Апрель 2018

Автореферат диссертации

004 СП Г93       Гуда, А.І. Ансамблеві пошукові моделі і методи параметричної ідентифікації систем з хаотичною поведінкою : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня д.т.н. : Спец. 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи / А.І. Гуда. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 20 c.

621.774 СП Д36     Дергач, Т.О. Теоретичні та технологічні основи керування структурою для підвищення корозійної стійкості труб з низьколегованих і високолегованих сталей : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня д.т.н. : Спец. 05.02.01 – матеріалознавство / Т.О. Дергач. – Дніпро: ДВНЗ “ПДАБА”, 2018. – 20 c.

574 СП К30    Качала, С.В. Удосконалення комплексної оцінки природно-техногенного впливу на гідроекосистему (на прикладі Верхнього Дністра) : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.21.06.01 – екологічна безпека / С.В. Качала. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 20 c.

574 СП К30     Качала, Т.Б. Удосконалення систем екологічного моніторінгу грунтового покриву виснажених нафтогазових родовищ Прикарпаття (на прикладі Битків-Бабченського нафтогазоконденсатного родовища) : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.21.06.01 – екологічна безпека / Т.Б. Качала. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 20 c.

621.86 СП К43     Кірія, Р.В. Моделювання процесів функціонування систем конвеєрного транспорту зі складною структурою і методи підвищення їх ефективності : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня д.т.н. : Спец. 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи / Р.В. Кірія. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 20 c.

620.10 СП К60   Колесник, Є.В. Науково-технологічні засади інженерії поверхні при формуванні електрокристалізованих покриттів на основі сплавів заліза різних компонентних груп : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня д.т.н. : Спец. 05.02.01 – матеріалознавство / Є.В. Колесник. – К: ІПМ, 2018. – 20 c.

622.6 СП Л69   Логінова, А.О. Науково-технологічні засади інженерії поверхні при формуванні електрокристалізованих покриттів на основі сплавів заліза різних компонентних груп : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец. 05.05.06 – Гірничі машини / А.О. Логінова. – Дніпро: ІГТМ, 2018. – 20 c.

53.08 СП Л93    Любчик, О.С. Розвиток метрологічного забезпечення якості харчової продукції тваринного походження : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / О.С. Любчик. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2017. – 20 c.

621.867 СП М48   Мельничук, С.Л. Обгрунтування параметрів канатних систем з лебідками на гвинтових опорах : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.05.05 – піднімально-транспортні машини / С.Л. Мельничук. – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – 20 c.

621.865 СП М69   Михайлишин, Р.І. Обгрунтування параметрів та орієнтації струминного захоплювача маніпулятора для автоматизації вантажно-розвантажувальних операцій : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.05.05 – піднімально-транспортні машини / Р.І. Михайлишин. – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – 20 c.

622.33 СП П32    Пимоненко, Д.М. Теоретичні та технологічні основи керування структурою для підвищення корозійної стійкості труб з низьколегованих і високолегованих сталей : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.09 – Геотехнічна і технічна механіка / Д.М. Пимоненко. – Дніпро: ІГТМ, 2018. – 20 c.

574 СП Р83       Руда, М.В. Удосконалення нормативно-технічного забезпечення функціонування консорційних екотонів захисного типу : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / М.В. Руда. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2017. – 20 c.

004 СП С40       Сироткіна, О.І. Методи діагностики SCADA на основі М-арних кортежів та К-значної логіки : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец. 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи / О.І. Сироткіна. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 20 c.

Атомные электростанции

621.311 П78          Проблеми безпеки атомних електростанцій  Чорнобиля : науково-технічний збірник. Вип. 29. – Чорнобиль: ІПБАЕ НАНУ, 2017. – 116 c.

621.311 Т34          Теплофизика ресурса ядерных энергоустановок : монография: к 100-летию Национальной академии наук Украины. – Чернобыль: ИПБАЭ НАНУ, 2017. – 624 c.  – ( Сер. Теплофизика атомных электростанций )

Библиотеки

025 Б90  Будівлі українських бібліотек: матеріали бібліотекознавчого дослідження / укл. В.М. П’яскіна; ДНАББ. – К: ДНАББ, 2017. – 279 c.

Горное дело

622.272 Г36          Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць. Вип. 132. – Дн-ськ: ШГТМ НАНУ, 2017. – 262 c.

622.8 О-92    Охорона підготовчих виробок, що використовують повторно, в умовах антрацитових шахт : монографія. – Дніпро: НГУ, 2017. – 162 c.

622.7 П32      Підготовка корисних копалин до збагачення / М.І. Сокур та ін. – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2017. – 392 c.

622.24 С31       Сенюшкович, М.В. Розкриття та випробування продуктивних пластів : навчальний посібник / М.В. Сенюшкович, І.І. Чудик, Я.С. Білецький. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – 392 c.

622 С91  Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва : Науково-виробничий збірник : Вип. 2(20)/2017. – Кременчук: КНУ, 2017. – 129 c.

Интеллектуальная собственность. Авторское право

34 СП М36     Мацкевич, О.О. Авторське право в діяльності засобів масової інформації, що функціонують у цифровому середовищі : монографія / О.О. Мацкевич. – К: Інтерсервіс, 2017. – 208 c.

34 СП П30     Петренко, С.А. Право інтелектуальної власності в мережі Інтернет : навчальний посібник / С.А. Петренко, В.М. Троцька. – К: Інтерсервіс, 2017. – 210 c.

