Февраль 2017

Авторефераты

620.197 А18  СП       Аванесян, Т.Г. Особенности высокотемпературного окисления и микродугового оксидирования сплавов на основе гамма-Tial : ЭБ : Автореферат диссертации на соискание уч.степ. к.х.н. : Спец.05.17.03 – технология электрохимических процессов и защита от коррозии / Т.Г. Аванесян. – М: МИСиС, 2014. – 20 c.

622.271 СП Л17       Лазніков, О.М. Обгрунтування раціональних технологічних схем відкритої розробки обводнених розсипних родовищ : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.15.03 – відкрита розробка родовищ корисних копалин / О.М. Лазніков. – Дніпро: НГУ, 2017. – 20 c.

574 СП С15       Сакалова, Г.В. Науково-технічні основи комбінованих процесів очищення водних середовищ із використанням природних сорбентів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец.21.06.01 – екологічна безпека / Г.В. Сакалова. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – 20 c.

Геология

550 Л98 Ляху, М.В. Нафтогазопромислова геологія та гідрогеологія : підручник / М.В. Ляху, І.Р. Михайлів, М.І. Манюк. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 304 c.

550 Ш76 Шнюкова, Е.Е. Магматизм зоны сочленения Западно-Черноморской впадины, горного Крыма и Скифской плиты / Е.Е. Шнюкова. – К: Наукова думка, 2016. – 236 c.

Гидравлика

532 Г46  Гідравліка : навчальний посібник / Л.В. Возняк, П.Р. Гімер, М.І. Мердух, О.В. Паневник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 327 c.

Горное дело

622 Г51  Гірничий вісник : науково-технічний збірник: вип. 101. – Кривий Ріг: ДВНЗ “КНУ”, 2016. – 222 c.

622 М18 Маланчук, З.Р. Механіка гірських порід. Лабораторний практикум : навчальний посібник / З.Р. Маланчук, В.О. Козяр, А.М. Поліщук. – Рівне: НУВГП, 2016. – 188 c.

622.323 Ц57     Цивільний захист та техногенна безпека нафтогазових об’єктів : навчальний посібник / Я.М. Семчук, О.Ю. Витязь, М.П. Кулик, М.П. Школьний; за ред. Я.М. Семчука. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 550 c.

622 Ф50  Физико-технические проблемы горного производства : сборник научных трудов : вып. 18 / Институт физики горных процессов НАНУ. – Днепр: ИФГП, 2016. – 210 c.

Инновации

334.75 І-66      Інновації та трансфер технологій : матеріали VII науково-практичної конференції (25-27 травня 2016 р., м. Дніпропетровськ). – Дн-ськ: НГУ, 2016. – 188 c.

Конструкционные материалы

624.012.45 СП К29      Каталог фибра стальная : ЭБ / ОАО “Белорусский металлургический завод”. – Жлобин, 2016. – 8 c.

Коррозия

620.197 П89         Пустов, Ю.А. Диагностика и экспертиза коррозионных разрушений металлов : курс лекций : ЭБ / Ю.А. Пустов, А.Г. Ракоч. – М: МИСиС, 2013. – 123 c.

Машиностроение

621.8 Г67     Горбатюк, С.М. Детали машин и оборудование. Проектирование механизмов : методические указания к выполнению домашних заданий и курсовых проектов : ЭБ / С.М. Горбатюк, С.В. Албул. – М: МИСиС, 2012. – 101 c.

621.8 Г67     Горбатюк, С.М. Детали машин и оборудование. Проектирование приводов : методические указания к выполнению домашних заданий и курсовых проектов : ЭБ / С.М. Горбатюк, С.В. Албул. – М: МИСиС, 2013. – 100 c.

621.8 Д38      Детали машин и основы конструирования : учебник : ЭБ / Горбатюк С.М., Веремеевич А.Н. и др. – М: МИСиС, 2014. – 424 c.

621.8 М80     Морозова, И.Г. Детали машин и основы конструирования. Стали и чугуны для деталей силовых редукторов и мультипликаторов: Учебное пособие для выполнения домашних заданий и курсового проектирования : ЭБ / И.Г. Морозова. – М: МИСиС, 2015. – 31 c.

 

621.8 М80     Морозова, И.Г. Детали машин и основы конструирования. Стали и чугуны для деталей силовых редукторов и мультипликаторов : Учебное пособие для выполнения домашних заданий и курсового проектирования : Презентация: ЭБ / И.Г. Морозова. – М: МИСиС, 2015. – 43 c.

