний посібник / Г.Ю. Крячко. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2016. – 306 c.

669 М54  Металлургия :  Сборник научных трудов Запорожской гос. инж. академии, Вып.1(35) : = наукові праці Запорізької державної інженерної академії. – Запоріжжя: ЗДІА, 2016. – 104 c.

669.14 С72   Сплави на основі заліза : підручник у 2-х тт. Т. 1,2 / В.І. Мазур, В.З. Куцова, О.А. Носко, М.А. Ковзель; За заг. ред. В.І. Мазура. – К: Політехніка, 2015. – 270 c.

669.04 Т38   Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика : Збірник наукових праць : Вип. 7 / НМетАУ. – Дн-ськ: Нова ідеологія, 2015. – 168 c.

Наноматериалы. Материаловедение

620.10 Б79   Большаков, В.І. Наноматеріали і нанотехнології : монографія / В.І. Большаков, В.З. Куцова, Т.В. Котова. – Дн-ськ: ПДАБА, 2016. – 220 c.

620.10 Б79   Большаков, В.И. Углеродные наноструктуры в композитах ( структурообразование и применение) : монография / В.И. Большаков, В.Е. Ваганов. – Дн-ск: ПГАСА, 2015. – 340 c.

620.197 К68   Корозія та захист від неї : конспект лекцій : ЭБ / укл. С.Б. Большаніна. – Суми: СумДУ, 2012. – 53 c.

620.10 М55   Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій : збірник наукових праць 5 Міжнародної конференції (24-27 червня, 2014, Львів) : +CD / за ред. В.В. Панасюка. – Львів: ФМІ, 2014. – 877 c.

620.179 М91    Муравський, Л.І. Лазерна інтерферометрія поверхні для потреб технічної діагностики / Л.І. Муравський, Т.І. Воротняк, А.Б. Кметь. – Львів: Сполом, 2014. – 171 c.

620.1 Н25   Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : Збірник наукових праць : Т.14. Вип.1. – К: РВВ ІМФ, 2016. – 180 c.

620.10 Н34    Науково-технологічному алмазному концерну (АЛКОН) 20 років. – К: АЛКОН, 2016. – 184 c.

620.10 С42   Скальський, В.Р. Акустико-емісійне діагностування типів макроруйнування конструкційних матеріалів : монографія / В.Р. Скальський, В.В. Божидарник, О.М. Станкевич. – К: Наукова думка, 2014. – 264 c.

Образование

378 П24  Педагогіка і сучасні аспекти фізичного виховання : збірник наукових праць ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 квітня, 2016, Краматорськ) / за заг. ред. Б.О. Долинного. – Краматорськ: ДДМА, 2016. – 374 c.

Огнеупоры

666.7 Л44     Лемешев, В.Г. Химическая технология керамики и огнеупоров : учебное пособие : ЭБ / В.Г. Лемешев, Д.О. Лемешев. – М: РХТУ, 2016. – 124 c.

Организация производства

658 Ф81  Фосфатные матрицы для иммобилизации высокоактивных отходов : обзор по источникам отечественной и зарубежной печати за 1980-2013 гг. / С.Ю. Саенко, В.А.Шкуропатенко, Р.В. Тарасов, А.В. Зыкова. – Харьков: ХФТИ, 2016. – 48 c.

Строительство

691 П44  Подорож крізь століття (1930-2015). – Дн-ськ: ПДАБА, 2015. – 412 c.

691 B74 Bolshakov, V.I. Structure and Properties of  Building Materials  : = Структура и свойства строительных материалов : ЭБ / V.I. Bolshakov, L.I. Dvorkin. – Pfaffikon, 2016. – 214 c.  – ( Foudation of Materials Science and Engineering. Vol. 91 )

Физика

535 М94  Multirhoton Microscopy and Optical Recording : = Багатофотонні мікроскопія і оптичний запис : ЭБ / В.В. Петров, А.А. Крючин, Є.В. Беляк, А.С. Лапчук. – К: Академперіодика, 2016. – 156 c.  – ( Проект “Українська наукова книга іноземною мовою” )

Экология

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Стан навколишнього середовища : № 3. Екологічно дружні технології. – К: ВЕЛ, 2016. – 33 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Стан навколишнього середовища : № 4. Чорнобильська катастрофа: наслідки та шляхи розв’язання проблем. – К: ВЕЛ, 2016. – 33 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Стан навколишнього середовища : № 5. Протокол про реєстри викидів і перенесення забруднювачів. – К: ВЕЛ, 2016. – 36 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Стан навколишнього середовища : № 6. Екологічний моніторінг. – К: ВЕЛ, 2016. – 36 c.

