Авторефераты диссертаций

УДК 621.74 Г75 СП

     Грабовий В.М.

     Наукові і технологічні основи електрогідроімпульсної дії на структуру і властивості виливків із сплавів на основі заліза і алюмінію : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.16.04 – ливарне виробництво. – Київ: НАНУ Фізико-технологічний інститут металів і сплавів, 2007. – 20 c.

 

УДК 622.271 Г87 СП

     Громадський А.С.

     Наукові методи ідентифікації процесів коливань і вдосконалення віброзахисту обладнання кар’єрних екскаваторів : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.05.06 – гірничі машини. – Кривий Ріг: Криворізький технічний універсистет, 2006. – 20 c.

 

УДК 621.34 Д33 СП

     Денисов Ю.О.

     Динаміка систем регулювання електроприводів високої точності з широтними та квазірезонансними імпульсними перетворювачами постійної напруги : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.09.03 -електротехнічні комплекси та системи. – Київ: НАНУ Інститут електродинаміки, 2006. – 20 c.

 

УДК 628 Д58 СП

     Довбиш А.В.

     Обгрунтування умов застосування гіпсокартонних плит як вогнезахисних оздоблювальних матеріалів будівельних конструкцій : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 21.06.02 – пожежна безпека. – Київ: Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки, 2006. – 20 c.

 

УДК 622.272 К17 СП

     Калініченко В.О.

     Розвиток наукових основ раціонального використання сировинної бази Кривбасу при включенні  в розробку втрачених руд і магнетитових кварцитів  : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин. – Кривий Ріг: Криворізький технічний університет, 2008. – 20 c.

 

УДК 621 К32 СП

     Кваша Ю.О.

     Математичне моделювання гідрогазодинамічних процесів у лопаткових машинах : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 01.02.05 – механіка рідини, газу та плазми. – Київ: НАНУ Інститут гідромеханіки, 2006. – 20 c.

 

 

УДК 66 К52 СП

     Клюєв О.І.

     Оптимізація роботи кожухотрубного теплообмінника шляхом впливу на гідродинаміку потоку : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології. – Херсон: Херсонський НТУ, 2006. – 20 c.

 

УДК 628.3 К72 СП

     Костенко С.Ю.

     Задачі гідравліки потоків в горизонтальних відстійниках водопровідних очисних споруд : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.23.04 – Водопостачання, каналізація. – Харків: ХДТУ будівництва і архітектури, 2006. – 20 c.

 

УДК 629.4 К82 СП

     Крівякін Г.В.

     Колісно-моторний блок з опорно-осьовою підвіскою асинхронного тягового двигуна для електровозу з конструкційною швидкістю 160 км/год : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.22.09 – електротранспорт. – Харків: НТУ “Харківський політехнічний інститут”, 2007. – 20 c.

 

УДК 621.73 К89 СП

     Кузьміна О.М.

     Кування дископодібних поковок з попередньо сформованим полем деформацій для підвищення технологічної пластичності металу : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.03.05 – Процеси та машини обробки тиском. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2006. – 20 c.

 

УДК 669.01Л37 СП

     Левко О.М.

     Структуроутворення при вакуумному осадженні одношарових покриттів на основі літій-манганової шпінелі : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.16.01 – металознавство та термічна обробка металів. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008. – 20 c.

 

УДК 622.73 М80 СП

     Морозов Д.І.

     Синтез релейних систем векторного керування асинхронним електроприводом молоткової дробарки : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи. – Харків: НТУ “Харківський політехнічний інститут, 2006. – 20 c.

 

УДК 621.9 О-22 СП

     Оборський Г.О.

     Наукові основи забезпечення параметричної надійності та динамічної якості технологічних систем прецизійної обробки : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти. – Київ: Інститут надтвердих матеріалів, 2006. – 20 c.

 

 

УДК 629.13 О-53 СП

     Олійник О.В.

     Концепція і методи моніторінгу виробітку ресурсу авіаційних ГТД на основі ідентифікації динаміки температурного і напруженого стану основних деталей : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.07.05 -двигуни та енергоустановки літальних апаратів. – Харків: НАУ “Харківський авіаційний інститут”, 2006. – 20 c.

 

УДК 539 П42 СП

     Поваляєв С.І.

     Обернені задачі імпульсного деформування стержнів, конічних та циліндричних оболонок : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 01.02.04 – Механіка деформівного твердого тіла. – Харків: НАНУ Інститут проблем машинобудування, 2006. – 20 c.

 

УДК 519 П77 СП

     Приходько Р.О.

     Стохастичні моделі календарного технічного обслуговування виробничих систем : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2006. – 20 c.

 

УДК 61 С53  СП

     Сніжко Д.В.

     Хемілюмінісцентна система визначення антиоксидантної активності біооб’єктів : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи. – Харків: Харківський національний універсистет радіоелектроніки, 2006. – 20 c.

 

УДК 621.9 Т23 СП

     Татьянченко О.Г.

     Теоретичні основи прогнозування термопружних деформацій осьового інструменту і деталі і їх вплив на точність обробки отворів : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати і інструменти. – Донецьк: Донецький національний технічний універсистет, 2006. – 20 c.

 

УДК 629.13 У84 СП

     Утьонкова В.В.

     Метод визначення геометричних параметрів складеного крила літака транспортної категорії на етапі попереднього проектування  : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.07.02 – проектування літальних апаратів. – Харків: НАУ “Харківський авіаційний інститут”, 2006. – 20 c.

