Апрель 2016

Автореферат диссертации

621.436 СП Б48     Берестовой, І.О. Вибір суднового дизеля шляхом синтезу його конструктивних характеристик та енергетичних показників : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.05.03 – двигуни та енергетичні установки / І.О. Берестовой. – Одеса: НУ “ОМА”, 2016. – 20 c.

621.774 СП Б72      Бобух, О.С. Розвиток методу розрахунку раціонального режиму деформації при холодній пільгерній прокатці котельних труб з урахуванням несиметричності формозміни металу : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.03.05 – процеси та машини обробки тиском / О.С. Бобух. – Дн-ськ: НМетАУ, 2016. – 20 c.

574 СП Б73       Богач, К.С. Удосконалення економічного механізму управління природокористуванням у вуглевидобувному регіоні : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища / К.С. Богач. – Дн-ськ: НГУ, 2016. – 20 c.

669.162 СП Б81    Бондар, О.В. Діагностичне запобігання розвитку динамічного розцентрування стаціонарних гірничих турбомашин : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.05.06 – гірничі машини / О.В. Бондар. – Кривий Ріг: КрНУ, 2016. – 20 c.

622.277 К43         Киричко, С.М. Обгрунтування параметрів процесів гідромеханізації гірничих робіт при використанні гадросумішей високої концентрації : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.15.09 – геотехнічна і гірнича механіка / С.М. Киричко. – Дн-ськ: ІГТМ НАНУ, 2016. – 20 c.

621.311 СП К59     Козлов, В.С. Синтез систем активної корекції показників якості електроенергії електромережі для електроприводів з квазістаціонарними режимами роботи : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи / В.С. Козлов. – Дн-ськ: НГУ, 2016. – 20 c.

669.162 СП К84     Крупник, О.О. Автоматизація процесу керування виробленням холодного дуття в доменному виробництві : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.13.07 – автоматизація процесів керування / О.О. Крупник. – Дн-ськ: НГУ, 2016. – 20 c.

81 СП Л72     Лозинська, О.В. Система комп’ютерного перекладу української жестової мови з використанням граматично доповненої онтології : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 10.02.21 – структурна, прикладна та математична лінгвістика / О.В. Лозинська. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2016. – 20 c.

621.4 СП П52     Полозенко, Н.П. Моделювання процесів тепломасопереносу в пальникових пристроях з ешелованим розташуванням стабілізаторів полум’я : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.14.06 – технічна теплофізика та проимслова теплоенергетика / Н.П. Полозенко. – К: ІТТ НАНУ, 2016. – 20 c.

621.771 СП Р37      Ремез, О.А. Розвиток методу розрахунку раціонального режиму прокатки сталей, схильних до підвищеного розширення, в витяжних калібрах безперервних станів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.03.05 – процеси та машини обробки тиском / О.С. Бобух. – Дн-ськ: НМетАУ, 2016. – 20 c.

669.162 СП Р49    Рибальченко, М.О. Управління процесом формування багатокомпонентних порцій із застосуванням нейро-нечітких систем дозування шихти на конвеєр доменної печі : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.0513.07 – автоматизація процесів керування / М.О. Рибальченко. – Кривий Ріг: КрНУ, 2016. – 20 c.

622.33 СП С32       Сердюк, О.С. Інвестиційне забезпечення процесів реструктуризації вугледобувних підприємств : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.е.н. : Спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / О.С. Сердюк. – К: ІЕП НАНУ, 2016. – 20 c.

622.24 СП С75   Ставичний, Є.М. Розроблення тампонажних систем для цементування хемогенних відкладів у свердловинах родовищ Дніпровсько-Донецької западини : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.15.10 – буріння свердловин / Є.М. Ставичний. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 20 c.

658 СП Х76       Хоменко, О.І. Сратегія розвитку підприємства з урахуванням його життєвого циклу та ринкової вартості : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.е.н. : Спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / О.І. Хоменко. – К: ІЕП НАНУ, 2016. – 20 c.

Геология

550  Р33  Редкометальные граниты Украинского щита (петрология, геохимия, геофизика и рудоносность) / под ред. А.Н. Пономаренко. – Донецк: Ноулидж, 2014. – 250 c.

550  Ш96 Шумлянський, В.О. Металичні і неметаличні корисні копалини України та галузі їх застосування : довідник / В.О. Шумлянський, К.І. Деревська, М.М. Курило. – К: Ніка-Центр, 2014. – 100 c.

