БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК К ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДБОРКЕ НА ТЕМУ: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МАРКЕТИНГ

 

669

В38  Азарян О.М. Концепция управления потенциалом предприятия на основе  интегрального маркетинга / О.М. Азарян //Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Економічні науки:Зб. наук. праць. Вип.24. – Маріуполь: ДВНЗ “Приазов. держ. техн. ун-т”. , 2012. – C. 128-132

     В статье рассмотрено понятие”потенциал предприятия” и предложена концепция управления потенциалом на основе интегрального маркетинга.

 

339.1

     Аль-Газу А. Оцінка маркетингової привабливості країн близького сходу для зовнішньоекономічної  діяльності підприємств України / А. Аль-Газу //Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2016. – №2. – C. 126-138. – Бібліогр. : 5 назв

     У статті запропоновано підхід до здійснення аналізу маркетингового середовища для виходу підприємств України на ринки країн Близького Сходу.

 

658

А86  Артем’єв В.В. Виробництво як соціально-економічна система / В.В. Артем’єв //Артем’єв, В.В. Виробничий менеджмент на машинобудівних та приладобудівних підприємствах : навчальний посібник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. , 2015. – C. 7-18

     Виробництво слід розглядати як суспільний процес створення матеріальних благ, охоплюючи як продуктивні сили суспільства, так і виробничі відношення людей. У цьому значенні воно виступає як економічна категорія.

 

339.138

     Бобало О.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ВНЗ В РИНКОВИХ УМОВАХ З ТОЧКИ ЗОРУ МАРКЕТИНГУ / О.Ю. Бобало //Економічний вісник національного гірничого університету. – Дніпропетровськ. , 2012. – №1. – C. 129-134

     В статті розглянуто особливості функціонування українських вищих навчальних закладів які можна використати на користь ВНЗ за допомогою маркетингових інструментів.

 

574

С76   Бондаренко А.Ф. Сучасне впровадження екологічного маркетингу / А.Ф. Бондаренко, А.В. Гусак // Сталий соціально-економічний та екологічний розвиток : від теорії до практики : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 листопада, 2014 р., м. Дніпропетровськ) / ред. кол. В.Я. Швець та ін.. – Дніпропетровськ: НГУ. , 2014. – C. 127-129

 В статті розглянуто сучасне впровадження екологічного маркетингу.

 

339.138

     Воеводина С. Инструменты промышленного маркетинга для производственных предприятий //Оборудование. Технический альманах. – 2008. – №1. – C. 4-7

     В данной статье рассмотрены маркетинговые исследования, которые проводятся по различным направлениям производственной кооперации. В ходе исследования осуществляется сбор и аналитическая обработка информации по базовым производственным процессам (литье стали, литье чугуна, обработка металлов резанием и др.), а также по важнейшим факторам производства- цене рабочей силы, электроэнергии, аренды производственных помещений .

 

338

Е90  Гелевачук З.Й. Цільові маркетингові орієнтири розвитку гірничо-збагачувальних комбінатів на галузевому ринку / Гелевачук З.Й. //Ефективні соціально-економічні механізми розвитку в умовах кризового стану: зарубіжний та вітчизняний досвід : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (27-28 трав. 2015 р., м. Миколаїв). – Дніпропетровськ: НГУ. , 2015. – C. 50-52. – Бібліогр. : 2 назви.

 

338.51

     Гудзь П.В. Обгрунтування методичного підходу до конкурентного ціноутворення на продукцію підприємства / П.В. Гудзь, В.Л. Корінєв //Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. Збірник наукових праць. – 2012. – №1(26). – C. 64-71

     Метою дослідження є вивчення теоретичних положень процесу маркетингового ціноутворення в сучасних умовах та удосконаленні методичного підходу до формування ціни на продукцію вітчизняного підприємства в умовах конкурентного ринку.

 

621

В 38  Жуков С. А. Еволюція розвитку маркетингу та періодизація маркетингової системи підприємств в Україні / Жуков С. А. //Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : збірник наукових праць. – Краматорськ. , 2011. – №3(24). – C. 97-102

     Проаналізовано еволюційний розвиток маркетингу в царській Росії, радянській і незалежній Україні, а також зроблено прогноз щодо подальшого еволюційного поступу маркетингової думки в Україні.

 

665.5

Н34  Земляков І.С. Особливості використання маркетингу на ринку нерухомості Івано-Франківської області / І.С. Земляков //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип. 1 (11). – Івано-Франківськ: ІНФТУНГ. , 2015. – C. 133-137

     У статті досліджено стан ринку нерухомості в Івано-Франківській області.

