Всесвітній день  охорони праці

 

331.4

     Башкатов Д. Е. Обучение работников как элемент системы управления промышленной безопасностью и охраной труда / Д. Е. Башкатов, А. М. Цуканов, Ю. Н. Чурсин //Горный журнал. – 2017. – №5. – C. 75-77. – Библиогр.: 19 назв.

     Приведено описание такого элемента системы управления промышленной безопасностью и охраной труда, как обучение безопасному выполнению работ на производстве на примере его реализации в АО «Лебединский ГОК».

 

331.4

П78    Богданова О.В. Комбінований метод оцінки ризику травматизму для промислового підприємства / О.В. Богданова //Проблеми охорони праці в Україні .  Вип. 31. – К: ННДІПБОП., 2016. – C. 52-63. – Бібліогр. : 8 назв

     Запропоновано комбінований метод оцінки ризиків начтання травматичних подій на виробництві на основі ризик-значущої інформації- характеристики контексту ризик-менеджмент.    

    

331.4 СП

Б81           Бондаренко, Є.А. Мінімізація ризику електротравматизму в електроустановках надвисоких класів напруги: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец.05.26.01 – охорона праці / Є.А. Бондаренко. – Дн-ськ: НГУ, 2016. – 20 c.

 

331.4

     Бочковський А.П. Концептуальні аспекти безпеки технічних систем / А.П. Бочковський //Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – 2017. – №1. – C. 105-112. – Бібліогр. : 15 назв

     Запропоновано власну інтерпретацію автора  терміну “безпека технічних систем” для застосування в галузі охорони праці та промислової безпеки.

              

331.4

     Бочковський А.П. Науково-практичні аспекти мінімізації ризиків виникнення професійних небезпек / А.П. Бочковський, Н.Ю. Сапожнікова //Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – 2017. – №2. – C. 92-101. – Бібліогр. : 18 назв

     У статті, на основі проведеного аналізу статистичних даних щодо причин виникнення нещасних випадків, визначено доцільність застосування на підприємствах сучасних автоматизованих систем безпеки для досягнення та підтримки прийнятих значень рівня ризику виникнення професійних небезпек.

 

331.4

     Бочковський А.П. Розробка автоматизованої системи мінімізації професійних ризиків / А.П. Бочковський, Н.Ю. Сапожнікова //Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – 2018. – №1. – C. 57-65. – Библиогр.: 14 назв.

     В статті, на основі проведеного аналізу статистичних даних щодо кількості нещасних випадків, пов’язаних з психофізіологічними причинами, визначено необхідність розробки та застосування автоматизованих систем для усунення професійних ризиків.

 

331.4 СП

В49           Віноградов, А.Г. Розвиток наукових основ систем захисту працівників від потужних теплових випромінювань водяними завісами : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец. 05.26.01 – охорона праці / А.Г. Віноградов. – Покровськ: ДВНЗ ДНТУ, 2017. – 20 c.

 

622

П78    Гого В.Б. Напрями підвищення ефективності охорони праці гірників в умовах глибоких шахт Західного Донбасу на 2017-2021 роки / Гого В.Б., Сироватченко В.О., Михайлов О.І. //Проблеми гірничої технології: збірник наукових праць. – Покровськ: ДВНЗ “ДонНТУ”. , 2016. – C. 145-148

     В статті викладено результати комплексного дослідження стосовно охорони праці гірників з факторів якості повітря у глибоких вугільних шахтах Західного Донбасу за період 2017-2021 років.

 

622.6 СП

Г60       Голишев, А.О. Удосконалення відкритих місцевих відсмоктувачів для скорочення шкідливих виділень на підприємствах гірничого машинобудування : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.26.01 – охорона праці / А.О. Голишев. – Кривий Ріг: КНУ, 2016. – 20 c.

 

331.4

Г60     Голінько, В.І. Охорона праці в юриспруденції : навчальний посібник / В.І. Голінько, Р.С. Кірін, М.Ю. Іконніков; за ред.В.І. Голінька. – Дн-ськ: НГК, 2015. – 166 c.

