Автомобилестроение

629.113 К68         Коробочка, О.М. Управління авторемонтним виробництвом : навчальний посібник / О.М. Коробочка. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2013. – 141 c.

Авторефераты диссертаций

622.767 СП  А57     Альсаяйде, Ж.Аб.Ж. Автоматичний контроль технологічних параметрів магнітозбагачувальних фабрик за сигналами індукції магнітних полів сепараторів : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.26.01 – охорона праці / М.М. Наумов. – Дн-ськ: НГУ, 2013. – 20 c.

621.98 СП В75    Воробйов, К.Г. Розвиток методів розрахунку параметрів гарячого штампування газом з протитиском листів з алюмінієвих і магнієвих сплавів з підвищеною витяжкою : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском / К.Г. Воробйов. – Дн-ськ: НМетАУ, 2013. – 20 c.

622.272 СП Д50  Дичковський, Р.О. Наукові засади синтезу технології видобування вугільних пластів у слабометаморфізованих породах : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин / Р.О. Дичковський. – Дн-ськ: НГУ, 2013. – 20 c.

669.046.518 СП   Л37    Левицька, Т.О. Удосконалення властивостей шлакоутворюючих сумішей з метою підвищення якості безперервнолитої заготовки : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.16.02 – металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів. – Маріуполь: ПДТУ, 2013. – 20 c.

681.5 СП   Л38  Левчук, І.Л. Оптимальне керування процесом каталітичного риформингу при отриманні високооктанового компонента бензину : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.13.07 – автоматизація процесів керування. – Маріуполь: ПДТУ, 2013. – 20 c.

621.791 СП    М33   Матвієнко, В.М. Розвиток наукових і технологічних основ підвищення ефективності та якості широкошарового наплавлення під флюсом : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.03.06 – зварювання та споріднені процеси і технології . – Маріуполь: ПДТУ, 2013. – 20 c.

622.8 СП  Н34           Наумов, М.М. Методи контролю захисних властивостей і процедура вибору протипилових респіраторів для працівників гірничих підприємств : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.26.01 – охорона праці / М.М. Наумов. – Дн-ськ: НГУ, 2013. – 20 c.

622.32 СП  П77     Приходченко, О.В. Гірничо-геологічні умови перерозподілу метану в підробленому вуглепородному масиві : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.г.н. : Спец. 04.00.16 – геологія твердих горючих копалин. – Дн-ськ: НГУ, 2013. – 20 c.

622.6 СП Р90     Рутковський, М.О. Обгрунтування і розробка методу визначення розрахункових навантажень барабана шахтної піднімальної машини : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.05.06 –  гірничі машини / М.О. Рутковський. – Дн-ськ: НГУ, 2013. – 20 c.

622.271 СП Ш35     Швець, Є.М. Оптимізація вибухового подріблення скельних порід на залізорудних кар’єрах : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.03 – відкрита розробка родовищ корисних копалин / Є.М. Швець. – Кривий Ріг: КНУ, 2013. – 20 c.

Вычислительная техника

681.5 К58     Кожевников, В.Л. Теорія інформації та кодування : навчальний посібник / В.Л. Кожевников, А.В. Кожевников. – Дн-ськ: НГУ, 2013. – 144 c.

681.3 П78      Проблемы использования информационных технологий : Х-я Международная конференция (30-31 января, 2013, Днепропетровск) : сборник научных трудов, № 1. – Дн-ск: НГУ, 2013. – 184 c.

Гидротехника

626 З-62 Зима, Т.І. Гідротехнічні споруди : навчальний посібник / Т.І. Зима, М.М. Хлапук. – Рівне: НУВГП, 2010. – 212 c.

Горное дело

622.33 В29       Венгеров, И.Р. Теплофизика шахт и рудников: математические модели. Т. 2. Базисные модели / И.Р. Венгеров. – Донецк: Донбасс, 2012. – 684 c.

622 Г14 Гайко, Г. Історія гірництва / Г. Гайко, В. Білецький. – К.; Алчевськ: ЛАДО, 2013. – 541 c.

622.33 Г36        Геомеханические и технологические условия газодинамических процессов в угольных шахтах : монография / Н.И. Антощенко и др.. – Алчевск; Донецк; Макеевка: ДонГТУ, 2013. – 291 c.

622 Г51  Гірнича електромеханіка та автоматика : науково-технічний збірник : № 88. – Дн-ськ: НГУ, 2012. – 166 c.

622 Г51  Гірничий вісник : науково-технічний збірник: вип. 95(1). – Кривий Ріг: ДВНЗ “КНУ”, 2012. – 329 c.

