Сентябрь 2017.

Автореферат диссертации

681.5 Ш40     Шекета, В.І. Методологія моделювання підтримки прийняття рішень у знання-орієнтованих інформаційних технологіях керування бурінням : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец. 05.13.06 – інформаційні технології / В.І. Шекета. – К: ІПММС, 2017. – 20 c.

Атомная энергетика

53 В74  Вопросы атомной науки и техники : № 3(109). – Харьков: ХФТИ, 2017. – 102 c.  – ( Сер. Ядерно-физические исследования. Вып. 68 )

621.311 П62    Последовательное превращение изотопов гафния при облучении нейтронами в активной зоне ядерного реактора ВВЭР-1000 : препринт / Б.А. Шиляев, А.Л. Улыбкин и др. – Харьков: ХФТИ, 2017. – 32 c.

Бухгалтерский учет

657.26 Д72   Дріга, О.П. Облік і аналіз сек’юритизації активів : монографія / О.П. Дріга. – Дніпро: НГУ, 2016. – 212 c.

Горное дело

622.6 Б59     Бизов, В.Ф. Гірничі машини.  Бібліотека гірничого інженера в 14 томах. Т. ІХ : підручник / В.Ф. Бизов, В.П. Франчук. – Кривий Ріг: Мінерал, 2004. – 468 c.

622 Б68    Блізнюков, В.Г. Гірнича справа : підручник / В.Г. Блізнюков, С.О. Луценко, А.М. Пижик. – видання третє, перероблене й доповнене. – Кривий Ріг: Видавець ФО-П Чернявський Д.О., 2014. – 424 c.

622 Г51  Гірнича електромеханіка та автоматика : науково-технічний збірник : вип. 97 / Національний гірничий університет. – Дніпро: НГУ, 2016. – 136 c.

622.24 Д13  Давиденко, А.Н. Транспортировка продуктов разрушения при бурении скважин : монография / А.Н. Давиденко, А.А. Игнатов, П.П. Полищук. – Дн-ск: НГУ, 2016. – 116 c.

622.7 З-41    Збагачення корисних копалин : науково-технічний збірник : вип. 65(106). – Дн-ськ: НГУ, 2017. – 136 c.

622 З-41  Збірник наукових праць Науково-дослідного гірничорудного інституту Державного вищого навчального закладу “Криворізький національний університет” № 56. – Кривий Ріг: НДГІ, 2016. – 252 c.

622.34 З-62     Зима, С.Н. Эпигенетическая минерализация богатых железных руд Криворожского бассейна / С.Н. Зима. – Кривой Рог: Дионат, 2016. – 170 c.

622.34 К30   Качество минерального сырья. Т.1 : сборник научных трудов. – Кривой Рог: ФЛП Чернявский Д.А., 2017. – 700 c.

622.74 П53       Полулях, А.Д. Грохочение угля : монография / А.Д. Полулях, Д.А. Полулях. – Днипро: НГУ, 2017. – 352 c.

622.6 П61     Посунько, Л.М. Удосконалення транспортно-технологічних схем проведення дільничих виробок при розширенні меж вугільних шахт : монографія / Л.М. Посунько. – Дніпро: НГУ, 2017. – 136 c.

622.28 С69    Соцков, В.А. Расположение и крепление надрабатываемых выработок при ведении очистных работ : монография / В.А. Соцков. – Днипро: НГУ, 2017. – 124 c.

Геология

550 З-41  Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту. № 1-2. – К: УкрДГРІ, 2017. – 236 c.

Гидрогеология

551.4 Г46  Гідрогеологічна карта (зведена) комплекту Державної геологічної карти України. – К: УкрДГРІ, 2017. – 90 c.

Интеллектуальная собственность

62.08 А66     Андрощук, Г.О. Міжнародна система охорони інтелектуальної власності: організаційно-правові засади : монографія / Г.О. Андрощук, Л.І. Работягова. – К: Інтерсервіс, 2017. – 122 c.

