Август 2009

Авторефераты

УДК 621.3 Б19 СП
     Бакуменко Б.В.
     Адресні методи підвищення завадозахищенності систем радіолокаційного впізнавання на основі кодування сигналів запиту та відповіді координат повітряних об’єктів : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи. – Харків: Харківський авіаційний інститут, 2007. – 20 c.

УДК 625 Б91 СП
     Бурхович М.П.
     Підвищення експлуатаційної ефективності пневматичних шин машин для земляних та дорожних робіт : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.05.04 – Машини для земляних та дорожних робіт. – Полтава: Полтавський нац. технічний університет, 2007. – 20 c.

УДК 628.5 В38 СП
     Веснін А.В.
     Зниження шкідливого впливу відпрацьованих газів автотранспортних потоків на склад атмосфери кар’єрів : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.26.01 – охорона праці. – Кривий Ріг: Криворізький технічний університет, 2008. – 20 c.

УДК 624.01 Г54 СП
     Глітін О.Б.
     Оптимізація поперечних рам каркасів з елементами змінної жорсткості : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.23.01 -будівельні констукції, будівлі та споруди. – Київ: Київський національний  університет будівництва і архітектури, 2008. – 20 c.

УДК 629.4  Г67 СП
     Горобченко О.М.
     Удосконалення тягових характеристик локомотивів шляхом підвищення коефіцієнта використання зчіпної маси : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга поїздів. – Харків: Українська державна академія залізничного транспорту, 2007. – 20 c.

УДК 574 Г70 СП
     Горох М.П.
     Екологічно безпечні технології переробки полімерних відходів : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 21.06.01 – екологічна безпека. – Харків: УНДІ екологічних проблем, 2007. – 20 c.

УДК 620.1 Г97 СП
     Грабар І.Г.
     Розробка електропровідної композиції кераміки на основі каоліну та терморозширеного графіту : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.02.01- Матеріалознавство. – Київ: Інститут проблем матеріалознавства, 2007. – 20 c.

УДК 658.52 Д33 СП
     Денисюк П.Ю.
     Інформаційне та математичне забезпечення САПР гідравлічних мікроелектромеханічних систем  : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2007. – 20 c.

УДК 621.3 Д79 СП
     Дубініна О.М.
     Чисельне моделювання магнітного поля і вихрових струмів у кінцевих частинах турбогенератора з метою підвищення його надійності : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.09.01- електричні машини і апарати. – Харків: Харківський політехнічний інститут, 2007. – 20 c.

УДК 621.3 К20 СП
     Каптур В.А.
     Механізм організації віртуальних каналів в однорангових ETHERNET мережах : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. – Одеса: Одеська національна академія зв’язку, 2007. – 20 c.

УДК 622.271 Л86 СП
     Луценко С.О.
     Визначення режиму гірничих робіт при змінних параметрах і інтенсивності відпрацювання ділянок залізорудного кар’єру : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.03 – відкрита розробка родовищ корисних копалин. – Кривий Ріг: Криворізький технічний університет, 2008. – 20 c.

УДК 628.3 Н60 СП
     Нижник Т.Ю.
     Вилучення іонів важких металів із водних розчинів з використанням азотвмісного полімерного реагенту : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.17.21 – технологія водоочищення. – Київ: НТУ “Київський політехнічний інститут”, 2007. – 20 c.

УДК 621.3 Р39 СП
     Рендзіняк С.Й.
     Паралельні діакоптичні методи розрахунку динамічних режимів електричних кіл : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.09.05 – теоретична електротехніка. – Львів: ЛНУ, 2007. – 20 c.

УДК 624 С32 СП
     Сергєєв А.М.
     Створення пневматичних класифікаторів з динамічно активними робочими органами для збагачення  та фракціонування  будівельного тиску : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.05.02 – Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій. – Київ: Київський нац.  університет будівництва і архітектури, 2007. – 20 c.