 

УДК 629.13 Я76 СП

     Яровой М.О.

     Проектування раціональних силових констукцій багатостінкових крил малого подовження безпілотних літальних апаратів : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.07.02 – проектування літальних апаратів. – Харків: НАУ “Харківський авіаційний інститут”, 2006. – 20 c.

 

Металлургия

 

УДК 669.2/.8 Б12

     Байрачний Б.І., Ляшок Л.В.

     Рідкісні розсіяні і благородні елементи : Підручник. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2007. – 288 c.

 

УДК 669 В38

          Вестник Приазовского государственного технического университета : № 18. Ч.1. – Мариуполь, 2008. – 324 c.

 

 

 

УДК 669 В38

          Вестник Приазовского государственного технического университета : № 18. Ч.2. – Мариуполь, 2008. – 177 c.

 

УДК 669.1 Г95

     Гуревич Ю.Г.

     Булат. Сруктура, свойства и екреты изготовления : Монография : Электронная библиотека. – Курган: Изд-во КГУ, 2006. – 158 c.

 

УДК 669 З-38

          Захист металургійних машин від поломок : Міжвуз. тематичний збірник наукових праць : Вип. 10. – Маріуполь: ПДТУ, 2008. – 313 c.

 

УДК 669.18 К93

     Курунов И.Ф., Савчук Н.А.

     Состояние и перспективы бездоменной металлургии железа : Электронная библиотека. – М: Черметинформация, 2002. – 198 c.

 

УДК 669.14 М29 СП

          Марочник сталей и сплавов : Электронная библиотека / Зубченко А.С. и др.. – 2-е изд., доп. и испр.. – М: Машиностроение, 2003. – 784 c.

 

УДК 669.04 М54

          Металлургическая теплотехника : Сб. научн. трудов НМетАУ. – Дн-ск: Новая идеология, 2008. – 325 c.

 

УДК 669 М54

          Металлургия : Сборник научных трудов Запорожской гос. инж. академии, Вып. 18. – Запорожье: ЗГИА, 2008. – 173 c.

 

УДК 669.2/.8 Н31

     Насекан  Ю.П.

     Виробництво глинозему : Навчальн. посібн.. – Запоріжжя: ЗДІА, 2008. – 190 c.

 

 

УДК 669.1 М54

          Металургія чорних металів : Методичний посібник / Укл. Колесник М.Ф.. – Запоріжжя: ЗДІА, 2006. – 134 c.

 

УДК  669 Р31

          Реализация программы экономии энергии фирмы ” Кавасаки сэйтэцу”  в Японии / ин-т ” Черметинформация”. – М: ЦНИИТЭИЧМ, 1982. – 8 c.  – (  Э И. Серия  Общеотраслевые вопросы  Выпуск 12 )

 

УДК 669.01 С36

     Сильман Г.И.

     Термодинамика и термокинетика структурообразования в чугунах и сталях. – М: Машиностроение, 2007. – 302 c.

 

УДК 669 С81

          110 лет со дня рождения Иосифа Даниловича Семикина : Сб. статей. – Днепропетровск: Новая идеология, 2008. – 83 c.

 

УДК 669 С91

          Сучасні проблеми металургії : Наукові вісті : Т.11. Пластична деформація металів. Теорія і технологія виробництва труб. – Дн-ськ: НМАУ, 2008. – 405 c.

 

УДК 669.04 Т34

          Теплотехника и энергетика в металлургии : ХV Международная конференция. НМетАУ, г. Днепропетровск, Украина, 7-9 октября 2008 г. – Днепропетровск: Новая идеология, 2008. – 300 c.

 

УДК 669 Т89

     Турчанин М.А.

     Теория и технология металлургического производства : Ч.1. Теория металлургических процессов : Уч. пособие. – Краматорск: ДГМА, 2008. – 80 c.

 

УДК 669.01 Ф45

     Фетисов Г.П., Ф.А. Гарифуллин

     Материаловедение и технология металлов : Учебник. – 2-е изд., испр.. – М: ОНИКС, 2008. – 624 c.

 

УДК 669.2/.8 Ц27

          Цветные металлы: алюминий, медь, титан. – К: Внешторгиздат, 2007. – 388

 

УДК 669.1 Ю88

     Юсфин Ю.С., Пашков Н.Ф.

     Металлургия железа : Учебник. – М: Академкнига, 2007. – 464 c.

 

Огнеупоры

 

УДК 666.76 С30

     Семченко Г.Д.

     Неформованные огнеупоры. – Харьков: НТУ “ХПИ”, 2007. – 304 c.

 

Экономика

 

УДК 34 А22 СП

          Авторське право та суміжні права : Офіційний бюлетень № 15. – К: Держ. департ. інтел. власності, 2008. – 399 c.

 

УДК 338.24 М15

     Макаркіна Г.В.

     Моделі та методи планування соціально-економічного розвитку індустріального регіону : Монографія. – Краматорськ: ДДМА, 2008. – 280 c.

 

УДК 658.1 Р49

     Рижиков В.С. та ін.

     Управління проектами / В.С. Рижиков, І.Ю. Ерфорт, О.Ю. Ерфорт. – Краматорськ: ДДМА, 2008. – 184 c.

 

 УДК 658 С22

     Сачко Н.С.

     Организация и оперативное управление машиностроительным производством : Учебник : Электронная библиотека. – Мн.: Новое знание, 2005. – 636 c.