Геофизика

001  П30 Петровський, О.П. Основи наукових досліджень : навчальний посібник / О.П. Петровський, Ю.Ф. Ткаченко, Т.О. Федченко. – Івано-Франківськ: ІФТУНГ, 2013. – 272 c.

550.8 П30     Петровський, О.П. Теоретичні основи обробки геофізичної інформації. Ч.1 : підручник / О.П. Петровський, .Ф. Ткаченко. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – 311 c.

550.8 П30     Петровський, О.П. Теоретичні основи обробки геофізичної інформації. Ч.2 : підручник / О.П. Петровський, .Ф. Ткаченко. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – 351 c.

Гидрология

551.48  А87       Архипова, Л.М. Гідрологія : навчальний посібник / Л.М. Архипова, Я.О. Адаменко. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 276 c.

551.48 П84       Процеси формування хімічного складу поверхневих вод / В.І. Осадчий. – К: Ніка-Центр, 2013. – 240 c.

 

 

Горное дело

622 Г51  Гірничий вісник : науково-технічний збірник: вип. 100. – Кривий Ріг: ДВНЗ “КНУ”, 2015. – 200 c.

622.324 Н57         Нетрадиційні джерела вуглеводнів України : монографія у 8 книгах :  Кн.1. Нетрадиційні джерела вуглеводнів: огляд проблеми / Куровець І.М. та ін. – К: Ніка-Центр, 2014. – 208 c.

622.324 Н57          Нетрадиційні джерела вуглеводнів України : монографія у 8 книгах :  Кн.2. Західний нафтогазоносний регіон / Куровець І.М. та ін.. – К: Ніка-Центр, 2014. – 400 c.

622.324 Н57          Нетрадиційні джерела вуглеводнів України : монографія у 8 книгах :  Кн.7. Метан вугільних родовищ, газогідрати, імпактні структури і накладені западини Українського щита / Куровець І.М. та ін. – К: Ніка-Центр, 2013. – 368 c.

622.324 Н57          Нетрадиційні джерела вуглеводнів України : монографія у 8 книгах :  Кн.8. Теоретичне обгрунтування ресурсів нетрадиційних вуглеводнів осадових басейнів України / Куровець І.М. та ін. – К: Ніка-Центр, 2014. – 280 c.

622.24 О-16      Обладнання паливно-енергетичного комплексу і технологія його виготовлення : навчальний посібник / З.М. Одосій, Ю.Д. Петрина, Р.С. Яким, Л.Д. Пітулей. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 312 c.

622 С91  Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва : Науково-виробничий збірник : Вип. 2/2015(16). – Кременчук: КНУ, 2015. – 198 c.

Детали машин

621.81 Р64        Розробка та дослідження спеціальних методів обробки деталей машин : монографія / за ред. С.В. Ковалевського. – Краматорськ: ДДМА, 2015. – 300 c.

Инновации

334.75 Г15       Галюк, І.Б. Інноваційні структури як прогресивна форма реалізації інтелектуального потенціалу людських ресурсів дуржави : монографія / І.Б. Галюк, М.Ю. Петрина, В.П. Петренко. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 344 c.

Менеджмент

658  Д36 Дерев’янко, О.Г. Оепутаційний менеджмент підприємств: теорія, методологія, практика : монографія / О.Г. Дерев’янко. – К: НУХТ, 2016. – 471 c.

Нефтегазовая промышленность

622  Д69 Дорошенко, Я.В. Спорудження та ремонт зосереджених об’єктів газонафтопроводів : підручник / Я.В. Дорошенко. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 845 c.

665.5 П54     Полянська, А.С. Логістика у нафтогазовій галузі : навчальний посібник / А.С. Полянська, І.Б. Галюк. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 212 c.

Строительные конструкции

624.07  Ш61       Шимановский, А.В. Высотные сооружения, теория и практика / А.В. Шимановский, М.П. Кондра, С.М. Кондра; под общ ред. А.В. Шимановского. – издание 2, перераб. и доп.. – К: Сталь, 2015. – 486 c.

Экология

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер.Стан навколишнього середовища  : № 10. Збереження та розширення природно-заповідних територій в Україні. – К: ВЕЛ, 2015. – 36 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер.Стан навколишнього середовища  : № 11.Екологічні війни. – К: ВЕЛ, 2015. – 29 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер.Стан навколишнього середовища  : № 12. Освіта для збалансованого розвитку. – К: ВЕЛ, 2015. – 36 c.