Охрана труда в промышленности.

 

 

621.791

Г22         Гасило, Ю.А. Охорона праці в галузі : навчальний посібник / Ю.А. Гасило, О.А. Крюковська, А.О. Толок. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2012. – 270 c.

 

331.4 П78

     Глива В. А. Загальні підходи до моніторингу фізичного стану металевих конструкцій для підвищення рівня охорони праці / Глива В. А., Козлітін О. О., Осадчій Д. Б. //Проблеми охорони праці в Україні: зб. наук. пр. – Вип. 26. – К. , 2013. – C. 49-55

 

331.4

     Гончар С.С. Навчання роботодавця з питань охорони праці – запорука безаварійного виробництва / С.С. Гончар, І.М. Подобєд //Вісник Державної установи “Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці”. – Київ: ДУ “ННДІПБОП”. , 2013. – №30. – C. 3-5

     Роботодавець має усвідомити, що так званий “людський фактор” є вирішальним у функціонуванні всієї системи охорони праці на підприємстві.

 

629.1

     Гунченко О.М. Дослідження заходів з поліпшення стану безпеки та охорони праці на місцевому рівні / О.М. Гунченко, В.О. Медяник, Е.О. Агаркова //Проблемы горного дела и экологии горного производства : материалы VIII Международной научно-практической конференции (25-26 апреля, 2013, Антрацит). – Донецк: “Світ книги”. , 2013. – C. 346-351

     Статтю присвячено аналізу стану виробничого травматизму та профзахворюваності в Україні та заходів, що розробляються на місцевому рівні з метою поліпшення умов праці та безпеки виробництва.

 

331.4

     Єсипенко, А.С. Оцінка стану і проблеми промислової безпеки та охорони праці в ризиконебезпечних галузях економіки України. Сер. Вугледобувна галузь / А.С. Єсипенко, Т.М. Таірова, О.А. Сліпачук. – К: ННДІПБОП, 2014. – 58 c.

 

622 С73

     Иотенко Б.Н. Безопасные условия эксплуатации гидрозащитной шахты по газовому фактору / Иотенко Б.Н., Беляева Е.В. //В кн: Способы и средства создания безопасных условий труда в угольных шахтах. Сб. научн. трудов 2 (30) 2012. – Макеевка. , 2013. – C. 19

 

622 С73

      Исследование процессов функционирования гидросистем механизированных крепей для повышения безопасности очистных работ на наклонных пластах / Павлыш В.Н., Зензеров В.И., Гребенкина А.С., Гродзинский П.Я. //В кн: Способы и средства создания безопасных условий труда в угольных шахтах. Сб. научн. трудов 2 (30) 2012. – Макеевка. , 2013. – C. 70

 

331.4 П78

     Здановський В.Г. Аналіз умов праці персоналу щитів керування електростанцій та основні напрями робіт з їх поліпшення / Здановський В.Г., Глива В.А., Паньків Х.В. //Проблеми охорони праці в Україні: зб. наук. пр. – Вип. 26. – К. , 2013. – C. 18-23

 

331.4

     Лесковець В.І.  Аналіз надходження та якість матеріалів спеціальних розслідувань нещасних випадків на виробництві в I півріччі 2013 року / В.І. Лесковець, С.В. Сулімова, О.М. Мазур //Вісник Державної установи “Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці”. – Київ: ДУ “ННДІПБОП”. , 2013. – №30. – C. 23-28

     Метою роботи є проведення аналізу стану надходження матеріалів спеціальних розсліджень нещасних випадків та відповідності їх вимогах Порядку.

 

621.791 Л82

     Лубянова И.П. Заболевания рабочих сварочных профессий, связанные с работой / Лубянова И.П. //В кн: Лубянова И.П. Избыточное железо и патология у рабочих сварочных профессий. – Киев. , 2013. – C. 54-67

 

622.2 Р65

     Малеев Н.В. Об экспертной оценке горнотехнических решений и мероприятий по обеспечению безопасности труда в угольных шахтах / Малеев Н.В., Мартынов А.А. //Розробка родовищ 2013: щорічний наук.-техн. збірник. – Дніпропетровськ. , 2013. – C. 363-369

     Приведены результаты анализа состояния травматизма и практики экспертной оценки принимаемых горнотехнических решений, внедряемого горношахтного оборудования по охране труда и промышленной безопасности, осуществляемых мероприятий по обеспечению безопасности работ в угольных  шахтах.