574 Н35  Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. Б.Є. Патона. – К: ІЕПСР НАНУ, 2016. – 72 c.

574 Ч-84 Чудовська, В.А. Еколого-економічний механізм розвитку органічного сільського господарства: теорія і практика : монографія / В.А. Чудовська, О.І. Шкуратов, В.В. Кипоренко. – К: ТОВ “ДКС-Центр”, 2016. – 332 c.

Патенты

621.771 Патент № 2592338. Россия. МКИ В21В 28/04. Устройство для очистки рабочего валка. / НИППОН СТИЛ ЭНД СУМИКИН ИНДЖИНИРИНГ КО ; ОГАВА Мунесиге,ВАКАБАЯСИ Хисамото,КАЦУБЕ Макото и др. – № 2015101021/02. – Заявл. 2012.05.15 ; Опубл. 2016.07.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 20

621.771 Патент № 2592609. Россия. МКИ В21В 1/28. Способ производства холоднокатаного проката для упаковочной ленты. / Публичное акционерное общество “Северсталь” ; Мишнев Петр Александрович, Щелкунов Игорь Николаевич, Вархалева Татьяна Сергеевна и др. – № 2014153077/02. – Заявл. 2015.04.21 ; Опубл. 2016.07.27 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 21

621.771 Патент № 2591788. Россия. МКИ В21В 1/26. Способ изготовления горячекатаной полосы из кремнистой стали. / БАОШАН АЙРОН ЭНД СТИЛ КО ; ЧЖАН, Хуавэй, ВУ, Япин,ГУН, Юй и др. – № 2014132737/02. – Заявл. 2012.03.29 ; Опубл. 2016.07.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 20

621.771 Патент № 2591913. Россия. МКИ В21В 23/00. Способ определения скорости прокатки полосы (1) в прокатном стане для изготовления катаной полосы. / Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина” ; Богатов Александр Александрович, Павлов Дмитрий Андреевич, Ерпалов Михаил Викторович . – № 2015100726/02. – Заявл. 2015.01.12 ; Опубл. 2016.07.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 20

621.771 Патент № 2591788. Россия. МКИ В21В 1/26. Способ изготовления горячекатаной полосы из кремнистой стали. / БАОШАН АЙРОН ЭНД СТИЛ КО ; ЧЖАН, Хуавэй, ВУ, Япин,ГУН, Юй и др. – № 2014132737/02. – Заявл. 2012.03.29 ; Опубл. 2016.07.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 20

621.771 Патент № 2593050. Россия. МКИ В21C 36/00. Способ определения скорости прокатки полосы в прокатном стане для изготовления катаной полосы. / ПРАЙМЕТАЛЗ ТЕКНОЛОДЖИЗ АУСТРИА ГМБХ ; КАЙНТЦЕЛЬ, Георг, ВИНТЕР, Гюнтер . – № 2013133969/02. – Заявл. 2011.11.16 ; Опубл. 2016.07.27 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 21

669.18 Патент № 2591901. Россия. МКИ С21D 6/00. Способ термической обработки заготовок из нержавеющей хромистой стали. / Открытое акционерное общество “ТВЭЛ” ; Лисицын Антон Викторович, Маранц Борис Давидович, Плесовских Андрей Васильевич и др. – № 2014150597/02. – Заявл. 2014.12.12 ; Опубл. 2016.07.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 20

621.771 Патент № 2591905. Россия. МКИ С21D 7/13. Стальной лист для горячей штамповки. / ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН ; МИЁСИ, Тацуя, НАКАДЗИМА, Сэйдзи, НАКАМАРУ, Хироки . – № 2013158293/02. – Заявл. 2012.05.23 ; Опубл. 2016.07.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 20

622.78 Патент № 2591906. Россия. МКИ С21D 5/00. Способ термической обработки изделий из графитизированного чугуна с ферритной матрицей. / федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Донской государственный технический университет” ; Пустовойт Виктор Николаевич, Домбровский Юрий Маркович, Долгачев Юрий Вячиславович . – № 2015116095/02. – Заявл. 2015.04.28 ; Опубл. 2016.07.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 20

