Всесвітній день навколишнього середовища.

 

504

     Адаменко Я.О. Методи прийняття рішень при виборі альтернатив у процедурі оцінки впливів на довкілля / Я.О. Адаменко //Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – 2018. – №2 (18). – C. 83-93. – Библиогр.: 12 назв.

     У роботі розглянуто проблему прийняття рішень щодо вибору альтернатив у процедурі оцінки впливу на довкілля.

 

502

     Адаменко О.М. Техногенний вплив на природні геосистеми Поділля та Прикарпаття Західного регіону України / О.М. Адаменко, Н.О. Зоріна, В.С. Скрипник //Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – 2017. – №1. – C. 11-18-. – Бібліогр. : 26 назв

     Основні техногенні об’єкти Поділля і Прикарпаття: Бурштинська та Добротворська ТЕС, ПАТ «Івано-Франківськцемент» та Миколаївський цементний комбінат, нафтогазопромисли, магістральні газопроводи, нафтопроводи, компресорні станції та підземні сховища газу завдають істотного впливу на природно-антропогенні геосистеми, що потребує ^гзробки систем екологічної безпеки та відповідних природоохоронних заходів.

 

574

     Анищенко Л.Я. Оценка воздействия предприятий на окружающую среду в соответствии с действующим законодательством Украины / Л.Я. Анищенко, Л.А. Писня, Б.С. Свердлов //Экология и промышленность. – 2018. – №3-4. – C. 118-122. – Библиогр.: 12 назв.

     Проанализировано содержание Закона Украины “Об оценке воздействия на окружающую среду (OBOC)” (“Про оцінку впливу на довкілля (ОВД)”). Выделены те его положения, которые определяют процедуру и возможные случаи проведения ОВД действующих предприятий.

 

622

З-41  Бессажна А.А. Порівняльний аналіз комп’ютеризованих методів оцінки впливу на довкілля забруднюючих речовин / А.А. Бессажна, Н.О. Непошивайленко //Збірник наукових праць НГУ: наукові праці. – Дн-ськ: НГУ. , 2017. – №50. – C. 295-302. – Библиогр. : 3 назв.

     У роботі наведені результати екологічної оцінки впливу промислового підприємства на довкілля, отримані різними комп’ютеризованими методами.

 

574

Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Європейська інтеграція : № 10. Директива ЄС про доступ громадськості до інформації про довкілля. Директива ЄС про участь громадськості у розробленні деяких планів та програм, пов’язаних з довкіллям. – К: ВЕЛ, 2017. – 29 c.     

 

574

     Вагонова О.Г. Особливості еколого-економічної оцінки наслідків радіаційного забруднення території відходами уранового виробництва / О.Г. Вагонова, І.В. Шереметьева, Д.В. Аржевічев //Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2017. – №1. – C. 163-168. – Бібліогр. : 7 назв

     У статті розглядається питання оцінки екологічних та економічних наслідків радіоактивного забруднення довкілля, яке обумовлене накопиченням та зберіганням відходів уранового виробництва.

 

574

П78   Васенко О.Г. Деякі результати комплексного екологічного моніторингу довкілля української частини дельти Дунаю / О.Г. Васенко, М.Л. Лунгу, Н.В. Мельников, Т.О. Клочко //Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць. Вип. XXXVІ. – Харків: ВД “Райдер”. , 2014. – C. 176-190. – Бібліогр. : 2 назв

     Наведені результати моніторингових досліджень в районі Нижнього Дунаю за низкою напрямів : гідрологія, гідрохімія, гідробіологія.

 

574

      Вплив уранової промисловості на стан довкілля та населення / А.І. Дворецький., В.І. Ляшенко, Ф.Ф. Топольний, Г.Д. Коваленко //Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2018. – №4. – C. 99-109. – Библиогр.: 27 назв.

     Наведений поки що рідкісний досвід щодо підвищення радіаційного та соціального захисту населення міста Жовті Води, яке проживає в зоні впливу об’єктів уранової промисловості.