622.8 Г60     Голинько, В.И. Аварийно-спасательные работы в шахтах : учебное пособие / В.И. Гольнько, С.А. Алексеенко, И.Н. Смоланов. – Дн-ск: ЛИРА, 2011. – 480 c.

622.8 Г69      Горноспасательное дело : Сборник научных трудов : Вып. 50 / Под ред. П.С. Пашковского. – Донецк: НИИГД “Респиратор”, 2013. – 186 c.

622.6 Д58      Довідник з гірничого обладнання дільниць вугільних і сланцевих шахт : +CD / М.М. Табаченко та ін.. – Дн-ськ: НГУ, 2012. – 431 c.

622 Е50  Електрифікація гірничого виробництва : підручник  у 2-х тт. Т. 1 / за ред. Л.О. Пучкова, Г.Г. Півняка. – 2-е вид., переробл. і доп.. – Дн-ськ: НГУ, 2010. – 503 c.

622.7 З-41    Збагачення корисних копалин : науково-технічний збірник : вип. 54(95). – Дн-ськ: НГУ, 2013. – 197 c.

622 І-72  Інструкція з геологічного обслуговування, нормування показників вилучення гірничої маси та методики визначення її якості для гірничо-геологічних умов вапнякових родовищ ПАТ “АрселорМіттал Берислав” / за ред. О.В. Плотнікова. – Кривий Ріг, 2012. – 84 c.

622.83 И88        Исследование напряженно-деформированного состояния массива вокруг выработок большого сечения : монография / В.И. Бузило, Т.С. Савельева, В.А. Савельев, В.П. Сердюк. – Дн-ск: НГУ, 2011. – 75 c.

622.6 К94     Кусковець, С.Л. Теорія горіння та вибуху. Практикум : навчальний посібник / С.Л. Кусковець, О.С. Шаталов. – Рівне: НУВГП, 2012. – 214 c.

622.323 М21         Маляр, А.В. Системи автоматизованого керування і моніторінгу процесом видобування нафти : монографія / А.В. Маляр, Б.С. Калужний. – Львів: Львівська політехніка, 2012. – 272 c.

622 М56 Мещанинов, С.К. Методы моделирования и управления надежностью функционирования горных выработок : монография / С.К. Мещанинов. – Дн-ск: НГУ, 2012. – 360 c.

622.32 Н16       Нагорный, В.П. Сооружение и эксплуатация подземных хранилищ углеводородов в отложениях каменной соли / В.П. Нагорный, В.М. Глоба; под ред. В.П. Нагорного. – К: Институт геофизики, 2010. – 176 c.

622 Н34  Наукові праці УкрНДМІ НАН України. Вип. 13. Ч. 1 : IV Міжнародна науково-технічна конференція “Гірнича геологія, геомеханіка та маркшейдерія” *(15-16 жовтня, 2013, Донецьк) / Під заг. ред. А.В. Анциферова. – Донецьк: УкрНДМІ НАНУ, 2013. – 394 c.

622 Н34  Наукові праці УкрНДМІ НАН України. Вип. 13. Ч. 2 : IV Міжнародна науково-технічна конференція “Гірнича геологія, геомеханіка та маркшейдерія” (15-16 жовтня, 2013, Донецьк) / Під заг. ред. А.В. Анциферова. – Донецьк: УкрНДМІ НАНУ, 2013. – 448 c.

622.34 О-22      Обоснование размеров камер специального назначения при разработке железорудных месторождений : монография / В.И. Бузило, Т.С. Савельева, В.А. Савельев, В.П. Сердюк. – Дн-ск: НГУ, 2013. – 67 c.

622.5 П42      Поводження з шахтними водами : навчальний посібник / В.К. Костенко та ін.. – Донецьк: ДВНЗ “ДонНТУ”, 2013. – 212 c.

622 П78  Проблемы горного дела и экологии горного производства : материалы VIII Международной научно-практической конференции (25-26 апреля, 2013, Антрацит). – Донецк: Світ книги, 2013. – 374 c.

622.27 П78        Проблеми експлуатації обладнання шахтних стаціонарних установок : Збірник наукових праць(2008-2009) : Вип. 94. – Донецьк: ВАТ НДІГМ, 2010. – 272 c.

622.33 Р17        Разработка сближенных угольных пластов механизированными комплексами в условиях шахт Львовско-Волынского бассейна : монография / В.И. Бузило и др.. – Дн-ск: НГУ, 2012. – 132 c.

622.2 Р65      Розробка родовищ : Розробка вугільних родовищ. Розробка рудних родовищ. Геомеханіка. Екологія. Свердловинна геотехнологія. Охорона праці : щорічний науково-технічний збірник. – Дн-ськ: ЛізуновПрес, 2013. – 468 c.

