Январь – 2013

Авторефераты  диссертаций

669.15 СП А95             Ахмед, А. Фізико-хімічний аналіз  розподілу компонентів між фазами  при прямому легуванні з метою  підвищення ефективності та забезпечення  заданих властивостей продукту : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів. – Дн-ськ: НМетАУ, 2012. – 20 c.

622.791 СП Б26      Барташ, С.М. Удосконалення технології  механізованого зварювання у  суміші захисних газів паропроводів теплових електростанцій : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.03.06 – Зварювання та споріднені процеси і технології. – Краматорськ: ДДМА, 2012. – 20 c.

621.791 СП Б81               Бондарев, С.В. Удосконалення складу  і технології виготовлення електродів зі зниженою гигроскопічністю для зварювання та наплавлення : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.03.06 – Зварювання та споріднені процеси і технології. – Краматорськ: ДДМА, 2012. – 20 c.

622.235 СП Д64      Долударєв, В.М. Управління переподрібленням гірських порід при використанні зарядів із газоутворюючими компонентами : Автореферат дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.09 – Геотехнічна і гірнича механіка / В.М. Долударєв. – Кременчук: КНУ, 2012. – 20 c.

622.6 СП Д64     Євтєєв, В.В. Обгрунтування параметрів  глибоководних ерліфтів з урахуванням  динаміки твердих частинок в  снарядному потоці : Автореферат   дис.  на здобуття наук. ступеня  к.т.н. : Спец. 05.05.06 – гірничі машини / В.В. Євтєєв. – Дн-ськ: НГУ, 2012. – 20 c.

574 СП З-91     Зубов, А.О. Екологічна небезпека  території розміщення породних  відвалів вугільних шахт: методи  оцінки, система і алгоритм управління : Автореферат  дис.  на здобуття  наук. ступеня к.т.н. : Спец. 21.06.01 – Екологічна безпека / В.В. Євтєєв. – Дн-ськ: НГУ, 2012. – 20 c.

622.83 СП К95     Кучин, О.С. Закономірності деформування  земної поверхні та масиву  слабометаморфізованих гірських  порід при розробці пологих  вугільних пластів : Автореферат   дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.15.01 – Маркшейдерія. – Дн-ськ: НГУ, 2012. – 20 c.

622.84 СП П24      Педченко, С.В. Обгрунтування гідрогеомеханічних  параметрів стійкості бар’єрних  циклів при затопленні вугільних  шахт Донбасу : Автореферат   дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.09 – Геотехнічна і гірнича механіка. – Дн-ськ: НГУ, 2012. – 20 c.

621.78 СП Ф84      Франчік, Н.В. Комбінована лазерна  та хіміко-термічна обробка сплавів  заліза з хромом та тітаном  в реакційних насичувальних середовищах : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.16.01  – Металознавство та термічна обробка металів. – К: КПІ, 2012. – 20 c.

Библиотечное  дело

025 Р64  Розбудова потужних  бібліотечних асоціацій : навчальні  матеріали для підвищення кваліфікації бібліотекарів. – К: Самміт – Книга, 2012. – 183 c.

025 У-45  Українська бібліотечна  асоціація : документи і матеріали  (2001 – 2009 рр.). – видання 5-е, доп. і  перероб.. – К: Самміт-Книга, 2010. – 141 c.

Вычислительная  техника

681.31 М59        Мікропроцесорна техніка : навчальний посібник / В.В. Ткачов, Г. Грулер та ін.. – Дн-ськ: НГУ, 2012. – 188 c.

Горное  дело

622.272 В58         Власов, С.Ф. Пространственное моделирование  геомеханических процессов при  подземной разработке месторождений : монография. – Дн-ск: НГУ, 2012. – 222 c.

622.27 Г36        Геотехническая механика : Межведомственный  сборник научных трудов. Вып. 97. – Дн-ск: ИГТМ  НАН Украины, 2012. – 316 c.

622.8 Г69      Горноспасательное  дело : Сб. научн. трудов. Вып. 49. – Донецк: Респиратор, 2012 -196c.

622.33 Д64       Должиков, П.Н. Устойчивость выработок  в интенсивно трещиноватых породах  глубоких шахт : монография. – Донецк: Світ книги, 2012. – 220 c.

622.33 М25       Маренич, К.М. Наукові основи  впровадження автоматичного захисного двобічного знеструмлення шахтної дільничної електромережі : монографія / К.М. Маренич, І.В. Ковальова. – Донецьк: ДВНЗ “ДонНТУ”, 2012. – 124 c.

622 Н34  Наукові праці  Донецького національного технічного  університету : Серія: Гірничо-електромеханічна. Вип. 23 (196). – Донецьк: ДНТУ, 2012. – 256 c.