669.18 Патент № 2591922. Россия. МКИ С21D 8/02. Способ производства горячекатаного листового проката из низколегированной стали. / Публичное акционерное общество “Северсталь” ; Огольцов Алексей Андреевич, Новоселов Сергей Иванович, Кухтин Сергей Анатольевич и др. – № 2015130148/02. – Заявл. 2015.07.21 ; Опубл. 2016.07.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 20

669.18 Патент № 2593051. Россия. МКИ С21D 8/12. Способ изготовления листа текстурованной электротехнической стали. / НИППОН СТИЛ ЭНД СУМИТОМО МЕТАЛ КОРПОРЕЙШН ; МУРАКАМИ, Кенити, УСИГАМИ, Йосиюки, ТАКАХАСИ, Фумиаки. – № 2015104631/02. – Заявл. 2012.07.20 ; Опубл. 2016.07.27 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 21

669.18 Патент № 2593052. Россия. МКИ С21D 5/46. Распределитель кислородной фурмы для дожигания газов. / БЕРРИ МЕТАЛ КАМПАНИ ; СМИТ, Тодд, Г. – № 2015104631/02. – Заявл. 2011.11.10 ; Опубл. 2016.07.27 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 21

666.7 Патент № 2592869. Россия. МКИ С04В 35/66. Шихта для производства огнеупоров. / Щепочкина Юлия Алексеевна . – № 2015120051/03. – Заявл. 2015.05.27 ; Опубл. 2016.07.27 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 21

621.771 Патент № 2593042. Россия. МКИ В22D 41/22. Способ открытия и закрытия выпускного отверстия  металлургической плавильной емкости. / СМС ЗИМАГ АГ ; КАЙНТЦЕЛЬ, Георг, ВИНТЕР, Гюнтер. – № 2014153622/02. – Заявл. 2013.05.16 ; Опубл. 2016.07.27 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 21

621.771 Патент № 2593044. Россия. МКИ В22D 11/06. Способ изготовления литой ленты из стали с различными свойствами по поперечному сечению и длине. / ЗАЛЬЦГИТТЕР ФЛАХШТАЛЬ ГМБХ ; КАЙНТЦЕЛЬ, Георг, ВИНТЕР, Гюнтер. – № 2013140435/02. – Заявл. 2012.01.06 ; Опубл. 2016.07.27 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 21

621.74 Патент № 2593054. Россия. МКИ В22D 18/02. Способ изготовления металлической детали посредством использования приспособления для литья и формования. / МУБЕА КАРБО ТЕХ ГМБХ ; ХУБАУЭР, Вернер . – № 2014137317/02. – Заявл. 2014.09.15 ; Опубл. 2016.07.27 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 21

621.74 Патент № 2593059. Россия. МКИ В22D 27/08. Устройство для вибрационной обработки затвердевающего слитка. / Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова” ; Нурадинов Абди Сайдахматович, Эльдарханов Аднан Саидович, Нахаев Магомед Рамзанович . – № 2015102643/02. – Заявл. 2015.01.27 ; Опубл. 2016.07.27 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 21

622.78 Патент № 2591908. Россия. МКИ С21В 13/14. Способ получения чугуна из жидких стальных полупродуктов. / ПРАЙМЕТАЛЗ ТЕКНОЛОДЖИЗ АУСТРИА ГМБХ ; ЛУКШАНДЕР, Курт, ШМИДТ, Ульрике. – № 2012150274/02. – Заявл. 2011.04.12 ; Опубл. 2016.07.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 20

621.771 Патент № 2591925. Россия. МКИ С21В 13/00. Способ прямой плавки. / ТЕКНОЛОДЖИКАЛ РЕСОРСИЗ ПТИ. ЛИМИТЕД ; ЛУКШАНДЕР, Курт, ШМИДТ, Ульрике. – № 2013116982/02. – Заявл. 2011.09.15 ; Опубл. 2016.07.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 20

662.7 Патент № 2592598. Россия. МКИ С21В 5/02. Способ получения модифицированного кокса для высокоинтенсивной выплавки ванадиевого чугуна. / Открытое акционерное общество “ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат” ; Беркутов Никита Александрович, Ворсина Дина Вадимовна, Кошкаров Денис Анатольевич и др. – № 2014143938/05. – Заявл. 2014.10.23 ; Опубл. 2016.07.27 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 21

621.771 Патент № 2591929. Россия. МКИ С21В 13/00. Способ прямой плавки. / ТЕКНОЛОДЖИКАЛ РЕСОРСИЗ ПТИ. ЛИМИТЕД ; ДРАЙ, Родни Джеймс . – № 2013132379/02. – Заявл. 2012.02.09 ; Опубл. 2016.07.27 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 21