 

622

     Грызунов В. В. Качественный анализ структуры травматизма на угледобывающих объектах / В. В. Грызунов, Д. С. Пекарчук //Горный журнал. – 2017. – №10. – C. 61-64. – Библиогр.: 12 назв.

     Для анализа структуры травматизма и оценки эффективности меролриятий ло охране труда традиционно ислользуются методы численного анализа, которые имеют свои ограничения. Поэтому для обобщения данных о структуре травм лредложен критерий качественной оценки структуры травматизма на лроизводстве (критерий ло-терь), отражающий численные лараметры экономической эффективности стратегии безоласности на лредлриятии в виде затратности, результативности и эффективности.

 

331.4

П78    Гулевець В.Д. Система управління охороною здоров’я та безпеки персоналу в умовах виробничих компаній / В.Д. Гулевець //Проблеми охорони праці в Україні. Вип. 32. – К: ННДІПБОП. , 2016. – C. 84-93. – Бібліогр. : 4 назв.

     Обгрунтовано умови формування вимог системи управління виробничим здоров’ям і безпекою персоналу в умовах виробничих компаній.

 

331.4

П78 Здановський В.Г. Удосконалення системи управління охороною праці на підприємствах лісового господарства на основі ДСТУ ОНSAS 18001:2010 / В.Г. Здановський, В.М. Степанишин, Я.Б. Сторож //Проблеми охорони праці в Україні .  Вип. 31. – К: ННДІПБОП. , 2016. – C. 12-19. – Бібліогр. : 4 назв.

     Розроблено на підприємствах лісової галузі систему управління охороною праці та ризиками з урахуванням специфічних особливостей їх виробництва і кваліфікаційних підходів до вирішення питань гігієни та безпеки праці.

 

378

     Капленко Г.Г. Наукова школа кафедри безпеки життєдіяльності / Капленко Г.Г., Шаранова Ю.Г. //Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2016. – №10-11. – C. 104-113

     Кафедра «Охорона праці та ергономіка» була створена у 1971 р. при ДІБІ. Згідно з Наказом Держкомітету СРСР з народної освіти від 9 липня 1990 р. № 443 та за Рішенням ученої ради інституту від 28 травня 1991 р. була реорганізована у кафедру безпеки життєдіяльності. За 45-річчя свого існування кафедра пройшла значний шлях у формуванні навчального та наукового потенціалу.

 

331.4

П78    Кружилко О.Є. Оцінка ефективності інспекційної діяльності інспекторів держпраці / О.Є. Кружилко, Я.Б. Сторож, В.В. Майстренко //Проблеми охорони праці в Україні .  Вип. 31. – К: ННДІПБОП. , 2016. – C. 76-81. – Бібліогр. : 2 назв.

     Розглянуто питання планування інспекційної діяльності інспекторів Держпраці в умовах функціонування інформаційно-аналітичної системи.

 

622.34

С91     Лапшин О.О. Небезпечні і шкідливі виробничі фактори та вимоги охорони праці під час виконання вогневих робіт у зварювальному виробницві / О.О. Лапшин //Сучасні технології розробки рудних родовищ. Еколого-економічні наслідки діяльності підприємств ГМК : збірник наукових праць за результатами роботи ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції (24 листопада, 2017 р., м. Кривий Ріг). – Кривий Ріг: Видавець Роман Козлов. , 2017. – C. 141-142

          

331.4

П78   Лисюк М.О. Інспектування та адміністрування в сфері охорони праці в Україні / М.О. Лисюк //Проблеми охорони праці в Україні .  Вип. 31. – К: ННДІПБОП. , 2016. – C. 82-87. – Бібліогр. : 15 назв

     Розглянуто реформування державного управління охороною праці в Україні.

