Всесвітній день науки

669

Г85 Гринев, А.Ф. Производство. Наука. Экономика : [монография] / А.Ф. Гринев. – Дніпро: Нова ідеологія, 2018. – 536 c.

001

Дубров Ю.І. Можливі ризики зниження вимог до рівня наукових праць / Дубров Ю.І., Волчук В.М. //Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2019. – №3. – C. 19-23. – Бібліогр.: 19 назв

330

Е45  Економічна наука ХХІ століття: реалії та перспективи : збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук у 2-х чч.: Ч. 2 : ЭБ. – Дн-ськ: Гельветика, 2013. – 248 c.

62

И62 Латипова М.И. Безопасность жизнедеятельности-как наука / Латипова М.И., Домуладжанова Ш.И., Домуладжанов И.Х. //Инженерия поверхности и реновация изделий : материалы 17-й Международной научно-технической конференции (29 мая – 02 июня, 2017 г., Одесса). – К: АТМ Украины. , 2017. – C. 89-93. – Библиогр.: 2 назв.

669(06)

М54   Металлургия XXI столетия глазами молодых : Материалы всеукраинской научно-практической конференции студентов физико-металлургического  факультета ДонНТУ : ЭБ. – Донецк: ДонНТУ, 2011. – 216 c.

621

М75  Молодая наука ХХІ века : Сборник научных работ Международной студенческой научной конференции : Ч.1 / Под общ. ред. С.В. Ковалевского. – Краматорск: ДГМА, 2010. – 104 c.

621

М75  Молодая наука ХХІ века : Сборник научных работ Международной студенческой научной конференции / Под общ. ред. С.В. Ковалевского. – Краматорск: ДГМА, 2011. – 220 c.

621

М75  “Молодая наука ХХ1 века” : сборник научных работ Всеукраинской студенческой научно-технической конференции с международным участием / ред. С.В. Ковалевский. – Краматорск: ДГМА, 2012. – 212 c.

001

Н34  Наука та виробництво : Міжвузівський тематичний збірник наукових праць: Маріуполь – Краматорськ – Харків – Запоріжжя – Київ – Дніпро. Вип. 18 : +ЭБ. – МАріуполь: ДВНЗ “ПДТУ”, 2018. – 96 c.

62

Н34  Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 14. – К: ВД “Академперіодика”, 2017. – 134 c

548

 Наука про флюїдні включення у мінералах в Україні (до 100-річчя НАН України) / Д.К. Возняк, Г.О. Кульчицька, Д.С. Черниш, В.М. Бельський //Мінералогічний журнал. – 2019. – №1. – C. 23-34. – Библиогр.: 30 назв.

669.01

Н34   Наука про матеріали: досягнення та перспективи: У 2 томах. Т2 / за ред. Л.М. Лобанова та ін.. – К: Академперіодика, 2018. – 394 c.

001

Н34  Наука Донбасу – від теорії до практики: Дні науки в Донецькому національному технічному університеті : матеріали конференції (25-29 травня, 2015 р., м. Красноармійськ) : [інформація на CD]. – Красноармійськ: ДНТУ, 2015

001

О-39 Огурцов А.П. та ін. Наукові школи. Їх створення та робота в ДДТУ : Монографія / А.П. Огурцов, О.М. Коробочка, В.В. Заліщук. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2010. – 88 c.

001

П30 Петровський, О.П. Основи наукових досліджень : навчальний посібник / О.П. Петровський, Ю.Ф. Ткаченко, Т.О. Федченко. – Івано-Франківськ: ІФТУНГ, 2013. – 272 c.

62.08

 Постригань Т. Розвиток наукових парків на базі університетів США: історико-правовий аспект / Т.Постригань //Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2017. – №3. – C. 32-37

62.08

 Постригань Т. Розвиток наукових парків Японії та Китаю: історико-правовий аспект / Т. Постригань //Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2018. – №1. – C. 74-80

62

П94 Пыц, Я.Е. Основы научных исследований : Пособие / Я.Е. Пыц, О.М. Шинкаренко, В.Я. Пыц. – Краматорск: ДГМА, 2014. – 120 c.

001 СП

Ф33   Федорова, Н.Є. Наука як фактор соціально-економічного розвитку суспільства : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки / Н.Є. Федорова. – Дніпро: НТУ “Дніпровська політехніка”, 2018. – 20 c.

001

Ш67  Школа молодых ученых – лидеров в науке : 2 курс. Школа проектного менеджмента в образовательно-научной сфере : методическое пособие / И. Дегтярева, С. Власов, С. Иванова, И. Гордеева. – Дн-ськ: Лизунов Прес, 2014. – 162 c.