Сентябрь 2019

Автореферат диссертации

331.4  СП Б86        Бочковський, А.П. Наукові основи управління ризиками виникнення професійних небезпек : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня д.т.н. : Спец.05.26.01 – Охорона праці / А.П. Бочковський. – Дніпро: Дніпровська політехніка, 2019. – 20 c.

669.187  СП В58 Власов, А.О. Вдосконалення механічної системи електродотримачів дугової сталеплавильної печі для зменшення вібрацій електродів : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.05.08 – Машини для металургійного виробництва / А.О. Власов. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – 20 c.

621.7 СП К48 Клемешов, Є.С. Розвиток теоретичних та технологічних основ металозаощаджувального процесу кування шатунної шийки великогабаритних колінчастих валів : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.03.05 – Процеси та машини обробки тиском / Є.С. Клемешов. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – 20 c.

669.162  СП К55   Кобиш, О.І. Автоматизація процесу керування групою повітрянагрівачів доменної печі на основі нечіткої логіки : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.13.07 – Автоматизація процесів керування / О.І. Кобиш. – Дніпро: Дніпровська політехніка, 2019. – 20 c.

622.277 СП К56     Ковров, О.С. Управління зсувонебезпечністю природних схилів та техногенних укосів з неоднорідною структурою в мінливих геокліматичних умовах : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня д.т.н. : Спец.05.15.09 – Геотехнічна і гірнича механіка / О.С. Ковров. – Дніпро: Дніпровська політехніка, 2019. – 20 c.

622.33  СП Н63  Ніколайчук, Ю.В. Розроблення теоретичних основ використання показника температури займання в якості експрес-оцінки марочної  належності вугілля : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.17.07 – Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів / Ю.В. Ніколайчук. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – 20 c.

69.18 СП  П12        Павлов, С.М. Розробка ресурсоефективної технології обробки сталі на установці ківш-піч на основі обгрунтованого розташування донних фурм : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / С.М. Павлов. – Дніпро: ІЧМ, 2019. – 20 c.

658  СП Ш36   Шейкус, А.Р. Автоматичне керування оптимальними статичними режимами процесів реактифікації з використанням рухливих керуючих впливів : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.13.07 – Автоматизація процесів керування / А.Р. Шейкус. – Дніпро: Дніпровська політехніка, 2019. – 20 c.

620.10  СП  Я16       Явір, К.Б. Деградаця і стабілзація модифікованого кам’яновугільного пеку як основи композиційних матеріалів : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.17.07 – Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів / К.Б. Явір. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – 20 c.

Библиотечное дело

025 Б59  Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : ІІІ Науково-практична інтернет-конференція (22-20 жовтня 2018 р.). – Харків: НБ ХНМУ, 2018. – 120 c.

Вычислительная техника

681.3 Г44     Гетьман, І.А. Технології захисту інформації : посібник / І.А. Гетьман, О.В. Алтухов. – Краматорськ: ДДМА, 2018. – 120 c.

681.3 J29      JAVA программування. Структури, об’экти, дані : навчальний посібник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 292 c.

Геология

550.4 Г36      Геохімія та рудоутворення : щорічник. Вип. 39. – К: ІГМР, 2018. – 116 c.

Горное дело

622 В53  Вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць. Вип. 46 : +ЭБ. – Кривий Ріг: КНУ, 2018. – 248 c.

622 В53  Вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць. Вип. 47 : ЭБ. – Кривий Ріг: КНУ, 2018. – 175 c.

622.323 К92         Купер, І.М. Фізика нафтового і газового пласта : підручник / І.М. Купер, А.В. Угриновський. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 448 c.

622.7  Н34      Научные основы и практика переработки руд и техногенного сырья : материалы XXIII Международной научно-технической конференции (10 – 13 апреля, 2018) : ЭБ. – Екатеринбург: Форт Диалог-Исеть, 2018. – 480 c.

622 П78  Проблеми гірничої технології : збірник наукових праць / за ред. – Покровськ: ДВНЗ “ДонНТУ”, 2018. – 220 c.

Математика

51  М74  Моделирование систем и процессов : учебник : ЭБ. – М: Юрайт, 2019. – 450 c.

Машиностроение

621.793  А42         Аксенов, Д.С. Плазменные фильтры / Д.С. Аксенов, И.И. Аксенов, В.А. Белоус. – Харьков: ХФТИ, 2018. – 248 c.

621 В38  Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : Збірник наукових праць. №1(43). – Краматорськ: ДДМА, 2018. – 264 c.

621.4 В88      Вугільна теплоенергетика: шляхи реконструкції та розвитку : ХІІ Міжнародна науково-практична конференція : збірник наукових праць. – К: ТОВ Гнозіс, 2017. – 110 c.

621.8  З-91   Зубарев, Ю.М. Технологическое обеспечение надежности эксплуатации машин : учебное пособие : ЭБ / Ю.М. Зубарев. – издание 2, стереотипное. – СПб, М. Краснодар: Лань, 2018. – 318 c.