622.7 Н74      Новое  в технологи и технике переработки  минерального сырья : сборник  научных трудов. – Кривой Рог: МЕХАНОБРЧЕРМЕТ, 2012. – 205 c.

622.272 П27          Перспективи освоєння підземного  простору : матеріали 6 міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів та студентів (10-11 квітня, 2012). – Дн-ськ: НГУ, 2012. – 88 c.

622.34 Ф79        Формирование и разработка техногенных  месторождений железных и марганцевых  руд / А.Г. Шапарь, А.Ю. Вилкул, П.И. Копач, Л.В. Якубенко; Под ред. А.Г. Шапаря. – Дн-ск: ИППЭ, 2012. – 140 c.

622.272 Ш67          Школа підземної розробки : Матеріали  VI міжнародної науково-практичної конференції (24-28 вересня 2012). – Дн-ськ: ДВНЗ “НГУ”, 2012. – 361 c.

622.6 Я92     Яценко, О.Ф. Шахтні підйомні установки  : навчальний посібник / О.Ф. Яценко, С.О. Селівра, В.С. Коломієць. – Донецьк:  ДВНЗ “ДонНТУ”, 2012. – 181 c.

622.272 Ф80          Форум гірників – 2012: матеріали міжнародної  конференції (3-6  жовтня, 2012 р.) : Т.1. Технології підземного видобутку корисних копалин. Екологічні і правові проблеми техногенно навантажених регіонів. Технології економічного і безпечного використання електроенергії. Автоматизація у гірництві. – Дн-ськ: НГУ, 2012. – 271 c.

622.272 Ф80          Форум гірників – 2012: матеріали міжнародної конференції (3-6  жовтня, 2012 р.) : Т.2. Будівництво і експлуатація підземних споруд. Геомеханіка і геотехніка. Шляхи розвитку маркшейдерсько-геодезичних робіт. – Дн-ськ: НГУ, 2012. – 257 c.

622.272 Ф80          Форум гірників – 2012: матеріали міжнародної конференції (3-6  жовтня, 2012 р.) : Т.3. Відкриті гірничі роботи. Геологія. – Дн-ськ: НГУ, 2012. – 260 c.

622.272 Ф80          Форум гірників – 2012: матеріали міжнародної  конференції (3-6  жовтня, 2012 р.) : Т.4. Рудникова аерологія та безпека праці. Проблеми та перспективи вдосконалення гірничого обладнання. Економіка і управління у гірничій промисловості. – Дн-ськ: НГУ, 2012. – 236 c.

Коксохимия

662.74 Г94       Гуляев, В.М. Реакционная способность  и прочность кокса: физико-химическая природа, методы оптимизации и стабилизации : монография / В.М. Гуляев, В.Д. Барский. – Днепродзержинск: ДГТУ, 2012. – 497 c.

Машиностроение

621.867 В19         Васильченко, В.А. Скребковый конвейер. Тяговый расчет : курсовой проект : ЭБ. – Владивосток: Морской гос. ун-т, 2009

621.34 Г75       Грабко, В.В. Технічне діагностування  автоматичних аналогових керуючих  пристроїв електропривода : монографія : ЭБ / В.В. Грабко. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 108 c.

621.74 Г80       Гресс, О.В. Дослідження, моделювання та оптимізація ливарних систем : навчальний посібник / О.В. Гресс, А.П. Огурцов, Ф.В. Недопьокін. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2012. – 286 c.

621.891 Г95         Гура Г.С. Качение тел с трением.  Фреттинг : монография : ЭБ. – Сочи: ООО”Полиграфический центр “Дория”, 2009. – 295 c.

621.791 М34          Математическое моделирование и  информационные технологии в  сварке и родственных процессах  : Сборник трудов Шестой международной  конференции : (29 мая – 1 июня, 2012, пос.  Кацивели, Большая Ялта) / Под ред. В.И. Махненко. – К: ИЭС НАН Украины, 2012. – 166 c.

621.54 О-31     Оверко, В.М. Пневматичні установки : навчальний  посібник / В.М. Оверко, С.О. Селівра. – Донецьк: ДВНЗ “ДонНТУ”, 2012. – 145 c.

621.869 П68          Правила будови і безпечної  експлуатації навантажувачів : ЭБ. – Х: Форт, 2009. – 128 c.

621.867 Р24          Расчет и проектирование машин  непрерывного транспорта : учебное  пособие : ЭБ / Е.В. Мусияченко, В.М.  Ярлыков и др. – Красноярск: ИПК  СФУ, 2009

621.34 У-76     Усольцев, А.А. Современный асинхронный электропривод оптико-механических комплексов : учебное пособие : ЭБ / А.А. Усольцев. – СПб: СПб ИТМО, 2011. – 164 c.