669.2/.8 Патент № 2591903. Россия. МКИ С22В 19/00. Способ отделения оксида цинка от сырьевого материала. / КЭНЭДАС КЕМИКЭЛ ; ЛОРИН, Мишель, ПАСПЕК, Стивен . – № 2014108468/02. – Заявл. 2011.10.19 ; Опубл. 2016.07.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 20

669.2/.8 Патент № 2592009. Россия. МКИ С22В 7/00. Способ переработки полупродуктов свинцового производства. / Дитятовский Леонид Исаакович, Досмухамедов Нурлан Калиевич, Жолдасбай Ержан Есенулы и др. – № 2015109171/02. – Заявл. 2015.03.17 ; Опубл. 2016.07.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 20

669.2/.8 Патент № 2591915. Россия. МКИ С22В 3/40. Способ извлечения ионов Fe (III) и Cu (II) из водных растворов экстракцией. / Воропанова Лидия Алексеевна, Кисиев Николай Теймуразович, Гагиева Залина Акимовна . – № 2015105130/02. – Заявл. 2015.02.16 ; Опубл. 2016.07.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 20

622.78 Патент № 2592657. Россия. МКИ С10В 57/04. Способ получения модифицированного кокса для высокоинтенсивной выплавки ванадиевого чугуна. / Открытое акционерное общество “ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат” ; Беркутов Никита Александрович, Ворсина Дина Вадимовна, Кошкаров Денис Анатольевич и др. – № 2014143938/05. – Заявл. 2014.10.23 ; Опубл. 2016.07.27 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 21

669.2/.8  Патент № 2593061. Россия. МКИ С22В 34/12. Способ получения ультрадисперсного порошка титана/ / Общество с ограниченной ответственностью “НОРМИН” ; Новиков Александр Николаевич. – № 2015101685/02. – Заявл. 2015.01.20 ; Опубл. 2016.07.27 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 21

621.771 Патент № 2592011. Россия. МКИ В21В 27/00. Составной прокатный валок. / Открытое акционерное общество “Уральский завод тяжелого машиностроения” ; Соколов Петр Борисович, Тихонова Ольга Васильевна . – № 2015101021/02. – Заявл. 2015.01.12 ; Опубл. 2016.07.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 20

621.771 Патент № 2593884. Россия. МКИ В21В 25/00. Способ изготовления оправки для использования в прошивном трубопрокатном стане для изготовления бесшовной стальной трубы. / НИППОН СТИЛ ЭНД СУМИТОМО МЕТАЛ КОРПОРЕЙШН ; ХИГАСИДА, Ясуто, ХИДАКА, Ясуйоси. – № 2014146991/02. – Заявл. 2013.03.19 ; Опубл. 2016.08.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 22

621.771 Патент № 2595082. Россия. МКИ В21В 1/08. Способ прокатки рельсов. / Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Сибирский государственный индустриальный университет” ; Перетятько Владимир Николаевич, Сметанин Сергей Васильевич, Юрьев Алексей Борисович и др. – № 2015116829/02. – Заявл. 2015.04.30 ; Опубл. 2016.08.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 23

669.18 Патент № 2593241. Россия. МКИ С21В 13/14. Способ закалки стальных изделий. / Костюченко Анатолий Витальевич, Черноскутов Юрий Николаевич . – № 2015110159/02. – Заявл. 2015.03.24 ; Опубл. 2016.08.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 22

669.18 Патент № 2593243. Россия. МКИ С21В/14. Способ изготовления листа неориентированной электрической стали. / НАКАНИСИ, Тадаси, ДЗАЙДЗЭН, Ёсиаки, ОДА, Ёсихико . – № 2015109114/02. – Заявл. 2013.08.08 ; Опубл. 2016.08.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 22

669.18 Патент № 2593566. Россия. МКИ С21D 8/02. Износостойкая стальная полоса. / БАОШАН АЙРОН ЭНД СТИЛ КО ; ЧЖАН Айвэнь, ВАН Годун, ЦЗИАО Сыхай . – №  2014110120/02. – Заявл. 2012.05.25 ; Опубл. 2016.08.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 22