 

621.311 П27     Перехідні процеси в системах електропостачання : підручник / за ред. Г.Г. Півняка. – 5 видання доопрацьоване та доповнене. – Дніпро: НГУ, 2016. – 600 c.

Металлургия

621.771 З-78       Зобнин, А.Д. Металлургическое оборудование прокатных цехов. Тонкослябовые литейно-прокатные агрегаты (ЛПА) для производства стальных полос : Электронное учебное пособие : ЭБ / А.Д. Зобнин. – М: МИСиС, 2011. – 33 c.

621.771 З-78       Зобнин, А.Д. Сборник задач по расчету  энергосиловых параметров прокатки на листовых станах (с решением) : Электронное учебное пособие : ЭБ / А.Д. Зобнин. – М: МИСиС, 2010. – 79 c.

621.778 СП К29             Каталог метизной продукции : ЭБ / ОАО “Белорусский металлургический завод”. – Жлобин, 2010. – 104 c.

621.771 СП К29      Каталог прокатной продукции : ЭБ / ОАО “Белорусский металлургический завод”. – Жлобин, 2016. – 16 c.

621.774 СП К29        Каталог трубной продукции : ЭБ / ОАО “Белорусский металлургический завод”. – Жлобин, 2016. – 32 c.

669.2/.8 Т45     Титан 2016: виробництво та використання в авіабудівництві :  збірка тез IV Міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя: Мотор Січ, 2016. – 152 c.

Наука

001 Ш47 Шендеровський, В. Нехай не гасне світ науки (англ. мовою) = May the light of science never die / В. Шендеровський. – К: Академперіодика, 2016. – 388 c.

 

Организация производства

658.516 В40          Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения : учебник : ЭБ / А.Н. Веремеевич, С.М. Горбатюк и др. – М: МИСиС, 2015. – 373 c.

 

658 Е45  Економіка підприємтва : навчальний посібник, практикум / Я.С. Витвицький, У.Я. Витвицька, Н.О. Газадзин, Р.Р. Зелінський. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 306 c.

658 СП К29        Каталог продукции : ЭБ / ОАО “Белорусский металлургический завод”. – Жлобин, 2014. – 41 c.

658 СП К29        Каталог товаров народного потребления : ЭБ / ОАО “Белорусский металлургический завод”. – Жлобин, 2015. – 20 c.

658 Р64  Розвиток інституціонального середовища промислового виробництва з урахуванням галузевої специфіки  : монографія : CD / Л.Л. Стариченко та ін. – К: ІПМ, 2016

Транспорт

656.1 Т19    Таран, І.О. Дослідження автоматизованих систем керування транспортними об’єктами на основі теорії систем : навчальний посібник / І.О. Таран, А.В. Бубліков. – Дніпро: НГУ, 2016. -180 c.

Физика

53 В74  Вопросы атомной науки и техники : № 4(104). – Харьков: ХФТИ, 2016. – 134 c.  – ( Сер. Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение. Вып. 108 )

53 В74  Вопросы атомной науки и техники : № 5(105). – Харьков: ХФТИ, 2016. – 150 c.  – ( Сер. Ядерно-физические исследования. Вып. 67) )

53 В74  Вопросы атомной науки и техники : № 6(106). – Харьков: ХФТИ, 2016. – 329 c.  – ( Сер. Физика плавмы; вып. 22 )

535.8 Ф50      Физические и инженерные основы лазерной техники и технологий : презентация : ЭБ / сост. Глухов Л.М.. – М: МИСиС, 2014. – 181 c.

Экология

574 А43  Актуальні проблеми конвергенції екологічного законодавства України до законодавства Європейського Союзу : Матеріали Всеукраїнського науково-практичного круглого столу (28 жовтня 2016 р., м. Дніпро). – Дніпро: НГУ, 2016. – 226 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Європейська інтеграція : № 8. Директива ЄС про очистку міських стічних вод. Директива ЄС про захист навколишнього середовища та, зокрема, грунту у випадках використання у сільському господарстві осаду стічних вод. – К: ВЕЛ, 2016. – 36 c.

574 Ш67 Шкуратов, О.І. Організаційно-економічні основи екологічної безпеки в аграрному секторі України: теорія, методологія, практика : монографія / О.І. Шкуратов. – К: ТОВ “ДКС-Центр”, 2016. – 356 c.

Экономика

338 Н35  Національна модель неоіндустріального розвитку України: монографія : CD / за ред. В.П. Вишневського. – К: ІЕП, 2016