622 С73  Способы и средства создания безопасных и здоровых условий труда в угольных шахтах : сборник научных трудов. Вып. 2(28)2011. – Макеевка: МакНИИ, 2012. – 216 c.

622.43/.44 С81       Столбченко, Е.В. Обоснование рациональных параметров вентиляционных систем местного проветривания : монография / Е.В. Столбченко. – Дн-ск: НГУ, 2013. – 98 c.

622 С91  Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва : Науково-виробничий збірник : Вип. 1(11)/2013. – Кременчук: КНУ, 2013. – 165 c.

622.6 Т19     Таран, И.А. Трансмиссии шахтных дизелевозов / И.А. Таран. – Дн-ск: НГУ, 2012. – 256 c.

622.24 У-79      Установки для бесколонного бурения скважин на морских акваториях / О.И. Калиниченко, А.В. Хохуля, П.В. Зыбинский, А.А. Каракозов. – Донецк: Донбасс, 2013. – 162 c.

622.32 Ц38       Ценципер, А.И. Основы глубиннонасосной добычи нефти : учебное пособие / А.И. Ценципер. – Харьков: НТУ “ХПИ”, 2012. – 140 c.

622.32 Ч-45     Червинский, В.П. Введение в специальность “Нафтогазова справа” : текст лекций / В.П. Червинский. – Харьков: НТУ “ХПІ”, 2011. – 118 c.

622.272 Э41          Экспериментальные исследования устойчивости повторно  используемых выемочных выработок на пологих пластах Донбасса : монография / В.И. Бондаренко и др.. – Дн-ск: ЛізуновПрес, 2012. – 426 c.

Материаловедение

620.1 М55      Механіка руйнування і міцність матеріалів: Т. 7. Надійність та довговічність елементів конструкцій теплоенергетичного устаткування : довідниковий посібник / І.М. Дмитрах, А.Б. Вайнман, М.Г. Стащук, Л. Тот; загальн. ред. В.В. Панасюк. – К: Академперіодика, 2005. -377 c

Машиностроение

621.4 К47     Клімов, Р.О. Теплоенергетичні системи промислових підприємств : навчальний посібник / Р.О. Клімов. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2013. – 200 c.

621.4 К68     Королев, А.В. Анализ и моделирование теплоэнергетического оборудования, работающего с двухфазными течениями / А.В. Королев. – Одесса: Астропринт, 2010. – 455 c.

621.97 О-23      Обработка материалов давлением : Сборник научных трудов №1 (34). – Краматорск: ДГМА, 2013. – 321 c.

621.97 О-23      Обработка материалов давлением : Сборник научных трудов №2 (35). – Краматорск: ДГМА, 2013. – 324 c.

621.643 О-71       Орыняк, И.В. Прочность трубопроводов с дефектами / И.В. Орыняк. – К: Наукова думка, 2012. – 445 c.

621.7 Р44      Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні : збірник наукових праць № 1(14). – Луганськ: СНУ, 2013. – 332 c.

621.3 С34     Сидорец, В.Н. Детерминированный хаос в нелинейных цепях с электрической дугой / В.Н. Сидорец, И.В. Пентегов. – К: Сварка, 2013. – 272 c.

Металлургия

621.78 Б82       Борішенко, О.М. Актуальні енергозберігаючі методи роботи нагрівальних печей : монографія / О.М. Борішенко, М.П. Ревун. – Запоріжжя: ЗДІА, 2012. – 138 c.

 

669.14 И72        Инструментальные материалы, свойства и упрочнение : учебное пособие / С.С. Самотугин, Л.К. Лещинский, В.А. Мазур, Ю.С. Самотугина. – Мариуполь: ГВУЗ “ПГТУ”, 2013. – 430 c.

669  М54   Металл А.Б.В. : Черные металлы. Сырье  для металлургии. Производители: Справочник. – 6-я редакция. – Дн-ск: ИА  “Металл курьер”, 2012. – 393 c.

669.04 М54        Металлургическая теплотехника : Сборник научн. трудов: Вып. 4(19). – Дн-вск: Новая идеология, 2012. – 232 c.

669.01 Р98       Рябічева, Л.О. Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів : навчальний посібник / Л.О. Рябічева. – Луганськ: СНУ, 2013. – 356 c.

 621.791 С24          Сварка и наплавка меди и сплавов на ее основе : тематическая подборка статей, опубликованных в 1953-2013 гг. / сост. В.М. Илюшенко, Е.П. Лукьянченко. – К: Сварка, 2013. -396с.

621.74 Т33        Теорія ливарних сплавів : навчальний посібник / Г.А. Бялік та ін.. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 156 с.

