День науки

621 

М38   Абхари П.Б. Деформируемость металла в процессе радиального выдавливания / Абхари П.Б. //Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво : Матеріали ХVIII Міжнародної науково-практичної конференції. – Краматорськ: ДДМА. , 2018. – C. 19-20

001 

А43   Актуальні питання історії науки і техніки : матеріали 18-ї Всеукраїнської наукової конференції (26-28 вересня, 2019, Краматорськ). – Краматорськ: УТОПІК, 2019. – 354 c.

550  А43

  Актуальні пробеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво : IV Міжнародний геологічний форум, присвячений 60-річчю УкрДГРІ (19-24 червня, 2017 р., Одеса). – К: УкрДГРІ, 2017. – 366 c.  – ( Геофорус 2017 )

620.9

Алтаева А.К. Современное состояние энергоресурсов человечества / Алтаева А.К., Куницина Н.Г. //Наука и производство Урала. – 2018. – №14. – C. 18-21. – Библиогр.: 2 назв.

621.771:004

Балалаєва О.Ю. Розробка програмного забезпечення для аналізу механічних властивостей товстолистового прокату із використанням технології BIG DATA / Балалаєва О.Ю., Тузенко О.О., Стахов Д.С. //Наука та виробництво: міжвуз. темат. зб. наук. пр. Спецвипуск. – Вип. 22. – Маріуполь. , 2020. – C. 23-29. – Бібліогр.: 6 назв

001

 Большаков В.И. О потенциально допустимой трактовке необъяснимого явления / Большаков В.И., Дубров Ю.И. //Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2017. – №5. – C. 10-15. – Библиогр.: 10 назв.

622.78

Братковский Е.В. Разработка технологии производства железофлюсовых брикетов из скрапа ООО “ЮУГПК” / Братковский Е.В. //Наука и производство Урала. – 2020. – №16. – C. 2-4. – Библиогр.: 9 назв.

330.111.4

Волошенюк В.В. Проблеми управління сферою науки в контексті просування України до моделі стійкого економічного розвитку / В.В. Волошенюк //Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2017. – №2. – C. 116-121. – Бібліогр. : 16 назв

669 

Г85    Гринев, А.Ф. Производство. Наука. Экономика : [монография] / А.Ф. Гринев. – Дніпро: Нова ідеологія, 2018. – 536 c.

330

Гузенко І.Ю. Теоретико-методологічний плюралізм і тоталітарний спадок в екологічних дослідженнях / І.Ю. Гузенко //Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2019. – №2. – C. 9-17. – Библиогр.: 8 назв.

621.771.29

Дослідження втомних властивостей залізничних осей, виготовлених на ПАТ “Інтерпайп НТЗ” за американським стандартом / О. І. Бабаченко, Г. А. Кононенко, К. Г. Дьоміна та ін. //Наука і металургія: електронне видання збірки наукових праць. – Вип. 2. – Дніпро. , 2018. – C. 19-23. – Бібліогр.: 3 назв.

001

Дубров Ю.І. Можливі ризики зниження вимог до рівня наукових праць / Дубров Ю.І., Волчук В.М. //Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2019. – №3. – C. 19-23. – Бібліогр.: 19 назв

316

Задорожная О.Г. Постнеклассическая экономическая наука: формат человекомерности и целостности хозяйства / О.Г. Задорожная //Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2018. – №4. – C. 9-17. – Библиогр.: 15 назв.

330

 Задорожный Г.З. Уномика и экзистенциалы хозяйствующей личности в свете постнеклассической экономической науки (по мотивам наследия В. Франкла) / Г.З. Задорожный, О.В. Хомин //Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2019. – №1. – C. 9-24. – Библиогр.: 14 назв.

021:025

Ісаєва О. Інтелектуальний пошуковий інструментарій знаннєвих ресурсів у порталі «Наука України» / О.  Ісаєва, М. Дорош, Т. Власова //Бібліотечний вісник. – 2019. – №2. – C. 10 – 15. – Библиогр.: 8 назв.

62 

В53   Кір’янов В.М. Гідроінформатика: наука та освіта / Кір’янов В.М. //Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : технічні науки : збірник наукових праць. Вип.1(77) / Мошинський, В.С., гол.ред.. – Рівне: НУВГП. , 2017. – C. 48-57. – Библиогр.: 8 назв.

62

Крижанівський Є.І. Підвищення ефективності експериментальних досліджень свердловинного струминного насоса / Є.І. Крижанівський, Д.О. Паневник //Методи та прилади контролю якості. – 2020.