 

504

      Впровадження оцінки впливу на довкілля в Україні: аналіз ризиків і перспектив (громадське бачення) / В.В. Шаравара, О.О. Бондаренко, О.Г. Тарасова та ін. //Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – 2018. – №2 (18). – C. 93-105. – Библиогр.: 27 назв.

     Висвітлено основні напрями вдосконалення оцінки впливу на довкілля, організації процесу перегляду Закону, а також прискорення осучаснення державних будівельних норм, інших нормативних актів, а також виведення територіальних природоохоронних відділів з підпорядкування обласних державних адміністрацій, забезпечення прозорої процедури призначення членів експертних комісій, терміновий перегляд індикаторів стану довкілля, класифікацій, норм, лімітів, та інших вимог обмежувального характеру та приведення їх до європейських норм.

 

574

И66  Гігієнічна оцінка забруднення довкілля в зоні впливу ставка-випаровувача Кременчуцького НПЗ АТ “УКРТАТНАФТА” / В.В. Станкевич, Н.М. Коваль, Г.А. Трахтенгерц, В.В. Путивльський //Инновационные пути решения актуальных проблем базовых отраслей, экологии, энерго- и ресурсосбережения: XIX  Международная научно-практическая конференция (6-10 июня, 2011, г. Щелкино, АР Крым) : сборник трудов. В 3 тт. Т.3. – Харьков: НТМТ. , 2011. – C. 171-175. – Библиогр. : 3 назв.

     Наведені дані аналізу опрацьованої документації об’єкта дослідження-ставка-випаровувача Кременчуцького НПЗ АТ “УКРТАТНАФТА” та надані результати власних досліджень проб атмосферного повітря, грунту, донних відкладень та води із ставка-випаровувача.

 

504

     Глібовицька Н.І. Особливості адаптивних і деструктивних процесів дендрооб’єктів в умовах впливу нафтового родовища / Н.І. Глібовицька, Х.Б. Караванович //Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – 2018. – №2 (18). – C. 38-43. – Библиогр.: 20 назв.; Текст англ

     Досліджено адаптивні та деструктивні реакції деревних рослин у відповідь на нафтове забруднення довкілля.

 

622

     Гнєушев В.О. Шляхи зменшення пилових викидів торфобрикетних заводів / В.О. Гнєушев, В.С. Щербачук, В.А. Максимчук //Уголь Украины. – 2016. – №11-12. – C. 54-57. – Библиогр.: 6 назв.

 

574

И66    Гриценко А.В. Оцінка антропогенного впливу парникових газів полігонів твердих побутових відходів  на довкілля / А.В. Гриценко, В.А. Квасов, О.А. Недава //Инновационные пути модернизации базовых отраслей промышленности, энерго- и ресурсосбережение, охрана окружающей природной среды: VI  Междун. науч.-практ. конференция … (22-23 марта 2017 г., г. Харьков) : сб. науч. тр. : ЭБ. – Харьков: Энергосталь. , 2017. – C. 176-178. – Библиогр.: 5 назв.

     Наведено аналіз обсягу твердих побутових відходів на полігонах та звалищах України, складу відходів, об’єму біогазу, що створюється на полігонах. Запропонована схема орієнтовної оцінки обсягу біогазу, що виділяється з полігону твердих побутових відходів. Зроблені висновки щодо використання біогазу для виробництва енергії.

 

574

П78  Гриценко А.В. Післяпроектний аналіз як заключний етап процедури оцінки транскордонних впливів на довкілля / А.В. Гриценко, Л.Я. Аніщенко, Б.С. Свердлов //Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць. Вип. XXXVІІІ. – Харків: ВД “Райдер”. , 2016. – C. 14-28. – Бібліогр. : 19 назв

     Проаналізовано сучасний стан нормативно-методичної бази післяпроектного аналізу як заключного етапу процедури оцінки транскордонних впливів на довкілля.

 

504

      Дослідження методів оцінки і прогнозування впливу автотранспорту на довкілля / Я.О. Забишний, Я.М. Семчук, Б.В. Долішній, В.М. Мельник //Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – 2016. – №2. – C. 146-152. – Бібліогр. : 6 назв

     Наведені методи визначення характеристик дорожнього руху, а саме документальні, натурні та моделювання.