669.04 Т38        Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика : Збірник наукових праць : Вип. 4 / НМетАУ. – Дн-ськ: Нова ідеологія, 2012. – 236 c.

Нефте- и газопереработка

53.08 СП А43      Актуальные вопросы учета природного газа : сборник тезисов докладов Международной конференции  (20-24 августа, 2012, Харьков). – Харьков: Ун-т “Україна”, 2012. – 174 c.

662.6 Б20     Балінський, І.С. Проектування систем газопостачання  : навчальний посібник / І.С. Балінський, І.Г. Шпак, О.О. Савченко. – Львів: Львівська політехніка, 2012. – 134 c.

665.5 Б87     Братичак, М.М. Технологія нафти та газу : навчальний посібник / М.М. Братичак, О.Б. Гринишин. – Львів: Львівська політехніка, 2013. – 180 c.

662.6 О-92   Охримюк, Б. Газопостачання населених пунктів : навчальний посібник / Б. Охримюк, Т. Мацнєва. – Рівне: НУВГП, 2012. – 242 c.

Обжиг

66.041 С68       Софронов, В.С. Теория и практика оптимизации производства материалов, получаемых обжигом во вращающихся печах (на примере керамзита) / В.С. Сафронов. – Харьков: Форт, 2012. – 305 c.

Организация производства

658 П37 Плахотнік, О.О. Інформаційно-комунікаційний механізм управління підприємствами мережевої економіки : монографія / О.О. Плахотнік. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2013. – 290 c.

Пылегазоочистка

66 М69 Михайленко, Г.Г. Новые распыливающие устройства в системах промышленной пылегазоочистки : монография / Г.Г. Михайленко. – Одесса: Астропринт, 2008. – 116 c.

Строительство

624.11 К30       Кауфман, Л.Л. Управление подземным строительством. Основные принципы (обзор зарубежного опыта) / Л.Л. Кауфман, Н.И. Кулдыркаев, Б.А. Лысиков; под общ. ред. Л.Л. Кауфмана. – Донецк: Норд-Пресс, 2010. – 266 c.

624.07 Н63       Николаевский, С.П. Проектирование и расчет разнопрофильных металлических балок : монография / С.П. Николаевский, А.Э. Кипко, Е.О. Ивлиева. – Донецк: Донбасс, 2013. -187c.

624.11 С17       Самедов, А.М. Расчет и проектирование подземных сооружений глубокого заложения : монография / А.М. Семедов. – К: НТУУ “КПИ”, 2012. – 649 c.

624 С18 Саницький, М.А. Енергозберігаючі технології в будівництві : навчальний посібник / М.А. Саницький, О.Р. Позняк, У.Д. Марущак. – Львів: Львівська політезніка, 2012. – 240 c.

69 С86  Строительство, материаловедение, машиностроение : Сб. научных трудов. Вып.  67. / Под ред. В. И. Большакова. – Дн-ск: ГВУЗ “ПГАСиА”, 2013. – 430 c.  – ( Сер. Стародубовские чтения 2006 )

Экология

574 А72 Антонюк, О.П. Прогнозування обсягів економічного відшкодування наслідків техногенного забруднення Криворізького регіону : монографія / О.П. Антонюк, І.М. Пістунов. – Дн-ськ: НГУ, 2013. – 120 c.

574 Е45  Економічні й екологічні аспекти комплексної генерації  та утилізації енергії в умовах урбанізованих і промислових територій : монографія / під ред. Г.Г. Півняка. – Дн-ськ: НГУ, 2013. – 176 c.

574 П77 Приходько, М.М. Екологічна безпека природних і антропогенно модіфікованих геосистем : монографія / М.М. Приходько. – К: ЦЕОІ, 2013. – 201 c.

Экономика

331.4 В53      Вісник Державної установи “Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці”. № 30. – К: Держгірпромнагляд України, 2013. – 67 c.

34 К43   Кірін, Р.С. Право геологічного вивчення надр. Загальни положення / Р.С. Кірін. – Дн-ськ: НГУ, 2011. – 215 c.

334.75 С83        Стратегія и механізми регулювання промислового розвитку : збірник наукових праць / голов. ред. О.І. Амоша. – Донецьк: ІЕП НАНУ, 2011. – 309 c.

338 У-67  Управління економікою: теорія та практика. Перші Чумаченківські читання : збірник наукових праць. – Донецьк: ІЕП НАНУ, 2012. – 274 c.

Энергетика

621.311 Е62          Енергетика та системи керування : матеріали ІІІ Міжнародної конференції молодих вчених EPECS-2011 (24-26 листопада, 2011, Львів). – Львів: Львівська політехніка, 2011. – 144 c.