День навколишнього довкілля.

574

И66      Андрієнко Н.І. Аналіз забруднення навколишнього середовища відходами фосфорної промисловості / Н.І. Андрієнко //Инновационные пути решения актуальных проблем базовых отраслей, экологии, энерго- и ресурсосбережения: сборник трудов III Международной научно-практической конференции (июнь 2014 г., Харьков). – Т.2. – Харьков: НТМТ. , 2014. – C. 370-372

     Представлено аналіз забруднення навколишнього середовища відходами фосфорної промисловості.

 

574

     Вергун О.О. Аналіз впливу сталеплавильного виробництва України на навколишнє середовище / Вергун О.О., Пушкаренко М.В., Олексєєнко О.Р. //Металознавство та термічна обробка металів. – 2015. – №4. – C. 57-61. – Библиогр. : 14 назв.

     Аналіз та оцінка впливу сталеплавильного виробництва на навколишнє середовище показали, що металургія – одне з основних джерел забруднення, зокрема, в Україні вона посідає друге місце разом із групою переробних підприємств. Основні чинники забруднення – технологічні процеси, що є невід’ємною частиною галузі та оснащення підприємств, які потребують модернізації. Необхідно безперервно досліджувати це питання для впровадження передових технологій та досліджень для забезпечення екологічно безпечного виробництва.

 

614.89

      Визначення параметров радіаційного стану навколишнього середовища в районі розташування заводу по виробництву ядерного палива / Ю. М.Сорока, Ю. М. Рець, О. I. Молчанов, М.М. Сорока //Збірник наукових праць НГУ. – Дніпропетровськ: НГУ. , 2013. – №41. – C. 161-166

     Наведені результати визначення рівнів радіаційного стану об’єктів навколишнього середовища до початку будівництва Заводу виготовлення ядерного палива.

 

621

В38    Дармофал Е. А. Технічне обслуговування систем спостереження за екологічно небезпечним впливом шахтних викидів на навколишнє середовище / Дармофал Е. А., Адаменко М. І. //Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА. , 2014. – №1(32). – C. 39-42

     У статті розглядаються основи розрахунку необхідної кількості персоналу для обслуговування автоматичних систем спостереження за викидами та метод пошуку несправностей в цих системах. Враховуючи можливі певні труднощі діагностики контурів системи спостереження за викидами, а також те, що усунення відмови повинно виконуватись у найкоротший термін, в статті запропоновано математичне обґрунтування оптимальних дій для ліквідації відмовлення в системі. Використовуючи поданий в статті розрахунок можливо обслуговувати систему спостереження за викидами оптимально за критерієм витрат часу. Впровадження такої методики дозволяє провести розрахунки кількості працівників, які мають обслуговувати таку систему.

 

622

С91    Дичко А.О. Екологічний моніторинг при добуванні метану з піддонних газогідратів / А.О. Дичко //Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва : науково-виробничий збірник. – Кременчук: КНУ. , 2015. – №2(16). – C. 118-125. – Бібліогр. : 10 назв

     Наведено оцінку ефективності методів видобутку метану з газових гідратів з урахуванням впливу на навколишнє середовище. Запропоновано комплексний підхід до організації системи екологічного моніторингу об’єктів газодобувного комплексу, що включає оцінку і управління ризиками.

 

665.5

Н34      Крижанівська А. Є. Навколишнє середовище – визначальний чинник здоров’я населення екологічно-кризових регіонів / А. Є. Крижанівська, Л. Я. Савчук //Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2014. – №1. – C. 36-47

     Наведено результати дослідження забруднення навколишнього середовища в Калуському промисловому районі Івано-Франківської області.

 

574

Н83  Нормативні та практичні  аспекти виконання оцінки впливу на навколишнє середовище : Збірник матеріалів / РЕЦ-КИЇВ. – К: Веселка, 2002. – 150 c.

 

66.046.58

     Остроушко А.В., Альошин О.О., Тарасюк Л.І. Еколого-економічні аспекти утилізації шлаків металургійного виробництва. //У кн.: Вісник Приазовського державного технічного університету:Зб. наук.пр.- Вип.19. – Маріуполь. , 2009. – C. 296- 300

     На сучасному етапі розвитку вітчизняної металургії одним з актуальних завдань є зниження викидів вуглекислого газу і втрат тепла в навколишнє середовище. Аналіз літературних даних, а також результатів проведених експериментів в лабораторних та промислових умовах на ВАТ”МК “Азовсталь” показали економічну і екологічну доцільність використання конвертерних і відвальних шлаків фракції 10- 0 мм як складної аглошихти у кількості 15- 30 кг/т агломерату. Можливість впровадження подібної технології у виробництво з високою ефективністю підтверджується результатами переробки шлакових відвалів на ВАТ “ММК ім.Ілліча”.

 

69

С 89   Савін Л. С. Зменшення негативного впливу на навколишнє середовище шляхом комплексної переробки побічних продуктів промисловості  / Л. С. Савін, В. М. Макарова //Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. трудов. Вып.  64 / Под ред. В. И. Большакова. – Днепропетровск. , 2012. – C. 473-481

     Представлені результати розробки технології комплексної утилізації відходів металургійної і скляної промисловості шляхом залучення їх в іноваційний теплоізоляційний матеріал.