 

62

В53  Єгорова І.Г. Оцінювання ефективності міжнародних маркетингових заходів гірничо-збагачувальних підприємств-експортерів / І.Г. Єгорова //Вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць. – Вип. 39. – Кривий Ріг: ДВНЗ КНУ. , 2015. – C. 133-138. – Библиогр. : 16 назв.

     Уточнено трактування поняття економічної ефективності міжнародних маркетингових заходів, здійснено порівняння існуючих якісних та кількісних методів її оцінювання з точки зору прийнятності  використання на гірничо-збагачувальних підприємствах.

 

658.1

     Ковалев А. Классификация товаров производственно-технического назначения. //Маркетинг. – 2003. – №3. – C. 110-120

     В статье представлена типология товаров промышленно-технического назначения, классификация основных промышленно-производственных фондов, состав и структура основных производственных фондов предприятий промышленности.

 

339.138

     Ковалев А. природа, сущность и особенности промышленного маркетинга. //Маркетинг. – 2003. – №1. – C. 109-122

     Описаны технология и теоретические аспекты промышленного маркетинга.

 

339

К61  Колпаков, В.М. Маркетинг персоналу : навчальний посібник : ЭБ. – К: МАУП, 2006. – 408 c.

 

621.51

К63        Компрессорное оборудование: устройство, эксплуатация и маркетинг: учебное пособие / Под ред. Г.А. Бондаренко. – Сумы: Концерн Укрросметалл, 2004

 

339

К66 Корж, М.В. Маркетингова діяльність підприємств в умовах глобалізації : монографія / М.В. Корж, С.А. Жуков. – Краматорськ: ДДМА, 2012. – 252 c.

 

339

К66 Корж М.В. Промисловий маркетинг : Навчальний посібник. – Краматорськ: ДДМА, 2011. – 320 c.

 

338

Е45 Крупнік А.Є. Маркетинг на підприємстві / А.Є. Крупнік //Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи : збірник матеріалів ІІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (23-27 березня, 2015 р. , Дн-ськ – Жешув). – Дн-ськ: НГУ. , 2015. – C. 91-93

     В статті розглянуто маркетинг на підприємстві.

 

669.2/.8

К84           Кручер Г.Н. Маркетинг в цветной металлургии : Курс лекций. – М: Учеба, 2007. – 60 c.

 

33

     Лазаренко В.І. Сутність екологічного маркетингу в аграрному секторі економіки / В.І. Лазаренко //Збалансоване природокористування. – 2016. – №2. – C. 59-65. – Бібліогр. : 12 назв

     Обгрунтовано сутність визначення екологічного маркетингу та його значення для аграрного сектора економіки в контексті сталого розвитку.

 

622

П78  Логистическое управление транспортно-распределительной деятельностью на предприятии / Л.Г. Косоногова, Н.Г. Попова, С.Н. Щербак, С.В. Брежнев //Проблемы горного дела и экологии горного производства: материалы VII междунар. науч.-практич. конф. (18-19 мая 2012 г., г. Антрацит). –  Донецк: “Світ книги”. , 2012. – C. 170-172

     Рассматривается концепции логистики и маркетинга, которые базируются на экономической общности, отражающей сущность рыночных процессов с установлением взаимосвязи на этапе планирования.

 

339

М16 Макогон Ю.В., Корж М.В. Маркетингова політика в системі управління конкурентоспроможністю промислової продукції : Монографія. – Краматорськ: ДДМА, 2009. – 244 c.

 

669

М26  Маркетингова діяльність металургійного підприємства: управління та аспекти конкурентоспроможності : Монографія / За ред. О.О. Шубіна. – Донецьк: ДНУЕТ, 2010. – 194 c.

 

621.774

      Мониторинг деятельности трубных предприятий Украины и России //Металл Украины. – 2003. – №21. – C. 35-39

     Дана характеристика производственной деятельности трубных предприятий Украины и России; ценовая информация и маркетинговая информация.

 

658.8

     Мокіна Ю.В. До питання вибору оптимальної організаційної структури маркетингового відділу на промисловому підприємстві / Ю.В.Мокіна, О.С. Лецька //Вісник Вінницького політехнічного інституту: науковий журнал. – Вінниця. , 2012. – №3. – C. 68-70

     Розглянуто та проаналізовано основні види організаційних структур маркетингового відділу підприємства.

