Январь 2020

Горное дело

622.1 С27      Сдвижение земной поверхности на пластовых месторождениях Приднепровья : монография / Г.А. Антипенко, Г.Ф. Гаврюк, А.С. Кучин, В.А. Назаренко. – Дн-ск: НГУ, 2010. – 182 c.

622.77 С75       Стадник, О.С. Збагачуваність високозольного торфу : монографія / О.С. Стадник, В.О. Гнєушев. – Рівне: НУВГП, 2019. – 164 c.

622.75/.76 Т38     Техніка та технологія збагачення корисних копалин. Ч.3. Заключні процеси. – Кривий Ріг: КНУ, 2019. – 230 c.

Машиностроение

621 В12  Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку : матеріали XVII Міжнародної науково-технічної конференції. – Краматорськ: ДДМА, 2019. – 132 c.

621 П76  Приладобудування: стан і перспективи : XVIII Міжнародна науково-технічна конференція (15-16 травня. 2019, Київ) : збірник доповідей. – Київ, 2019. – 224 c.

621.31 Ф94        Функціональні матеріали для інноваційної енергетики : програма та тези конференції (13-15 травня. 2019, Київ). – Київ, 2019. – 134 c.

Металлургия

669.15 К12       Каверинська, В.В. Математичне моделювання і комп’ютерний аналіз процесів структуроутворення легованих сталей в ході фазових перетворень / В.В. Каверинська. – К: КІМ, 2019. – 210 c.

669.162  М92         Мучник, Д.А. Всокоэффективная внекамерная технология повышения качества кокса для доменной плавки / Д.А. Мучник, В.П. Лялюк. – Кривой Рог: ФО-П Чернявский Д.А., 2019. – 184 c.

669.2/.8 Ц27      Цветные металлы и сплавы : учебное пособие / Т.В. Мальцева, Н.Н. Озерец, А.В. Левина, Е.А. Ишина. – Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2019. – 180 c.

Нанотехнологии

681.5 Є-63   Єнікєєв, О.Ф. Покоординатне керування параметрами технологічних процесів на основі обробляння даних непрямих вимірювань : монографія / О.Ф. Єнікєєв. – Краматорськ: ДДМА, 2018. – 268 c.

625.2(085.5) СП К60   Колеса и ролики : каталог / Blickle. – К: ООО “ТД “Складская техника”, 2018. – 2000 c.

620.1 Н25      Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : Збірник наукових праць : Т.17. Вип.1. – К: РВВ ІМФ, 2019. – 1-224 c.

Наука

001 Н34  Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 15. – К: ВД “Академперіодика”, 2018. – 104 c.

001 П75  Прикарпатський вісник НТШ. Число. № 2(46). – Івано-Франківськ: ІФОНТ ім. Шевченка, 2018. – 242 c.

Организация производства

658 О-16  Обліково-аналітичне забезпчення сіб’єктів господарювання в умовах Євроінтеграції : колективна монографія : присвячується до 30-річчя Кафедри обліку і аудиту НУВГП. – Рівне: НУВГП, 2019. – 414 c.

531 П44 Подлєсний, С.В. Технічна механіка : збірник розрахунково-технічних завдань / С.В. Подлєсний, В.М. Іскрицький, Ю.С. Холодняк. – Краматорськ: ДДМА, 2019. – 140 c.

Строительная техника

624.13 К78       Кравець, С.В. Машини для прокладання підземних комунікацій (наукові основи створення) : підручник / С.В. Кравець, А.А. Нечидюк, О.В. Косяк. – Рівне: НУВГП, 2018. – 270 c.

Физика

53 Г16 Галущак, М.О. Курс фізики: Оптика. Квантова та атомна фізика : підручник / М.О. Галущак. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. – 296 c.

Философия

1 П31 Петрушенко В. Человек, взыскующий бытие : (Три разговора на важнейшие темы) / Виктор Петрушенко. – Львов: Магнолия 2006, 2019. – 180 c.

Химия

66 Т34  Теплометрия: теория, метрология, практика: (монография в 3 книгах) : Кн.1. Методы и средства измерения теплового потока / под ред. Т.Г. Грищенко. – К: ИТПФ, 2017. – 438 c.

66 Т34  Теплометрия: теория, метрология, практика: (монография в 3 книгах) : Кн.3. Теплометрическая аппаратура для решения прикладных задач. Т.1 / под ред. Т.Г. Грищенко. – К: ИТПФ, 2018. – 434 c.

664 Т50  Товарознавчий вісник. Вип. 12 : збірник наукових праць. – Луцьк: ЛНТУ, 2019. – 346 c.

Экология

574 В12     Важкі метали в об’єктах довкілля Київського мегаполісу / А.І. Самчук та ін. – К: Наш формат, 2019. – 164 c.

574 Е45  Екологістика, рециклінг і утилізація транспорту : навчальний посібник / С.В. Бойченко та ін. – К: Центр учбоівої літератури, 2019. – 266 c.

574 Е45  Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць : вип. 4(28). – К: ІТГІП, 2018. – 144 c.

574 Е45  Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць : вип. 5(29). – К: ІТГІП, 2019. – 100 c.

574 Е45  Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць : вип. 6(30). – К: ІТГІП, 2019. – 124 c.

Энергетика

53 В74  Вопросы атомной науки и техники : № 3(121). – Харьков: ХФТИ, 2019. – 146 c.  – ( Сер. Ядерно-физические исследования. Вып. 68 )

621.311 П78          Проблеми безпеки атомних електростанцій  Чорнобиля : науково-технічний збірник. Вип. 32. – Чорнобиль: ІПБАЕ НАНУ, 2019. – 116 c.