УДК 621 С41 СП
     Ситніков О.Є.
     Прогнозування експлуатаційних змін технічного стану клапанів з електромагнітним приводом при проектуванні : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.02.02 – машинознавство. – Київ: НТУ “Київський політехнічний інститут, 2008. – 20 c.

УДК 669.184 С82 СП
     Стоянов О.М.
     Розробка та освоєння технології інжекційної обробки сталі твердими шлакоутворюючими сумішами : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.16.02 – Металургія чорних металів. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2007. – 20 c.

УДК 621.9 С84 СП
     Стрєлков В.Б.
     Підвищення продуктивності алмазного шліфування твердих сплавів за рахунок раціонального використання різальних властивостей круга : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти. – Донецьк: Донецький національний технічний  університет, 2008. – 20 c.

УДК 621.9 Ф15 СП
     Фадєєв В.А.
     Наукові основи вибору структури та параметрів технологічних систем механічної обробки високоточних деталей : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.02.08 – технологія машинобудування. – Харків: НТУ “Харківський політехнічний інститут, 2008. – 20 c.

УДК 658.1 К76 СП
     Хомякова Н.Е.
     Стохастичні методи та інформаційна технологія прогнозування і управління розвитком виробництва : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.13.06 – інформаційні технології. – Харків: Харківський авіаційний інститут, 2007. – 20 c.
УДК 621.3 Ш17 СП
     Шайда В.П.
     Підвищення ефективності використання активних матеріалів магнітної системи в машинах постійного струму середньої потужності : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.09.01- електричні машини і апарати. – Харків: Харківський політехнічний інститут, 2007. – 20 c.

УДК 621.9  Ш39 СП
     Шейкін С.Є.
     Наукові основи технологічного управління мікрорельєфом поверхні та зміцненням поверхневого шару при деформуючому протягуванні : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.02.08 – технологія машинобудування. – Київ: НТУ “Київський політехнічний інститут”, 2007. – 20

Бетон

УДК 666 Ш35
     Швець В.В., Дудар І.Н.
     Вібротермосилова технологія залізобетонних виробів і конструкцій : Монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2007. – 85 c.

Вычислительная техника

УДК 681.3 К28
     Касперски К.
     Восстановление данных : Практическое руководство : Электронная библиотека / Пер. с англ.. – СПб: БХВ-Петербург, 2006. – 352 c.

УДК 681.3 М15
     Макаров Е.Г.
     Инженерные расчеты в Mathcad : Учебный курс : Электронная библиотека. – СПб: Питер, 2005. – 448 c.

УДК 681.3 Ф75
     Фокін А.Г., Брус М.В.
     Основи програмування в середовищі DELFI : Навчальн. посібник. – Краматорськ: ДДМА, 2009. – 216 c.

Геометрия

УДК 515 Н36
          Начертательная геометрия и инженерная графика : Практикум / С.С. Красовский, В.В. Хорошайло, Д.Б. Козоброд, В.С. Урусова. – Караматорск: ДГМА, 2008. – 116 c.

Горное дело

УДК 622.7 В75
     Воробьев Н.К. и др.
     Обогащение марганцевых руд / Н.К. Воробьев, К.И. Тищенко, А.С. Шорникова. – Кривой Рог: МЕХАНОБРЧЕРМЕТ, 2009. – 304 c.

Материаловедение

УДК 620.1 Г70
     Горшков А.Г. и др.
     Сопротивление материалов : Учебное послюие : Электронная библиотека / А.Г. Горшков, В.Н. Трошин, Шалашилин В.И.. – 2-е изд., испр.. – М: Физматлит, 2005. – 544 c.

УДК 620.1 М61
     Мінков О.М.
     Технологя конструкційних матеріалів і матеріалознавство : Курс лекцій : Ч.2: Матеріалознавство. – Краматорськ: ДДМА, 2008. – 140 c.

Машиностроение

УДК 621 Б17
     Базров Б.М.
     Основы технологии машиностроения : Учебник : Электронная библиотека. – М: Машиностроение, 2005. – 736 c.