 

338

Р45   Наденко І.С. Роль маркетингу у підвищенні внутрішньої адаптації економіки регіонів до умов світогосподарського середовища / І.С. Наденко // Реформування економіки України: ефективне виробництво, конкурентні регіони, макроекономічна рівновага : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (30-31 жовтня, 2014, м. Київ). – Дніпропетровськ: НГУ. , 2014. – C. 54-56

     У статті розглянуто роль маркетингу у підвищенні внутрішньої адаптації економіки регіонів до умов світогосподарського середовища.

 

658

Е45

     Пащенко О.М. Система маркетингового потенціалу, як чинник впливу на конкурентні переваги підприємства / О.М. Пащенко, О.О. Залозна //Економіка та управління господарським комплексом: теорія і практика сучасності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (27 березня, 2014, м. Луганськ). – Дн-ськ:НГУ. , 2014. – C. 442-43

     В статті розглянуто систему маркетингового потенціалу, як чинник впливу на конкурентні переваги підприємства.

 

334.75

Ф79   Педько І.А. Імітаційні моделі в системі маркетингової інформації підприємств-виробників бетону / І.А. Педько //Формування інноваційних  економічних систем: фінансове забезпечення, комерціалізація інтелектуальної власності, кооперація науки і бізнесу : матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції (15-17 квітня, 2015 р.,  м. Дніпропетровськ). – Дн-ськ: НГУ. , 2015. – C. 151-153

     В статті розглянуто імітаційні моделі в системі маркетингової інформації підприємств-виробників бетону

330

     Пилипенко Г.М. Інновації та ринкова влада : дослідження взаємозв’язку на ринку телекомунікаційних послуг / Г.М. Пилипенко //Економічний Вісник Національного гірничого університету: науковий журнал. – Дніпропетровськ: НГУ. , 2014. – №4(48). – C. 161-166

     В статті на основі кругового міста С. Салопа проаналізовано механізми взаємозв’язку продуктових інновацій і ринкової влади

 

338

П78

     Попова Н.А. Прямой маркетинг как эффективный инструмент маркетинговых коммуникаций / Попова Н.А. //Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: матеріали Міжнар. науково-практичної конф., 28-30 трав., 2009 р., м. Дн-ськ. – Т.1. – Дніпропетровськ. , 2009. – C. 241-243

338

Е90

     Потупало Н.В. Роль ключових факторів успіху в маркетинговому стратегічному управлінні підприємством / Потупало Н.В. //Ефективні соціально-економічні механізми розвитку в умовах кризового стану: зарубіжний та вітчизняний досвід : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (27-28 трав. 2015 р., м. Миколаїв). – Дніпропетровськ: НГУ. , 2015. – C. 55-57. – Бібліогр. : 4 назви

658

Е45

     Прищепа Н.П. Маркетингові комунікації та вибір стратегії залучення покупця / Н.П. Прищепа, Г.І, Маліков //Економіка та управління господарським комплексом: теорія і практика сучасності : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (27 березня, 2014, м. Луганськ). – Дн-ськ:НГУ. , 2014. – C. 44-45

     В статті розглянуто маркетингові комунікації та вибір стратегії залучення покупця

34С2

      Про ратифікацію  Рішення Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав про Міждержавну програму створення мережі інформайційно-маркетингових центрів для просування товарів і послуг на національні ринки держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав на період до 2005 року. / 03.04.2003, №720-IV //Звід законів України :Зібрання законів України.Серія 3.. – 2003. – №5, ст 58. – C. 90

658  СП

П87         Птащенко, О.В. Маркетингова підтримка товарної інноваційної політики промислових підприємств : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.е.н. : Спец. 08.00.03 –  економіка та управління національним господарством / О.В. Птащенко. – Харків: ХНЕУ, 2011. – 20 c.

621.774

      Расширение рынка горячеоцинкованных труб на основе использования бенчмаркетинга. / Проскуркин Е.В., Лагунова Л.И., Пашинский Р.Б. и др. //Производство проката. – 2003. – №5. – C. 40-44

     Для рынка горячеоцинкованных труб проведен сравнительный анализ свойств и показателей по производству различных труб.