 

331.4

     Малихін О.В. Стимулювання охорони праці: сучасний стан і шляхи вирішення / О.В. Малихін, М.Д. Ромась, А.О. Водяник //Вісник Державної установи “Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці”. – Київ: ДУ “ННДІПБОП”. , 2013. – №30. – C. 28-44

     Ефективним методом покращення стану охорони праці в Україні може стати запровадження механізмів стимулювання роботодавців у створенні безпечних умов праці та стимулювання найманих працівників щодо дотримання нормативних вимог охорони праці.

 

331.4 П78

      Проблеми охорони праці в Україні : Вип. 25. – К: ННДІПБОП, 2013. – 152 c.

 

331.4 П78

      Проблеми охорони праці в Україні : Вип. 26. – К: ННДІПБОП, 2013. – 136 c.

 

574 Ц60

     Пишкін І.І. Охорона праці на підприємствах промисловості – складова екологічної безпеки держави / Пишкін І.І., Михайленко Г. О. //Цілі збалансованого розвитку для України : матеріали Міжнародної конференції (18-19 червня, 2013, Київ). – К. , 2013. – C. 217-221

 

629.1

     Проніна Ю.Г. Дослідження виробничого травматизму – аналіз причин та напрямки профілактики / Ю.Г. Проніна, Х.Г. Литченко //Проблемы горного дела и экологии горного производства : материалы VIII Международной научно-практической конференции (25-26 апреля, 2013, Антрацит). – Донецк: “Світ книги”. , 2013. – C. 333-340

     В статті розглянуто окремі питання причин виробничого травматизму та професійних захворювань.

331.4 П78

     Репін М. В. Визначення цільових показників профілактичних заходів з охорони праці / Репін М. В. //Проблеми охорони праці в Україні: зб. наук. пр. – Вип. 26. – К. , 2013. – C. 75-82

 

629.1

     Сало В.І. Дослідження економічної ефективності заходів з охорони праці / В.І. Сало, А.М. Єманова //Проблемы горного дела и экологии горного производства : материалы VIII Международной научно-практической конференции (25-26 апреля, 2013, Антрацит). – Донецк: “Світ книги”. , 2013. – C. 340-346

     В статті наведено матеріали з оцінювання економічної ефективності заходів з охорони праці з визначенням її показників при впровадженні заходів і засобів.

 

622 Н34

     Сергеев В. А. Обоснование направлений совершенствования средств автоматизации процессов горного производства на основе анализа смертельного травматизма / Сергеев В. А. //Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер.: Гірничо-електромеханічна: загальнодерж. наук. зб. – Донецьк. , 2013. – №2(26). – C. 229-237

     В работе приводится обоснование приоритетных направлений совершенствования средств автоматизации процессов горного производства в условиях угольных шахт Украины на основе анализа смертельного травматизма с использованием статистического закона, сформулированного с помощью закона Парето.

 

622.8 А 46

      Средства защиты органов дыхания при авариях //Александров С.Н. Охрана труда в угольной промышленности / С.Н. Александров, Ю.Ф. Булгаков, В.В. Яйло. – Донецк: ” ДонНТУ”. , 2012. – C. 418-433

     В данной статье описаны дыхательные аппараты. применяемые при авариях на угольных шахтах

 

331.4

     Таирова Т.Н. Расследование групповых несчастных случаев и несчастных случаев со смертельным исходом в Украине, России и Беларуси / Т.Н. Таирова //Вісник Державної установи “Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці”. – Київ: ДУ “ННДІПБОП”. , 2013. – №30. – C. 45-50

     Анализ нормативных документов, регулирующих процедуру проведения расследования в рассматриваемых странах, показал, что специальное расследование несчастных случаев на производстве проводится проводится только в Украине и Беларуси.

 

331.4

     Таирова Т.Н. Анализ состояния смертельного травматизма в угольной промышленности Украины, России и США / Т.Н. Таирова, И.В. Левченко //Вісник Державної установи “Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці”. – Київ: ДУ “ННДІПБОП”. , 2013. – №30. – C. 50-54

     Состояние аварийности и производственного травматизма в угольной отрасли свидетельствует о необходимости принятия эффективных мер по улучшению положения в области  безопасности труда.