621.97 О-23    Обработка материалов давлением: Сборник научных трудов № 2 (47). – Краматорск: ДГМА, 2018. – 220 c.

621  О-75  Основы технологии машиностроения: курс лекций : ЭБ / В.В. Морозов, В.А. Тимирязев, А.А. Кутин, А.Г. Схиртладзе. – Владимир: ВолГУ, 2016. – 200 c.

621.311 Т33 Теоретичні та прикладні основи економічного, екологічного та технологічного функціонування об’єктів енергетики / за ред. А.О. Запорожця. – К, 2017. – 312 c.

621.311 Т34   Теплофизика ресурса ядерных энергоустановок: монография. – Чернобыль: ИПБ АЭС, 2017. – 624 c.  – (Сер. Теплофизика атомных электротанций)

Металлургия

669  В38  Вестник Приазовского государственного технического университета : сб. научн. трудов. № 37 : ЭБ. – Мариуполь: ПДТУ, 2018. – 278 c.  – ( Сер. Технічні науки )

669 Г85 Гринев, А.Ф. Производство. Наука. Экономика : [монография] / А.Ф. Гринев. – Дніпро: Нова ідеологія, 2018. – 536 c.

621.791 К65  Контроль якості зварювання. Т.1. Неруйнівні методи контролю : навчальний посібник. – Кам’янське: ДДТУ, 2018. – 240 c.

621.791 К65   Контроль якості зварювання. Т.2.Руйнівні методи контролю : навчальний посібник. – Кам’янське: ДДТУ, 2018. – 154 c.

669 М54  Металлургия:  Сборник научных трудов Запорожской гос. инж. академии, Вып.2(40): = наукові праці Запорізької державної інженерної академії+ЭБ. – Запоріжжя: ЗДІА, 2018. – 132 c.

669.2/.8 М54   Металургія рідкісних металів : підручник. – Харків: Друкарня Мадрид, 2019. – 162 c.

669.162 С30     Семенов, Ю.С. Діагностика та управління доменною плавкою в змінних паливно-сировинних умовах / Ю.С. Семенов, Є.І. Шумельчик, В.В. Горупаха. – Дніпро: Домінанта Прінт, 2018. – 260 c.

669.78 С50       Сміян, О.Д. Водень і руйнування металу об’єктів тривалої експлуатації / О.Д. Сміян; за ред. В.В. Панасюка. – К: Наукова думка, 2018. – 344 c.

669  С71  Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра : матеріали XVIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (23 квітня 2019) : ЭБ. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 330 c.

Нефтепродукты

665.5 Н34      Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип. 1 (17). – Івано-Франківськ: ІНФТУНГ, 2018. – 60 c.  – (Сер. Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості)

Организация производства

658  Б83  Боровська, Т.М. Тематичні моделі функціонування і розвитку виробничих систем на базі методології оптимального агрегування : монографія / Т.М. Боровська. – Вінниця: ВНТУ, 2018.- 308 c.

658(06) С83     Стратегія і механізм регулювання промислового розвитку : збірник наукових праць. – К: ІЕП НАНУ, 2017. – 164 c.

Охрана труда

331.4  К71    Косолапова, Н.В. Охрана туда : учебник : ЭБ / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. – М: КНОРУС, 2016. – 182 c

331.4 П78  Проблеми охорони праці в Україні. Вип. 34 : збірник наукових праць. – К: ДУ “ННДІПБОП”, 2018. – 194 c.

Право

34 СП Н35 Національна політика розвитку інтелектуального капіталу з позиції глобалізації економіки та механізм її правового забезпечення  : монографія. – К: Інтерсервіс, 2018. – 382 c.

34 СП Р45    Реформування патентного законодавства: етика, мораль, право : збірник наукових праць науково-практичної конференції. – К: Інтерсервіс, 2018. – 100 c.

Статистика

31  Д58  Довкілля України за 2017 рік : статистичний збірник : ЭБ. – К: ДССУ, 2018. – 225 c.

Строительство

697 В29  Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : науково-технічний збірник. Вип. 24 / гол. редактор Е.С. Малкін. – К: КНУБА, 2018. – 60 c.

69 С86  Строительство, материаловедение, машиностроение=Будівництво, матеріалознавство, машинобудування : Сб. научных трудов. Вып.  104 / Под ред. В. И. Большакова. – Дн-ск: ГВУЗ “ПГАСиА”, 2018. – 232 c.  – (Сер. Стародубовские чтения 2018)

Экономика

338  Е45  Економіка, підприємництво, менеджмент: сучасний стан і обриси майбутнього : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених (23 квітня, 2019) : ЭБ. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – 398 с.

338 М74  Моделювання економіки України в умовах глобалізаційних викликів: монографія / А.О. Касич. – Кременчук: Кременчуцька міська друкарня, 2018. – 240 c.