62.08 СП П35            Питання інтелектуальної власності. Вип. 14 : збірник наукових праць (Присвячено Всеукраїнському тижню права). – К: Інтерсервіс, 2017. – 202 c.

34 СП Ю73      Юрисдикційна форма захисту прав, свобод та інтересів : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 квітня, 2017, Київ). – К: Інтерсервіс, 2017. – 78 c.

Конструкционные материалы. Нанотехнологии

620.10 Б90       Букетов, А.В. Епоксидні композити трибологічного призначення : монографія / А.В. Букетов, М.В. Браїло, В.Л. Алексенко. – Херсон: ХДМА, 2017. – 200 c.

620.10 Б90       Букетов, А.В. Полимеркомпозитные защитные огнеупорные покрытия : монография / А.В. Букетов, А.В. Акимов, А.А. Сапронов. – Херсон: ХГМА, 2017. – 172 c.

620.10 К95       Куцова, В.З. Вуглецеві наноматеріали : навчальний посібник / В.З. Куцова, Т.В. Котова. – Дн-ськ: НМетАУ, 2014. – 58 c.

Машиностроение

621  З-69 Змий, В.И. Реакционно-активированная диффузия и вакуумные покрытия / В.И. Змий, С.Г. Руденький. – Харьков: ННЦ ХФТИ, 2010. – 160 c.

621.8 Л99     Ляшенко, Б.А. Дискретное модифицирование поверхностного слоя деталей машин и инструментов : к 100-летию Национальной Академии наук Украины / Б.А. Ляшенко, Н.В. Нвиков, С.А. Клименко. – К: ИСМ, 2017. – 264 c.

621  С56  Современные проблемы производства и ремонта в промышленности и на транспорте : материалы 17 Международного научно-технического семинара (20-24 февраля, 2017, Свалява). – К: АТМ Украины, 2017. – 312 c.

Металлургия

669 А43  Актуальные аспекты экологически чистого производства и рециклинга металлов : ЭБ / Н.Н. Мартынов, Н.А. Мартынова, П.И. Черноусов, А.Н. Пыриков. – М: Роликс, 2014. – 256 c.

016:669 Б79       Вадим Іванович Большаков : бібліографічний покажчик публікацій 2013-2016 рр.. – Дніпро: ДЗ “ЦДНТБ ГМУ України”, 2018. – 13 c.

 

669.18 Г93       Губенко, С.И. Физика разрушения сталей вблизи неметаллических включений / С.И. Губенко. – Дн-ск: НМетАУ, 2014. – 300 c.

669 М54  Металлургия :  Сборник научных трудов Запорожской гос. инж. академии, Вып.2(38) : = наукові праці Запорізької державної інженерної академії. – Запоріжжя: ЗДІА, 2017. – 140 c.

669.162 П12         Павловец, В.М. Окатыши в технологии экстракции металлов из руд : учебное пособие : ЭБ / В.М. Павловец. – Новокузнецк: СибГИУ, 2014. – 345 c.

669 П12 Павлович, Л.Б. Экологические аспекты металлургического производства : ЭБ / Л.Б. Павлович, О.О. Титова. – Новокузнецк: СибГИУ, 2015. – 2111 c.

669 П24 Пелымская, И.С. Экономика и управление на металлургических предприятиях : учебное пособие : ЭБ / И.С. Пелымская, Н.В. Гончарова. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 272 c.

 621.74  Т33        Теоретичні основи формування виливків : навчальний посібник / Т.В. Лисенко та ін.. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2014. – 192 c.

669.162 Т38          Технологические и теплотехнические основы подготовки сидеритовых руд к металлургическим переделам : монография : ЭБ / Б.П. Юрьев, С.Г. Меламуд, Н.А. Спирин, В.В. Шацилло. – Екатеринбург: ООО АМК “День РА”, 2016. – 428 c.

669 Т41 Тимофеева, А.С. Процессы вторичного окисления железа : ЭБ / А.С. Тимофеева, Т.В. Никитченко. – Старый Оскол: СТИ НИТУ “МИСиС”, 2016. – 136 c.

669.71 У-84      Утилизация отходов производства вторичного алюминия в технологиях огнеупоров и цементов : монография : ЭБ / А.И. Ушеров и др. – Челябинск: ИЦ ЮУрГУ, 2016. – 140 c.

Нефтегазовая промышленность

665.5 Н34      Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Ви1(15). – Івано-Франківськ: ІНФТУНГ, 2017. – 76 c.  – ( Сер. Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості )

665.5 Н34      Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип.2(16). – Івано-Франківськ: ІНФТУНГ, 2017. – 78 c.  – ( Сер. Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості )

665.5 У-45    Українсько-французський словник з нафтогазової справи / Р. Яремійчук, Б. Копей, Р. Стефурак, І. Каюфінська. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – 283 c.  – ( Сер. Нафтогазове обладнання. Т.6 )

Право

347 Т48 Ткачук, А.І. Цивільний захист : курс лекцій : ЭБ / А.І. Ткачук, О.В. Пуляк. – перевидання, доповнене та перероблене. – Кропивницький: ПП “ЦОП “Авангард”, 2017. – 144 c.

Термогазодинамика

536  Т41 Тимошенко, В.И. Теоретические основы технической газовой динамики : справочное пособие / В.И. Тимошенко. – К: Наукова думка, 2013. – 431 c.