 

553.9

     Дядін Д.В. Оцінка стану довкілля на ділянках аварійних свердловин / Д.В. Дядін, М.Ю. Журавель, П.В. Клочко //Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – 2018. – №1. – C. 4-13. – Библиогр.: 11 назв.

     Вивчено стан довкілля на ділянках нафтогазових свердловин, де унаслідок аварійних нафтогазоводопроявів сформувалися від’ємні форми рельєфу у формі кратерів, в яких утворилися критичні водні екосистеми. Розглянуто морфологічну будову кратерів, гідрохімічні та гідробіологічні характеристики водойм, склад і об’єми залишкових забрудників, накопичених за час існування кратерів.

 

574

Е45  Економіка природокористування і охорони довкілля: Збірник наукових праць. – К: ДУ ІЕПСР України, 2017. – 224 c.

 

574

Е45  Економіка природокористування і охорони довкілля: Збірник наукових праць. – К: ДУ ІЕПСР НАНУ, 2015. – 236 c.

 

574

     Жук А. Розроблення наказів, розпоряджень, інструкцій із питань охорони довкілля / А. Жук, В. Чала //Екологія підприємства. – 2017. – №12. – C. 42-55

     Розглянемо інструкції, накази, розпорядження з питань охорони довкілля, від правильності оформлення яких залежить у подальшому вся злагоджена робота природозахисника на підприємстві. Спробуємо розібратися у тонкощах розроблення та ведення вказаних документів. А також розглянемо сфери застосування, де законодавчо-нормативними документами України встановлено вимоги щодо наявності тих чи інших наказів, інструкцій тощо.

 

66.076.550.4

     Знак М.С. Нові технології газогеохімічних досліджень для контролю герметичності підземних сховищ газу та охорони довкілля / М.С. Знак, Я.І. Лопушняк, І.М. Моргулець //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2015. – №2. – C. 95-102

     Розглянуто проблемні питання герметичності підземних сховищ газу та існуючі методи контролю їх герметичністю.

 

550

З-41   Зур’ян О.В. Про відновлювані джерела енергії та охорону довкілля як новий напрям наукової роботи Українського державного геологорозвідувального інституту / О.В. Зур’ян //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту. – К: УкрДГРІ. , 2017. – №1-2. – C. 44-69. – Бібліогр. : 14 назв

     Наведено десятирічний досвід науково-дослідної роботи Українського державного геологорозвідувального інституту з розробки методичних і технічних засобів для використання відновлюваних джерел енергії.

 

574

     Киреєва В. Інновації для екології: про автоматизовану систему моніторингу атмосферного повітря / В. Киреєва //Екологія підприємства. – 2017. – №12. – C. 38-41

     Встановлення системи моніторингу атмосферного повітря є актуальним і необхідним для сьогодення кроком. Департамент екології та природних ресурсів Київоблдержадміністрації організовує проведення вдосконалення системи моніторингу довкілля Київської області та створення веб-додатка «Система моніторингу Київської області». Детальніше про це — у матеріалі.

    

622.34

С91   Ковальчук В.А. Еколого-економічні аспекти антропогенного навантаження на довкілля гірничовидобувних підприємств / В.А. Ковальчук, Т.М. Ковальчук //Сучасні технології розробки рудних родовищ. Еколого-економічні наслідки діяльності підприємств ГМК : збірник наукових праць за результатами роботи ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції (24 листопада, 2017 р., м. Кривий Ріг). – Кривий Ріг: Видавець Роман Козлов. , 2017. – C. 147-148. – Бібліогр. : 2 назв.

 

622

К60  Колесник В.Є. Методологія оцінювання показників довготривалого впливу на довкілля породних відвалів і ставків-накопичувачів в умовах експлуатації та ліквідації вугільних шахт / В.Є. Колесник, А.В. Павличенко //Колесник, В.Є. Методи оцінки екологічної небезпеки експлуатації і ліквідації вугільних шахт та напрями і засоби її зниження : монографія. – Дніпро: НГУ. , 2017. – C. 62-93

     Дана оцінка екологічної небезпеки породних відвалів вугільних шахт як джерела забруднення об’єктів довкілля. Розглянуті методика і результати оцінювання рівнів забруднення грунтів в районах розташування породних відвалів ліквідованих вугільних шахт. Досліджено характер та ступінь впливу ставків-накопичувачів шахтних вод на об’єкти навколишнього середовиша.           