62 

И62   Латипова М.И. Безопасность жизнедеятельности-как наука / Латипова М.И., Домуладжанова Ш.И., Домуладжанов И.Х. //Инженерия поверхности и реновация изделий : материалы 17-й Международной научно-технической конференции (29 мая – 02 июня, 2017 г., Одесса). – К: АТМ Украины. , 2017. – C. 89-93. – Библиогр.: 2 назв.

 338

Мазур А.А. Экономика и наука современной Украины / А.А. Мазур, В.И. Снежко //Сварщик. – 2017. – №6. – C. 50-53

012

Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація.100-річчя Національної бібліотеки України імені В. I. Вернадського» //Бібліотечний вісник. – 2018. – №6. – C. 43 – 64

622.78:628.5

Мухамадеева Я.У. Усовершенствование технологии очистки выбросов агломерационного участка металлургического производства / Мухамадеева Я.У., Валиуллина Д.Х., Кусова И.В. //Наука, образование, производство в решении экологических проблем (Экология-2018) : материалы XIV Междунар. науч.-техн. конф.: в 2-х т., т. I. – Уфа. , 2018. – C. 241-248. – Библиогр.: 4 назв.

001

Мушникова С.А. Методологія наукового пізнання: об’єктивна необхідність дослідження безпеки розвитку підприємства як економічної системи / С.А. Мушникова //Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2019. – №3. – C. 187-196. – Библиогр.: 12 назв.

669 

Н34  Наука і металургія : Електронне видання збірки наукових праць. Вип. 2 : ЭБ / ІЧМ НАНУ. – Дніпро, 2018. – 29 c.

669.01 

Н34     Наука про матеріали: досягнення та перспективи: У 2 томах. Т1 / за ред. Л.М. Лобанова та ін.. – К: Академперіодика, 2018. – 652 c.

669.01

Н34  Наука про матеріали: досягнення та перспективи: У 2 томах. Т2 / за ред. Л.М. Лобанова та ін.. – К: Академперіодика, 2018. – 394 c.

548

Наука про флюїдні включення у мінералах в Україні (до 100-річчя НАН України) / Д.К. Возняк, Г.О. Кульчицька, Д.С. Черниш, В.М. Бельський //Мінералогічний журнал. – 2019. – №1. – C. 23-34. – Библиогр.: 30 назв.

001 

Н34  Наука та виробництво : Міжвузівський тематичний збірник наукових праць: Маріуполь – Краматорськ – Харків – Запоріжжя – Київ – Дніпро. Вип. 21. – Маріуполь: ДВНЗ “ПДТУ”, 2019. – 260 c.

001 

Н34  Наука та виробництво : Міжвузівський тематичний збірник наукових праць: Маріуполь – Краматорськ – Харків – Запоріжжя – Київ – Дніпро. Вип. 20. – Маріуполь: ДВНЗ “ПДТУ”, 2019. – 290 c.

001 

Н34  Наука та виробництво : Міжвузівський тематичний збірник наукових праць: Маріуполь – Краматорськ – Харків – Запоріжжя – Київ – Дніпро. Вип. 19. – Маріуполь: ДВНЗ “ПДТУ”, 2018. – 340 c.

001 

Н34  Наука та виробництво : Міжвузівський тематичний збірник наукових праць: Маріуполь – Краматорськ – Харків – Запоріжжя – Київ – Дніпро. Вип. 18 : +ЭБ. – МАріуполь: ДВНЗ “ПДТУ”, 2018. – 96 c.

001

Н34   Наука та виробництво : Міжвузівський тематичний збірник наукових праць: Маріуполь – Краматорськ – Харків – Запоріжжя – Київ – Дніпро. Вип. 17 : +ЭБ. – Маріуполь: ДВНЗ “ПДТУ”, 2017. – 92 c.

62 

Н34    Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 14. – К: ВД “Академперіодика”, 2017. – 134 c.

001

Н34    Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 15. – К: ВД “Академперіодика”, 2018. – 104 c.

001 

Н34   Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 16. – К: ВД “Академперіодика”, 2019. – 130 c.

665.5(092) 

Н34  Наукова школа професора Данилюка Миколи Олексійовича-важливий етап розвитку економічної науки в ІФНТУНГ //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Вип. 1(15). – Івано-Франківськ: ІНФТУНГ. , 2017. – C. 7-9

669.2/.8

     Панфилов А.О. Изучение микроструктуры и свойств алюминиевого сплава АД31 и меди М1 после сварки трением с перемешиванием / Панфилов А.О., Гришанков А.А., Черемнов А.М. //Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения: труды Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (13 -15 июня 2018 г.). – Вып. 22, ч. II: Естественные и технические науки : ЭБ. – Новокузнецк. , 2018. – C. 3-7. – Библиогр.: 4 назв.