    

628.5 СП

Л86           Лутс, І.О. Зниження запиленості повітря при виробничих процесах в гірничих виробках марганцевих шахт: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.26.01 – охорона праці / І.О. Лутс. – Дн-ськ: НГУ, 2016. – 20 c.

               

622.2

Р65    Малеев Н.В. Об экспертной оценке горнотехнических решений и мероприятий по обеспечению безопасности труда в угольных шахтах / Н.В. Малеев, А.А. Мартынов // Розробка родовищ : Розробка вугільних родовищ. Розробка рудних родовищ. Геомеханіка. Екологія. Свердловинна геотехнологія. Охорона праці : щорічний науково-технічний збірник. – Дн-ск: Лизунов Пресс. , 2013. – C. 363-369.

     Приведены результаты анализа состояния травматизма и практики экспертной оценки принимаемых горнотехнических решений, внедряемого горношахтного оборудования по охране труда и промышленной безопасности.

 

622.272

Г36  Мацук З.М. Вдосконалення нормативно-правових актів з охорони праці у нафтогазовій промисловості / Мацук З.М., Бунько Т.В., Сафонов В.В. //Геотехнічна механіка: міжвідомчий збірник наукових праць. Вип. 128. – Дн-ськ: ШГТМ НАНУ. , 2016. – C. 205-214. – Библиогр. : 6 назв.

     Запропоновано внести зміни у відповідні положення двох нормативних документів газової промисловості України, які стосуються підвищення безпеки праці під час ремонту магістральних газопроводів з використанням для запобігання стравлюванню газу в атмосферу мобільних газоперекачувальних агрегатів.

 

622.272

      О необходимости учета опасности действия ионизирующего излучения при работе на предприятиях горной и металлургической отраслей / Сорока Ю.Н., Рец Ю.Н., Руденко С.А., Подрезов А.А. //Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць. Вип. 130. – 2016. – C. 234-242. – Библиогр. : 11 назв.

     Целью исследований являлась оценка дозовой нагрузки на работающих при выполнении работ на горных и металлургических предприятиях.

 

331.4

П78   Пивовар-Томаля О.В. Зниження ризику професійного захворювання медичного працівника внаслідок негативної дії біологічних факторів виробничого середовища / О.В. Пивовар-Томаля //Проблеми охорони праці в Україні. Вип. 32. – К: ННДІПБОП. , 2016. – C. 78-83. – Бібліогр. : 4 назв.

     Проведено аналіз шкідливих факторів виробничого середовища лікувально-профілактичних закладів.

 

331.4

П78 Пищикова О.В. Актуальність ідентифікації, оцінки та управління виробничо-професійними стресами з метою профілактики травматизму та захворюваності на підприємствах України / О.В. Пищикова, Л.О. Янова, С.І. Сахно //Проблеми охорони праці в Україні. Вип. 32. – К: ННДІПБОП. , 2016. – C. 67-77. – Бібліогр. : 11 назв

     Ідентифіковано основні причини виникнення виробничо-професійних стресів на підприємствах і причин раптової смерті на робочих місцях.

 

331.4

П78   Планування заходів зі зниження виробничого ризику з використанням критерію Гурвіца / О.Є. Кружилко, Я.Б. Сторож, О.В. Богданова, О.І. Полукаров //Проблеми охорони праці в Україні. Вип. 32. – К: ННДІПБОП. , 2016. – C. 16-23. – Бібліогр. : 7 назв

     У статті показано, що для забезпечення обгрунтованих управлінських рішень зі зниження виробничого ризику на підприємствах необхідно використовувати сучасні методи оцінки цих ризиків, а також критеріїв прийняття рішень.

 

331.4

П78     Полукарова С.Г. Обгрунтування застосування психофізіологічних методів і засобів для попередження нещасних випадків / С.Г. Полукарова //Проблеми охорони праці в Україні .  Вип. 31. – К: ННДІПБОП. , 2016. – C. 70-75. – Бібліогр. : 2 назв.

     Проведено аналіз стану виробничого травматизму за 2012…2015 рр.