 

52.13;70.94.17;73.39.97;81.88.10

     Сащенко В.Г., Евдокименко М.Ф., Ермак Л.Д. Визначення впливу оборотних вод ВАТ “Північний ГЗК” на технологічне обладнання комбинату та навколишнє середовище. //Охорона праці та навколишнього середовища на підприємствах Гірничо-металургійного комплексу. – Кривий Ріг. , 2001. – C. 107-112

     Метою проведення досліджень було визначення того, які саме складові оборотних вод ВАТ “Північний ГЗК” відіграють найбільшу роль в кородуванні технологічного обладнання.

 

656.71

      СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЗНИЖЕННЯ РІВНІВ ШУМУ ПОБЛИЗУ ПІДПРИЄМСТВ З НЕПЕРЕРВНИМ ЦИКЛОМ ВИРОБНИЦТВА / В.А. Глива, Л.О. Левченко, О. Я. Євтушок, Ф.Я.Хлистун //Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” : збірник наукових праць : Вип. 20. – Київ: НТУУ “КПІ”. , 2011. – C. 223-228

     Виконано огляд заходів зі зниження рівня шуму на підприємствах з цілодобовим циклом функціонування. Встановлено, що застосування обчислювальної техніки для моделювання поширення шуму дозволяє мінімізувати шкідливий вплив шуму на навколишнє середовище.

 

574

І-66     Тихонова К.Ю. Зелений офіс: від економії ресурсів до зменшення негативного впливу на навколишнє середовище. / Тихонова К.Ю. //В кн: Тихонова К.Ю. Инновационные пути модернизации базовых отраслей промышленности, энерго- и ресурсосбережение, охрана окружающей природной среды. Сб. тр. ІІІ Меж. отр. нучн.- практ. конф. 26-27 марта 2014 г., г. Харьков. – Харьков. , 2014. – C. 94

 

504.064

     Ткаченко С.Й. Аналіз техногенного навантаження біогазової установки на навколишнє середовище / С.Й. Ткаченко, Т.Ю. Румянцева //Вісник Вінницького політехнічного інституту: науковий журнал. – Вінниця. , 2012. – №4. – C. 131-135

     Сформовано початкові дані для розрахунку техногенного навантаження (ТН) біогазової установки (БГУ), що проектується, в програмному продукті SimaРrо 7.2.

574

      Управління довкіллям та інтеграція екологічної політики до інших галузевих політик: короткий опис Директив ЄС  //Екологія підприємства. – 2016. – №3. – C. 24-29

     Вимоги основних екологічних документів Євросоюзу до екологічної політики держави.

 

574

Ц60   Халілова О. В. Вплив діяльності людини на навколишнє середовище. Зменшення біорізноманіття нашого краю / Халілова О. В. //Цілі збалансованого розвитку для України : матеріали Міжнародної конференції (18-19 червня, 2013, Київ). – К. , 2013. – C. 162-166

 

001

П75    Хорішко В.В. Особливості промислово-гідрогеологічних досліджень на Західно-Старовірівському газоконденсатному родовищі з урахуванням аспектів еколопзації промислу / В.В. Хорішко, В.В. Самойлов, О.М. Бортняк //Прикарпатський вісник НТШ. Число. – Вип. №1(29). – Івано-Франківськ. , 2015. – C. 222-231

     У статті розглянуто проблему обводнення газоконденсатних родовищ, наведено особливості негативного впливу на навколишнє середовище технологічних методів боротьби з інтенсивним надходженням пластових вод до привибійної зони експлуатаційних свердловин, доведено необхідність та доцільність використання геофізичних та гідрохімічних методів контролю за обводненням продуктивних горизонтів.

 

574

     Циганок Л. Організація системи екологічного менеджменту: приклад АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» / Л. Циганок, Н. Збаровська //Екологія підприємства. – 2017. – №10. – C. 12-15

     АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» сертифікована за системами менеджменту ISO 9001:2008 «Система управління якістю», ISO 14001:2004 «Система управління навколишнім середовищем», ОНSAS 18001:2007 «Система управління гігієною та безпекою праці». Наразі підприємство інтегрувало всі системи в єдину інтегровану систему менеджменту, яка включає процеси, пов’язані з якістю продукції, охороною навколишнього середовища та безпекою праці.

 

574

С40   Черваньов І.Г. Енергетика й навколишнє середовище: ризик стану загрозливого конфлікту й обрії енергозабезпечення майбутнього / Черваньов І.Г. //В кн: Черваньов І.Г. Система управління екологічними ризиками: наука і практика. Матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції. – Київ. , 2007. – C. 37

 

622

П78   Черних В.І. Оцінка впливу стану навколишнього середовища на формування здоров`я дитячого населення / В.І. Черних, В.В. Кіященко //Проблемы горного дела и экологии горного производства: материалы IX Международной научно-практической конференции (24-25 апреля, 2014г., Антрацит). – Донецк. , 2014. – C. 95-98

     У даній статті вивчено, що стан здоров`я відзеркалює динамічну рівновагу між природним середовищем і організмом.

 

338

С83    Шершун С.М. Оцінка впливу на навколишнє середовище в межах екологічної експертизи / С.М. Шершун //  Стратегія та механізми прискореного інноваційного розвитку економіки України на засадах соціально-екологічної відповідальності : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 жовтня, 2014, м. Вінниця). – Дніпропетровськ: НГУ. , 2014. – C. 99-103

     У статті розглядається оцінка впливу на навколишнє середовище в межах екологічної експертизи.