669.18 Патент № 2593803. Россия. МКИ С21D 8/02. Способ производства толстолистовой трубной стали. / Открытое Акционерное Общество “Магнитогорский металлургический комбинат” ; Салганик Виктор Матвеевич, Чикишев Денис Николаевич, Пустовойтов Денис Олегович . – № 2015104453/02. – Заявл. 2015.02.10 ; Опубл. 2016.08.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 22

669.18 Патент № 2593810. Россия. МКИ С21D 8/02. Способ производства высокопрочного листа из стали. / Открытое Акционерное Общество “Магнитогорский металлургический комбинат” ; Салганик Виктор Матвеевич, Полецков Павел Петрович, Гущина Марина Сергеевна. – № 2015107656/02. – Заявл. 2015.03.04 ; Опубл. 2016.08.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 22

621.771 Патент № 2594766. Россия. МКИ С21D 8/04. Адаптированная заготовка для горячей штамповки. / НИППОН СТИЛ ЭНД СУМИТОМО МЕТАЛ КОРПОРЕЙШН ; МИЯДЗАКИ, Ясунобу, НАИТО, Ясуаки, КАВАСАКИ, Каору и др. – № 2014139827/02. – Заявл. 2013.03.28 ; Опубл. 2016.08.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 22

621.771 Патент № 2594925. Россия. МКИ С21D 1/78. Способ термоциклической обработки стальных изделий. / Козырь Игорь Григорьевич, Комоликов Алексей Сергеевич . – № 2015107409/02. – Заявл. 2015.03.03 ; Опубл. 2016.08.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 22

669.18 Патент № 2595190. Россия. МКИ С21D 8/12. Способ изготовления листа электротехнической текстурированной стали. / ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН ; ИМАМУРА, Такэси, СИНГАКИ, Юкихиро, ВАТАНАБЭ, Макото и др. – № 2015104182/02. – Заявл. 2013.07.25 ; Опубл. 2016.08.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 22

669.18 Патент № 2594996. Россия. МКИ С21С 5/28. Способ выплавки стали в кислородном конвертере. / Харитонов Олег Юрьевич . – № 2014125046/02. – Заявл. 2014.06.19 ; Опубл. 2016.08.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 23

669.18 Патент № 2594997. Россия. МКИ С21С 1/11. Способ дефосфорации расплава марганцевых руд и концентратов. / Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Национальный исследовательский технологический университет “МИСиС” ; Дашевский Вениамин Яковлевич, Юсфин Юлиан Семенович, Полулях Лариса Алексеевна и др. – № 2014125046/02. – Заявл. 2015.06.26 ; Опубл. 2016.08.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 23

669.18 Патент № 2594927. Россия. МКИ С21В 13/14. Способ производства стали. / ЭНЕРДЖИ ИНДЕПЕНДЕНС ОФ ЭМЕРИКЕ КОРП ; КОЛДЕРОН Алберт, ЛОБИС Терри Джеймс, МАККАРТИ Ричард Оуэн. – № 2013139665/02. – Заявл. 2012.01.05 ; Опубл. 2016.08.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 23

669.18 Патент № 2593881. Россия. МКИ С22В 21/06. Способ очистки технического алюминия от железа и кремния фракционной кристаллизацией. / федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Иркутский национальный исследовательский технический университет” ; Бегунов Альберт Иванович, Кузьмин Михаил Петрович. – № 2015112998/02. – Заявл. 2015.04.08 ; Опубл. 2016.08.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 22

669.2/.8 Патент № 2594229. Россия. МКИ С22В 7/00. Способ комплексной переработки алюминиевых отходов. / Андреев Сергей Иванович, Андреев Дмитрий Сергеевич. – № 2014114341/02. – Заявл. 2014.04.10 ; Опубл. 2016.08.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 22

669.18 Патент № 2595084. Россия. МКИ С22В 9/20. Способ получения высокотемпературного сплава на основе ниобия. / Федеральное государственное унитарное предприятие “Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов” ; Каблов Евгений Николаевич, Мин Павел Георгиевич, Вадеев Виталий Евгеньевич и др. – № 2015108377/02. – Заявл. 2015.03.11 ; Опубл. 2016.08.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 23

621.774 Патент № 2594060. Россия. МКИ В22С 7/02. Способ изготовления моделей из пенополистирола для получения композиционных отливок методом литья по газифицируемым моделям. / Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт механики Уральского отделения Российской академии наук ; Дементьев Вячеслав Борисович, Овчаренко Павел Георгиевич, Лещев Андрей Юрьевич и др. – № 2014147503/02. – Заявл. 2014.01.25 ; Опубл. 2016.08.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 23