 

620

     Кошлак Г.В. Зменшення техногенного впливу вугільних ТЕС на довкілля (на прикладі Бурштинської ТЕС) / Г.В. Кошлак, А.М. Павленко //Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – 2017. – №2. – C. 108-118. – Бібліогр. : 29 назв

     В статті проаналізовано проблему підвищення екологічної безпеки енергетичних об’єктів- ТЕС України, на прикладі Бурштинської теплової електростанції.

 

66.01

     Моїсєєв В. Ф. Зниження техногенного навантаження на довкілля при проведенні процесу абсорбції аміаку у содовій промисловості / В. Ф. Моїсєєв, Є. В. Манойло, А. О. Грубнік //Журнал инженерных наук. – 2016. – №2. – C. G1-G7. – Библиогр.: 10 назв.

     Наведені результати досліджень ефективності роботи існуючих конструкцій абсорберів содового виробництва для здійснення очищення газових викидів від аміаку. Визначені основні джерела викидів аміаку у виробництві кальцинованої соди та показані недоліки роботи діючого обладнання.

 

502

     Москальчук Н.М. Методика оцінки впливу на довкілля об’єктів вітроенергетики та їх реалізація на прикладі ВЕС Шевченкове-1 / Н.М. Москальчук //Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – 2018. – №1. – C. 72-85. – Библиогр.: 26 назв.

     Розроблено методику оцінки впливу на довкілля об’єктів вітроенергетики.

 

574

      Нове в екологічному законодавстві України //Екологія підприємства. – 2017. – №5. – C. 4-7

 

504

     Орел С.М. Поетапна оцінка ризику впливу на людину забруднення довкілля внаслідок військової діяльності / С.М. Орел, О.В. Іващенко //Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – 2018. – №2 (18). – C. 61-72. – Библиогр.: 6 назв.; Текст англ.

     В роботі на конкретному прикладі показано важливість та користь застосування поетапної оцінки ризику для здоров’я населення у випадку забруднення довкілля військовою діяльності.

 

574

     Паламарчук І. Алгоритм дій підприємства в межах Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» / І. Паламарчук //Екологія підприємства. – 2018. – №1. – C. 12-21

     Експерти журналу «Екологія підприємства» підготували алгоритм дій для підприємства в межах Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Крім того, алгоритм містить відповіді на запитання, що можуть виникнути під час роботи, наприклад: чи існують затверджені на рівні нормативних актів методи прогнозування, що можуть використовуватися для оцінки впливу на довкілля тощо. Подробиці — в матеріалі.

 

574

      Переробка шин: головний біль чи перспективний бізнес? Про виробництво палива з відпрацьованих шин //Екологія підприємства. – 2017. – №7. – C. 42-49

     Головне в публікації. Яку загрозу для довкілля несуть використані шини й неправильна їх утилізація? Як можна вирішити ситуацію, яка склалась у нашій державі з такою групою відходів, як шини? Про утилізацію шин як розумне вкладення коштів для підприємства. Що потрібно для того, аби переробка шин стала високорентабельним бізнесом?

 

504

      Проблеми поводження з небезпечними відходами у нафтогазовій галузі України / В.О. Заєць, В.В. Дмитрик, П.Г. Дригулич, A.B. Пукіш //Нафтова галузь України. – 2017. – №1. – C. 32-36. – Библиогр.: 7 назв.

     У статті розглянуто проблемні питання поводження з відходами у нафтогазовій галузі України, проаналізовано перелік ліцензіатів України, які провадять господарську діяльність з небезпечними відходами, ідентифіковано суб’єктів господарювання, що здійснюють утилізацію відходів.