669.162

     Половец М. В. Использование нефтекокса в составе пылеугольного топлива для доменной плавки / М. В. Половец, Б. С. Тлеугабулов //НАУКА – ОБРАЗОВАНИЕ – ПРОИЗВОДСТВО : опыт и перспективы развития : сборник материалов ХIV Международной научно-технической конференции, посвященной памяти доктора технических наук, профессора Е. Г. Зудова (8-9 февраля 2018 г.) : в 2-х т. – Т. 1. – Нижний Тагил : НТИ (филиал) УрФУ. , 2018. – C. 102-106. – Библиогр.: 7 назв.

62.08

     Постригань Т. Розвиток наукових парків Японії та Китаю: історико-правовий аспект / Т. Постригань //Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2018. – №1. – C. 74-80

001

П75   Прикарпатський вісник НТШ. Число. № 1(37). – Івано-Франківськ: ІФОНТ ім. Шевченка, 2017. – 354 c.

001

П75   Прикарпатський вісник НТШ. Число. № 2(38). – Івано-Франківськ: ІФОНТ ім. Шевченка, 2017. – 336 c.

001

П75  Прикарпатський вісник НТШ. Число. № 1(45). – Івано-Франківськ: ІФОНТ ім. Шевченка, 2018. – 240 c.

001

П75   Прикарпатський вісник НТШ. Число. № 1(53). – Івано-Франківськ: ІФОНТ ім. Шевченка, 2019. – 168 c.

001

П75   Прикарпатський вісник НТШ. Число. № 2(46). – Івано-Франківськ: ІФОНТ ім. Шевченка, 2018. – 242 c.

 016:001

П75     Прикарпатський вісник НТШ. Число. (2008-2018). Систематичний покажчик змісту : бібліографічний покажчик. – Івано-Франківськ: ІФОНТ ім. Шевченка, 2018. – 84 c.

330.3

 Прушківська Е. В. Економічний розвиток та роль науки в сучасному суспільстві: теоретико-методологічний контекст / Б. В. Прушківська, С. О. Якубовський //Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2018. – №1. – C. 9-15. – Библиогр.: 10 назв.

001

 Радченко Н.А. Колебания и устойчивость прямолинейного и криволинейного движения экипажа электродинамической транспортной системы вдоль плоской путевой структуры / Н.А. Радченко, О.В. Звонарева, Т.И. Кузнецова //Технічна механіка. – 2017. – №3. – C. 84-89. – Библиогр. : 2 назв

666.6./9

Саввова О.В. Дослідження термічних властивостей захисних літійалюмосилікатних склокерамічних матеріалів / О.В. Саввова, В.Л. Топчий, С.О. Рябінін //Кераміка: наука і життя. – 2018. – №3(40). – C. 34-39. – Библиогр.: 13 назв.

001 

С88   Студентський науковий вісник  : науковий збірник. Вмп. 34. Ч.2 (червень, 2019). – Луцьк: ІВВ ЛНТУ, 2019. – 260 c.  – ( Сер. Економічні та гуманітарні науки )

622

Трубецкой К. Н. Горная наука в Академии наук СССР, ее развитие в исследованиях Институтов горного дела и Института проблем комплексного освоения недр им академика Н. В. Мельникова РАН / К. Н. Трубецкой, В. Н. Захаров //Горный журнал. – 2017. – №11. – C. 4-7

001(477) 

У-45   Україна в європейському науково-освітньому та інноваційному просторі: концепція адаптації та інтеграції в умовах Угоди про асоціацію з Європейським Союзом : навчально-наукове видання / С.В. Іванов, В.І. Ляшенко, І.Ю. Підоричева та ін. – Київ: НАН України, ІЕП, 2018. – 331 c.

001 СП 

Ф33  Федорова, Н.Є. Наука як фактор соціально-економічного розвитку суспільства : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки / Н.Є. Федорова. – Дніпро: НТУ “Дніпровська політехніка”, 2018. – 20 c.

669.162:628.1

Чепракова Я.А. Исследование причин коррозии аппаратов газоочистки доменной печи № 9 меткомбината «АрселорМиттал Кривой Рог» / Я. А. Чепракова, Ю. А. Шляхова, В. В. Алхасова //Наука і металургія: електронне видання збірки наукових праць. – Вип. 1. – Дніпро. , 2017. – C. 25-31. – Библиогр.: 1 назв.