 

331

      Прогноз травматизма на Аксуском заводе ферросплавов с применением математического моделирования / Имангазин М.К., Кайракбаев А.К., Абдугалиева Г.Ю. и др. //Металлург. – 2017. – №9. – C. 15-18. – Библиогр.: 3 назв.

     Статья посвящена актуальным вопросам профилактики травматизма на предприятиях черной металлургии Республики Казахстан, в частности, Аксуском заводе ферросплавов, одном из крупнейших предприятий черной металлургии Казахстана.      

 

331.4

П78  Романенко Н.В. Аналіз нещасних випадків, зумовлених людським фактором, і визначення заходів із попередження небезпечної поведінки працюючих / Н.В. Романенко //Проблеми охорони праці в Україні .  Вип. 31. – К: ННДІПБОП. , 2016. – C. 44-51. – Бібліогр. : 11 назв

     Викладено результати аналізу нещасних випадків, зумовлених людським фактором.

    

622.272 СП

С47       Слащов, А.І. Обгрунтування параметрів і розробка інформаційної системи безпеки ведення підземних гірничих робіт з урахуванням геомеханічних факторів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.26.01 – Охорона праці / А.І. Слащов. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 20 c.

 

669.1

     Сокур О.В. Вопросы специальной оценки условий труда на предприятиях горно-металлургического комплекса России / Сокур О.В., Чеботарев А.Г., Дурягин И.Н. //Металлург. – 2018. – №6. – C. 4-7. – Библиогр.: 7 назв.

     Вопросам надзора и контроля охраны труда посвящена статья представителей ЦС ГМПР и НИИ медицины труда.

 

331

     Сорочинська О.Л. Моделювання системи вдосконалення умов праці на підприємствах залізничного транспорту шляхом впровадження міжнародних стандартів / О. Л. Сорочинська, І.І. Кульбовський //Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2018. – №2. – C. 91-96. – Библиогр.: 9 назв.

     Досліджено економічні та соціальні аспекти поліпшення умов та охорони праці. Здійснено оцінку системи стимулювання охорони праці на підприємствах. Наведено актуальність впровадження міжнародних стандартів системи управління.

  

 

 

614.8

      Стан безпеки життєдіяльності та охорони праці в Україні та шляхи зниження виробничого і побутового травматизму / Бєліков А.С., Шаломов В.А., Рагімов С.Ю., Чередниченко Л.А. //Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2018. – №1. – C. 35-41. – Библиогр.: 5 назв.

     Дано аналіз стану виробничого травматизму та професійних захворювань на підприємствах України, а також знаходження шляхів їх зменшення.

 

331.4

П78    Таірова Т.М. Проблеми питання охорони праці в Україні / Т.М. Таірова //Проблеми охорони праці в Україні. Вип. 32. – К: ННДІПБОП. , 2016. – C. 3-15. – Бібліогр. : 14 назв

     У статті проаналізовано стан виробничого травматизму і безпеки праці на підприємствах країни за останні 15 років.

 

331.4

П78  Тверда О.Я. Оцінка впливу процесу механічного подрібнення гірської маси на навколишнє середовище та стан здоров’я працюючих / О.Я. Тверда, Ю.В. Лавриненко //Проблеми охорони праці в Україні .  Вип. 31. – К: ННДІПБОП. , 2016. – C. 128-134. – Бібліогр. : 8 назв

     Проведено оцінку впливу механічного подрібнення гірської маси на навколишнє середовище та стан здоров’я працюючих.

 

331.4 СП

Т46           Тихенко, О.М. Заходи і засоби захисту працюючих від впливу електромагнітних полів ультрависоких і вищих частот : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.26.01 – охорона праці / О.М. Тихенко. – К: ІПБОП, 2016. – 20 c.