621  Ш12 Шабанов, В.А.  Основы регулируемого электропривода  основных механизмов бурения,  добычи и транспорта нефти  : учеб. пособие : ЭБ / В.А. Шабанов. – Уфа: УГНТУ, 2009. – 156 c.

621.791 Э45          Электроннолучевая сварка буровых  долот / О.К. Назаренко, В.М. Нестеренков  и др. – К: ИЭС, 2012. – 115 c.

621.34 Э45        Электропривод нового поколения  для шахтных стационарных установок : обзор : ЭБ. – Харьков, 2010

Металлургия

669.18 О-39     Огурцов,  А.П. Производство стали от  старта до финиша : монография  в 10 томах : Т. 7. Экология: проблемы  и пути решения. – Днепродзержинск:  ДГТУ, 2011. – 409 c.

669.18 О-39     Огурцов,  А.П. Производство стали от старта до финиша : монография в 10 томах : Т. 8. Энергия и энергосбережение. – Днепродзержинск: ДГТУ, 2011. – 318 c.

669.18 О-39     Огурцов,  А.П. Производство стали от  старта до финиша : монография  в 10 томах : Т. 9. Инженерное образование и пути его совершенствования. – Днепродзержинск: ДГТУ, 2011. – 429 c.

669.18 О-39     Огурцов,  А.П. Производство стали от  старта до финиша : монография  в 10 томах : Т.10. История глазами  современника. – Днепродзержинск: ДГТУ, 2011. – 414 c.

669 С56  Современные проблемы металлургии, технологии сварки и наплавки сталей и цветных металлов : К 100-летию со дня рождения И.И. Фрумина : (25-26 октября, 2012, г. Киев) : Программа и тезисы докладов. – К: МА “Сварка”, 2012. – 57 c.

669.1 Ф94      Фундаментальные и прикладные проблемы чёрной металлургии.  : Сб. научн. трудов : Вып. 21. – Дн-ск: ИЧМ НАНУ, 2010. – 376 c.

669.1 Ф94      Фундаментальные  и прикладные проблемы чёрной  металлургии.  : Сб. научн. трудов : Вып. 22. – Дн-ск: ИЧМ НАНУ, 2010. – 370 c.

669.1 Ф94      Фундаментальные  и прикладные проблемы чёрной  металлургии.  : Сб. научн. трудов : Вып. 23. – Дн-ск: ИЧМ НАНУ, 2011. – 341 c.

669.1 Ф94      Фундаментальные  и прикладные проблемы чёрной  металлургии.  : Сб. научн. трудов : Вып. 24. – Дн-ск: ИЧМ НАНУ, 2011. – 284 c.

Организация производства

658 З-12  Забезпечення конкурентоспроможності  промислових підприємств на базі  інноваційного розвитку : монографія / За ред. О.С. Галушко. – Дн-ськ:  НГУ, 2012. – 216 c.

658 С56  Современные проблемы управления производством : материалы VII международной научно-практической конференции (11-12 октября, 2012 г., Донецк). – Донецк: ГВУЗ “ДонНТУ”, 2012. – 184 c.

658.51 У-67      Управление  производством: модели, механизмы,  инструменты : монография / Под ред.  Е.В. Мартяковой. – Донецк: ГВУЗ “ДонНТУ”, 2012. – 633 c.

Строительство

624.13 И57        Инъекционная  стабилизация оползневых грунтов  : монография / П.Н. Должиков, П.Г. Фурдей, К.К. Кирияк, О.А. Рыжикова. – Донецьк:  Світ книги, 2012. – 212 c.

624.19 Ш32       Шашенко, Д.А. Правовые и технологические предпосылки создания транспортных коридоров : монография / Д.А. Шашенко. – Дн-ск: НГУ, 2012. – 148 c.

Философия

1 П75 Пригунов, А.С. Современное миропонимание.  Теософия и наука. – Дн-ск: АРТ-ПРЕСС, 2012. – 160 c.

1 Ш12 Шабанова, Ю.О. та ін. Історія філософії: сучасні комунікативні вчення : навчальний посібник / Ю.О. Шабанова, І.А. Яременко, Н.Ю. Тарасова. – Дн-ськ: НГУ, 2012. – 120 c.

Экономика

338 Е45  Економічна безпека держави  і науково-технологічні аспекти  її реалізації : праці IV міжнародного науково-практичного семінару (23-26 жовтня, 2012). – Дн-ськ: НГУ, 2012. – 204 c.

331.6 СП К47            Класифікатор професій: ДК 003-2010. – Харків: ФАКТОР, 2011. – 510 c.