338

К64

     Сагайдак М.П. Основні положення концепції внутрішнього маркетингу підприємств сфери послуг / М.П. Сагайдак //Конкурентоспроможність економіки України в процесі глобалізації : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (7-8 травня, 2015 р., м. Запоріжжя). – Дн-ськ: НГУ. , 2015. – C. 54-57

     В статті розкрите таке питання: чим більш невідчутною є послуга, тим більшу роль повинен відігравати внутрішній маркетинг у діяльності підприємства, що її надає

334.75

І66

     Трішкіна Н.І. Механізм активізації розвитку підприємств оптової торгівлі на основі маркетингу / Трішкіна Н.І. //В кн: Інновації і трансфер технологій: від ідеї до прибутку. Матеріали ІV міжнародної науково- практичної конференції 24-26 квітня 2013 р. – Дніпропетровськ. , 2013. – C. 67

622

В53

     Турило А.А. Менеджмент інноваційного розвитку підприємства / Турило А.А. //Вісник Криворізького національного університету: зб. наук. пр. – Вип. 35. – Кривий Ріг. , 2013. – C. 278-280

     Формування інноваційного портфелю опираючись на системний фінансовий аналіз становища підприємства, інвестиційної привабливості проектів та його маркетингового дослідження ринку.

338

Е45

     Швець М.Д. Особливості розробки маркетингової стратегії підприємства / М.Д. Швець //Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи : збірник матеріалів ІІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (23-27 березня, 2015 р. , Дн-ськ – Жешув). – Дн-ськ: НГУ. , 2015. – C. 227-232

     В статті розглянуті особливості розробки маркетингової стратегії підприємства

338

     Шершун М.Х. Маркетинг збалансованого розвитку як інструмент раціонального використання природних ресурсів України / М.Х. Шершун, Т.М. Микитин //Збалансоване природокористування. – 2017. – №1. – C. 10-13. – Бібліогр. : 16 назв

     Розглянуто питання становлення маркетингу збалансованого розвитку, його зв’язку з раціональним природокористуванням.

339.138

     Шинкаренко Н.В. Модель процесу прийняття рішення щодо участі промислового підприємства у виставці з урахуванням споживчого попиту / Н.В. Шинкаренко //Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2016. – №4. – C. 148-155. – Бібліогр. : 18 назв.

     Розроблено оптимізаційну економіко-математичну модель та алгоритм економіко-математичного моделювання.

621

В38

     Шубная Е.В. Маркетинговые исследования потребительских предпочтений на рынке компьютерной техники Украины / Шубная Е.В., Савина Т.А. //Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : збірник наукових праць. – Краматорськ: ДДМА. , 2015. – №1. – C. 215-219. – Библиогр. : 12 назв.

     Проанализированы результаты экспертных маркетинговых исследований потребительских предпочтений на рынке компьютерной техники Украины.

669

В38

     Щолокова Е.М Исследования гринвошинга в маркетинге / Е.М Щолокова, В.В. Дивак //Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.:Економічні науки:Зб. наук. праць. Вип.26. – Маріуполь: ДВНЗ “Приазов. держ. техн. ун-т”. , 2013. – C. 126-130

     В статье проанализированы на примере гринвошинга маркетинговая политика предприятий, ориентированная на продвижение и сбыт “экологически чистых” продуктов; разработаны маркетинговые мероприятия, направленные на защиту потребителей

669

В38

     Щолокова Е.М. Особенности маркетинга на предприятиях электроэнергетики / Е.М. Щолокова, Е.И. Павленко //Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.:Економічні науки:Зб. наук. праць. Вип.24. – Маріуполь: ДВНЗ “Приазов. держ. техн. ун-т”. , 2012. – C. 117-123

     В статье рассмотрены особенности маркетинговой деятельности на предприятиях топливо-энергетического комплекса

 

669

     Фролов Д.Ф. Маркетинг металлопродукции ПАО “Евраз-ДМЗ им. Петровского”и пути повышения его конкурентоспособности / Д.Ф. Фролов //Металл и литье Украины. – 2014. – №5-6. – C. 13-15

     Рассмотрены  современные стратегические направления в политике производства товарной продукции ПАО “Евраз-ДМЗ им. Петровского”

658.1

     Яновский А. Максимаркетинг в деятельности предприятий. //Маркетинг. – 2003. – №3. – C. 63-66

     Максимаркетинг – научно-системный подход к анализу и оценке тенденций, происходящих в бизнес-среде, с целью корректировки производственно-сбытовой деятельности и научного обоснования целесообразности диверсификации бизнеса фирмы.

669.2/.8

     Ясногородская Е. Значение интернета для маркетинга промышленного предприятия в условиях глобальной конкуренции на рынке / Е. Ясногородская, Г. Лейзер //Первый Международный конгресс “Цветные металлы Сибири – 2009” (8 – 10 сентября 2009 г., Красноярск), разд. 7. – 2009. – C. 818-824

Записей-49