УДК 621 Є-83
     Єнікєєв О.Ф., Суботін О.В.
     Основи синтезу і проектування слідкуючих систем верстатів і промислових роботів : Навчальний посібник. – Краматорськ: ДДМА, 2009. – 268 c.

УДК 621 И72
          Инструкция по проектированию, изготовлению и безопасной эксплуатации стропов грузовых : РД-11-07-2007 : Электронная библиотека. – М: ФСЭТАН, 2007

УДК 621.791 К14
     Казакова Т.В., Гах В.М.
     Теорія різання : Навчальн. посібник. – Краматорськ: ДДМА, 2008. – 152 c.

УДК 621.97 К89
     Кузнєцов М.М.
     Проектування штампового оснащення в програмі SOLID WORKS : Навчальн. посібн.. – Краматорськ: ДДМА, 2008. – 160 c.

УДК 621 К95
     Кутовий Л.В., Овчаренко В.А.
     Збірник розрахунково-графічних завдань з курсу “Технічна механіка”. – Краматорск: ДДМА, 2008. – 146 c.

УДК 621.791 О-75
          Основы механики разрушения. Прочность сварных конструкций в особых условиях эксплуатаии : Учебное пособие / А.Ф. Власов, В.М. Карпенко, А.Г.Гринь, В.А. Пресняков. – Краматорск: ДГМА, 2008

 
УДК 621 Р24
          Расчет выпусков и межпереходных размеров в машиностроении : Учебн. пособ. : Электронная библиотека / Я.М. Радкевич и др.. – М: Высшая школа, 2004. – 272 c.
Металлургия

УДК 669 М54
          Металлургия : Сборник научных трудов магистрантов кафедр МЧМ и МЦМ. Вып. 2. – Запорожье: ЗГИА, 2006. – 84 c.

Механика

УДК 531 Є80
     Єрфорт Ю.О. та ін.
     Теоретична механіка. Динаміка : Навчальн. посібник / Ю.О. Єрфорт, С.В. Подлєсний, В.М. Іскрицький. – Краматорськ: ДДМА, 2008. – 236 c.

УДК 531 К93
          Курс теоретической механики : Учебник для вузов : Электронная библиотека / В.И. Дронг и др.. – 3-е изд., стереотип. – М: МГТУ, 2005. – 736 c.

Химия

УДК 678.7 Т38
          Технические свойства полимерных матери алов : Учебно-справочное пособие : Электронная библиотека / В.К. Крыжановский, В.В. Бурлов, А.Д. Паниматченко, Ю.В. Крыжановская. – 2-е изд., испр. и доп.. – СПб: Профессия, 2005

Экономика

УДК 62 Б64
     Бирбраер Р.А., Альтшулер И.Г.
     Основы инженерного консалтинга : Технология, экономика, организация : Электронная библиотека. – 2-е изд., перераб. и доп.. – М: Дело, 2007. – 232 c.

УДК 331 Д58 СП
          Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників : Вип. 80. Соціальні послуги : Электронная библиотека. – К, 2006

УДК 33 Д73
     Древетняк В.Н. и др.
     История экономики и экономической мысли : Учебное пособие. – Краматорск: ДГМА, 2008. – 136 c.

УДК 338 К48
     Клець Л.Є. та ін.
     Бюждетний менеджмент : Збірник завдань до контрольної роботи. – Крааторськ: ДДМА, 2009. – 196 c.

УДК 334 Ш37
     Шевченко О.О.
     Інновації та їх інвестиційне забезпечення: методологічний аспект : Монографія. – Краматорськ: ДДМА, 2009. – 168 c.

УДК 338 Э40
          Экономико-математическое моделирование : Учебное пособие / И.В. Левандовская И.В., И.С. Дмитренко, О.Н. Кузнецова, Н.С. Грудкина. – Краматорск: ДГМА, 2008. – 152 c.

Языкознание

УДК 4И(нем) З-37
     Затолокіна О.М.
     Німецька мова. Німеччина далека і близька : Навчальний посібник. – Краматорськ: ДДМА, 2008. – 228 c.
     Цена : 116 грн.