 

331.4

     Таірова Т.М. Оцінювання впливу наглядової  діяльності з охорони праці за видами економічної діяльності на рівень виробничого травматизму в Україні / Т.М. Таірова, С.В. Сумімова, О.А. Сліпачук //Вісник Державної установи “Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці”. – Київ: ДУ “ННДІПБОП”. , 2013. – №30. – C. 55-60

     Результати проведених досліджень дозволили  провести системний аналіз впливу наглядової діяльності з охорони праці на рівень виробничого травматизму.

 

658

Т52 Толок А.А. Охрана труда на промышленных предприятиях : монография / А.А. Толок. – Днепродзержинск: ДГТУ, 2013. – 276 c.

 

331.4 П78

     Ткачук К. Н. Охорона праці та безпека життєдіяльності у концепції розвитку людини / Ткачук К. Н., Зеркалов Д. В. //Проблеми охорони праці в Україні: зб. наук. пр. – Вип. 26. – К. , 2013. – C. 32-43

 

331.4 П78

      Управління ризиком травматизму на виробничих підприємствах / Кружилко О. Є., Майстренко В. В., Ткачук К. Н., Полукаров О. І. //Проблеми охорони праці в Україні: зб. наук. пр. – Вип. 26. – К. , 2013. – C. 3-8

 

622.78 У-78

      Защита окружающей среды и охрана труда на

усреднительных складах / Л. Н. Саитгареев, В. А. Мартыненко, С. Г. Савельев и др. //Усреднительные комплексы для подготовки железорудного сырья к металлургическому переделу: монография. – Днепропетровск. , 2012. – C. 281-289

 

622 С73

     Устройство сверхбыстродействующей защиты / Мнухин А.Г., Брюханов А.М., Горошко И.П. и др. //В кн: Способы и средства создания безопасных условий труда в угольных шахтах. Сб. научн. трудов 2 (30) 2012. – Макеевка. , 2013. – C. 5

 

331.4 П78

     Цина А. Ю. Шляхи забезпечення охорони праці в структурі соціальної відповідальності / Цина А. Ю. //Проблеми охорони праці в Україні: зб. наук. пр. – Вип. 26. – К. , 2013. – C. 109-117

 

622 С91

     Чеберячко С. І. Дослідження захисної ефективності фільтрувальних респіраторів при циклічному потокові повітря / Чеберячко С. І. //Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва: наук.-вироб. зб. – Вип. 2(12). – Кременчук. , 2013. – C. 205-212

     Визначено вплив на захисну ефективність протипилових напівмасок, виготовлених із поліпропіленового фільтрувального матеріалу, швидкості вільтрування при циклічній і постійній витраті повітря у діапазоні розмірів аерозольних частинок 0, 1-1,2 мкм.

 

622 С91

     Чеберячко Ю. І. Зменшення ризику виникнення професійних захворювань з пилової етіології гірників при використанні протипилових респіраторів / Чеберячко Ю. І. //Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва: наук.-вироб. зб. – Вип. 2(12). – Кременчук. , 2013. – C. 196-204

     Проаналізовані методики оцінки інтегрального ризику захворюваності, обгрунтовано необхідність правильного вибору протипилових респіраторів, встановлено, що засоби індивідуального захисту органів дихання можуть зменшувати ризик захворювання на

певний час.

 

331.4 П78

     Чумакова Н. В. Сучасний стан нормативно-правового забезпечення сфери охорони праці в Україні / Чумакова Н. В., Ємець М. С., Івасишина Н. О. //Проблеми охорони праці в Україні: зб. наук. пр. – Вип. 26. – К. , 2013. – C. 92-97

 

65.012

     Шевченко С.М. Економічна безпека підприємств вугільної галузі / С.М. Шевченко, О.В. Шевченко //Проблемы горного дела и экологии горного производства : материалы VIII Международной научно-практической конференции (25-26 апреля, 2013, Антрацит). – Донецк: “Світ книги”. , 2013. – C. 355-362

     В  статті наведено основні критерії економічної безпеки підприємств вугільної галузі.