 

622

З-41  Результати дослідження впливу атмосферних опадів на забруднення території міста Кам’янське. / Зберовский О.В., Журавель А.В., Шмеговатей К.Є., Зберовська Т.В. //Збірник наукових праць НГУ. – № 52. – Дн-ськ. , 2017. – C. 342-347.- Библиогр. : 5 назв.

     Показано можливість використання атмосферних опадів в якості індикатору забруднення довкілля внаслідок діяльності промислових підприємств міст та впливу автотранспорту.

 

620.9

В42  Рєзцов В.Ф. Методичні рекомендації щодо комплексних заходів та рекомендацій зі зменшення впливу фотоелектричних станцій на довкілля / В.Ф. Рєзцов, Т.В. Суржик, І.О. Шейко //Відновлювана енергетика та енергоефективність  XXI століття: матеріали XVІІ міжнародної науково-практичної конференції. – К: ІВЕ НАНУ. , 2016. – C. 274-277. – Бібліогр. : 3 назв.

     Запропоновано комплекснгі заходи та рекомендації зі зменшення впливу фотоелектричних станцій на довкілля.

 

622

З-41    Савотченко О.М. Методика розрахунку неізотермічних реактивних паро-водо-повітряних струменів для захисту довкілля від пилогазових викидів на кар’єрах / О.М. Савотченко, О.В. Зберовський //Збірник наукових праць НГУ: наукові праці. – Дн-ськ: НГУ. , 2017. – №50. – C. 323-376. – Библиогр. : 2 назв.

     У статті представлена методика  розрахунку неізотерміних реактивних паро-водо-повітряних струменів для захисту навколишнього середовища від пилогазових викидів на кар’єрах.

 

574

     Стоєцький В. Як не дозволити вогню завдати шкоди / В. Стоєцький //Екологія підприємства. – 2017. – №4. – C. 48-51

 

504

     Ткаченко Т.М. Зелені конструкції як ефективний спосіб стабілізації та поліпшення стану довкілля урбоценозів (на прикладі Солом’янівського району м. Києва) / Т.М. Ткаченко, Д.В. Гулей //Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – 2018. – №1. – C. 46-56. – Библиогр.: 24 назв.

     У роботі розглянуто проблема погіршеня стану атмосферного повітря урбоценозів, що призводить до збільшення ризиків захворюваності у населення.

 

631.1

     Фещенко В.П. Оцінювання радіоекологічного навантаження на населення Житомирської області / В.П. Фещенко, В.В. Гуреля, А.Ф. Щербатюк //Збалансоване природокористування. – 2017. – №1. – C. 131-136. – Бібліогр.: 10 назв

     Всебічно обгрунтовано  пріоритетність комплексного оцінювання нітратної та радіоактивної забрудненості об’єктів довкілля та їх вплив на здоров’я населення.

 

330

     Хвесик М. Новітній вимір екологічних викликів та загроз сталому розвитку в епоху глобалізації / М. Хвесик, Г. Обиход //Економіка природокористування і сталий розвиток. – 2018. – №3-4. – C. 5-18. – Библиогр.: 31 назв.

     Розкрито передумови формування та наслідки проявів новітніх ризиків і загроз для довкілля в умовах глобалізації.

 

574

     Чала В. Екологічна експертиза: 7 головних кроків / В. Чала //Екологія підприємства. – 2017. – №9. – C. 40-43

     ЗУ «Про екологічну експертизу» втрачає чинність із введенням у дію ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля», тобто 18 грудня 2017 року. Тому обов’язковість проведення екологічної експертизи актуальна й обумовлена переліком видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку. Перелік дій, які потрібні для отримання висновку екологічної експертизи для типового підприємства, — у матеріалі.

 

332

     Чудовська В.А. Еколого-економічний механізм захисту сільськогосподарських земель від деградаційних процесів / В.А. Чудовська //Збалансоване природокористування. – 2018. – №3. – C. 113-123. – Библиогр.: 15 назв.

     Статтю присвячено дослідженню проблемних аспектів та обґрунтуванню й поглибленню ймовірних гиляхів розвитку еколого-економічного механізму захисту сільськогосподарських земель від деградаційних процесів у контексті збалансування інтересів суспільства та довкілля.