 

331.4

П78

     Третякова Л.Д. Оцінювання ризику у використанні захисного одягу / Л.Д. Третякова, Н.В. Остапенко //Проблеми охорони праці в Україні. Вип. 32. – К: ННДІПБОП. , 2016. – C. 57-66-. – Бібліогр. : 7 назв

     Запропоновано показники ризику використати як інтегральний критерій оцінки ефективності використання засобів індивідуального захисту.

    

331.4

П78    Удосконалення оперативного управління охороною праці / О.Є. Кружилко, В.В. Майстренко, Г.В. Демчук, О.І. Полукаров //Проблеми охорони праці в Україні. Вип. 32. – К: ННДІПБОП. , 2016. – C. 37-42. – Бібліогр. : 7 назв

     У статті викладено основні недоліки існуючої технології управління охороною праці.

    

331.4

П78    Халіль В.В. Інформаційні потоки у системі керування охороною праці підприємства / В.В. Халіль //Проблеми охорони праці в Україні. Вип. 32. – К: ННДІПБОП. , 2016. – C. 94-99. – Бібліогр. : 10 назв

     На основі аналізу систем передачі інформації запропоновано організацію потоків інформації у системі керування охороною праці підприємства.

 

331.4

П78     Цибульська О.В. Дослідження шляхів впровадження ризик-орієнтованого підходу в національну систему управління охороною праці на основі досвіду країн ЄС / О.В. Цибульська, В.С. Побережна, В.Л. Петера //Проблеми охорони праці в Україні. Вип. 32. – К: ННДІПБОП. , 2016. – C. 43-56. – Бібліогр. : 12 назв

     Проаналізовано основні механізми впровадження ризик-орієнтованого підходу в системи управління безпекою та охороною здоров’я країн.

 

 

 

622.2

Р65 Чеберячко С.І. Визначення області безпечного використання протипилових респіраторів / С.І. Чеберячко, О.О. Яворська, Ю.І. Чеберячко //Розробка родовищ : Розробка вугільних родовищ. Розробка рудних родовищ. Геомеханіка. Екологія. Свердловинна геотехнологія. Охорона праці : щорічний науково-технічний збірник. – Дн-ск: Лизунов Пресс. , 2015. – C. 421-428. – Библиогр. : 11 назв.

     Розроблено методику вибору фільтрувальних засобів індивідуального захисту органів дихання й удосконалення методики з визначення опору диханню, властивостей за тест-аерозолями та стійкості до запилення респіраторів.

 

622.2

Р65    Чеберячко Ю.І. Оцінка впливу параметрів респіраторів на працездатність робітників / Ю.І. Чеберячко, О.В. Столбченко, М.М. Наумов //Розробка родовищ : Розробка вугільних родовищ. Розробка рудних родовищ. Геомеханіка. Екологія. Свердловинна геотехнологія. Охорона праці : щорічний науково-технічний збірник. – Дн-ск: Лизунов Пресс. , 2015. – C. 397-402. – Библиогр. : 4 назв.

     Проведено дослідження з визначення опору диханню вітчизняних і зарубіжних зразків ЗІЗОД, оцінена робота м’язів системи дихання людини. Проаналізовано залежності впливу основних показників фільтрувальних матеріалів на працездатність трудящих. Розроблено рекомендації щодо використання респіраторів.

 

622

     Черкай З.Н. Охрана труда и профессиональное здоровье / Черкай З.Н. //Записки горного института. Том 207. – 2014. – C. 159-163. – Библиогр. : 5 назв.

     Представлены сравнительные данные о количестве работающих на производстве во вредных и опасных условиях труда, структуре, обстоятельствах и условиях возникновения профессиональных заболеваний, обозначены причины неудовлетворительных условий труда.

    

62

В53   Швагер Н.Ю. Аналіз систем управління охороною праці зарубіжних країн / Н.Ю. Швагер //Вісник Криворізького національного університету: збірник наукових праць. – Кривий Ріг: ДВНЗ КНУ. , 2016. – №41. – C. 69-73 – Бібліогр. : 18 назв

     У статті проведено порівняльний аналіз систем управління охороною праці зарубіжних країн.