62.08 СП П35    Питання інтелектуальної власності. Вип. 12 : збірник наукових праць. – К: Інтерсервіс, 2017. – 176 c.

62.08 СП П35   Питання інтелектуальної власності. Вип. 13 : збірник наукових праць. – К: Інтерсервіс, 2017. – 134 c.

62.08 С89      Судова експертиза об’єктів інтелектуальної  власності: теорія і практика. Вип. 4 : науково-практичний збірник. – К: Інтерсервіс, 2017. – 122 c.

Машиностроение

621 В38  Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : Збірник наукових праць. №1(37). – Краматорськ: ДДМА, 2016. – 188 c.

621.54  К56   Ковальов, І.О. Нетрадиційні та поновлювані  джерела енергії  України : навчальний посібник / .О. Ковальов, О.В. Ратушний. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – 202 c.

621.97 О-23      Обработка материалов давлением : Сборник научных трудов № 2 (39). – Краматорск: ДГМА, 2014. – 280 c.

Медицина. Здравоохранение

61 Д53  Дмитрієва, Е.О. Використання остеотропних матеріалів при генералізованому пародонтиті : монографія / Е.О. Дмитрієва. – Дніпро: НГУ, 2017. – 140 c.

 

Металлургия

669.2/.8 К61  Колобов Г.А. Титан вторичный : монография / Г.А. Колобов. – издание второе, переработанное и дополненное. – Запорожье: ЗГИА, 2017. – 274 c.

621.771 М15    Макаренко, А.А. Изменяя будущее : (К 60-летию прокатного департамента ПАО “Арселор Миттал Кривой Рог” 1956-2016 гг.) / А.А. Макаренко. – Кривой Рог: ФО-П Чернявский Д.А., 2016. – 172 c.

669 М54  Металлургия :  Сборник научных трудов Запорожской гос. инж. академии, Вып.1(37) : = наукові праці Запорізької державної інженерної академії. – Запоріжжя: ЗДІА, 2017. – 144 c.

Нефтепереработка

665.5 Н34      Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип. 1(42). – Івано-Франківськ: ІНФТУНГ, 2017. – 89 c.

Наука

001  Н34  Наука та виробництво : Міжвузівський тематичний збірник наукових праць: Маріуполь – Краматорськ – Харків – Запоріжжя – Київ – Дніпро. Вип. 17. – Маріуполь: ДВНЗ “ПДТУ”, 2017. – 92 c.

Строительство

69 Г44 Гетун, Г.В. Системи ізоляції будівельних конструкцій : навчальний посібник / Г.В. Гетун, Б.М. Румянцев, А.Д. Жуков; за ред. Г.В. Гетун. – Дніпро: Журфонд, 2016. – 676 c.

001 П75  Прикарпатський вісник НТШ. Число. № 1(37). – Івано-Франківськ: ІФОНТ ім. Шевченка, 2017. – 354 c.

Транспорт

656.7 К90     Кулик, В.А. Транспортно-логістичний кластер: формування, функціонування, аналз діяльності : монографія / В.А. Кулик, О.В. Онищенко. – Кременчук: ТОВ”Кременчуцька міська друкарня”, 2016. – 228 c.

Физика

531 П44    Подлєсний, С.В. Теоретична механіка. Динаміка : навчальний посібник / С.В. Подлєсний, Ю.О. Єрфорт. – Краматорськ: ДДМА, 2017. – 368 c.

Экология

574 Б59  Бібліотека всеукраїнської екологічної ліги : Сер. Екологічна освіта та виховання : № 4. Енергозбереження. Уроки та позакласні заходи. – К: ВЕЛ, 2017. – 37 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Охорона навколишнього середовища : № 5. Природно-заповідний фонд України. – К: ВЕЛ, 2017. – 32 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Стан навколишнього середовища : № 3. Проблеми збереження та відтворення лісів України. – К: ВЕЛ, 2017. – 24 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Стан навколишнього середовища : № 5. Протокол про реєстри викидів і перенесення забруднювачів. – К: ВЕЛ, 2016. – 36 c.