Бібліографічний список до тематичної добірки

«Кольорова металургія» №2, 2019 р.

УДК 620.2

      Високоентропійні AlСоFеСrVNi та AlСоFеСrVTi сплави, отримані механічним легуванням і наступним спіканням / В. В. Чернявський, О. I. Юркова, В. В. Кушнір, О. В. Степанов //Металознавство та обробка металів. – 2018. – №4. – C. 35-42. – Библиогр.: 6 назв.

     Методом механічного легування і наступного спікання отримані високоентропійні AlСоFеСrVNi та AlСоFеСrVTi сплави, які знаходяться в наноструктурному стані і складаються з ОЦК твердого розчину і незначної кількості ГЦК твердого розчину.

УДК 669.01

      Вплив високодисперсного модифікатора на структуру та властивості нікелевого сплаву СМ88У / А. Д. Зайченко, О. О. Жданов, А. С.Торпаков, О. М. Сизоненко //Металознавство та обробка металів. – 2018. – №4. – C. 55-58. – Библиогр.: 4 назв.

     В роботі показано можливість виготовлення модифікатора для жароміцного нікелевого сплаву СМ88У методом високовольтного електричного розряду (ВЕР).

УДК 669

М54      Исследование кинетики образования интерметаллидных у-TiAl сплавов при нестационарных температурных условиях / Жеманюк П.Д, Белоконь Ю.А., Чейлитко А.А. та ін. //Металургія : наукові праці ЗДІА. – Запоріжжя: ЗДІА. , 2018. – №1(39). – C. 74-78. – Бібліогр.: 15 назв

     На основе экспериментальных методов исследования кинетики взаимодействия интерметаллидных сплавов в условиях самораспространяющегося высокотемпературного синтеза получены аналитические уравнения температурно-временных зависимостей образования интерметаллидов в системе Ti-Al и их энергии активации.

УДК 669.71

      Корозійна поведінка квазікристалічних сплавів Аl – СuFе та АlNiFе у розчинах кислот / О. В. Сухова, В. А. Полонський, К. В. Устінова, М. В. Берун //Металознавство та обробка металів. – 2018. – №4. – C. 19-26. – Библиогр.: 12 назв.

     Досліджено структуру сплавів Аl63Сu25Fе12,Аl72Fе15Nі13 та Аl71,6 Ni25Fe5, в яких утворюються різні за типом квазікристалічні фази, відповідно ікосаедрична фаза та декагональна фаза.

УДК 669.046

     Кузнецова Т.Л. Особенности выплавки многокомпонентных ниобиевых сплавов системы NbTiAl, легированных Cr, Zr, Mo, Si / Т.Л. Кузнецова, Н.П. Бродниковский, Н.А. Крапивко //Процессы литья. – 2018. – №6. – C. 55-63. – Библиогр.: 5 назв.

     Приведена методика аналитического прогнозирования технологии выплавки многокомпонентных сплавов ниобия, основанная на взаимосвязи между физико-химическими, теплофизическими свойствами и особенностями рафинирования сплавов.

УДК 669

М54       Нанопорошки твердосплавних композицій подвійних карбідів молібдену та вольфраму / Малишев В., Габ А., Шахнін Д. та ін. //Металургія : наукові праці ЗДІА. – Запоріжжя: ЗДІА. , 2018. – №1(39). – C. 86-93. – Бібліогр.: 8 назв

     Здійснено теоретичне обгрунтування реалізації методу високотемпературного електрохімічного синтезу нанорозмірних порошків подвійного карбіду молібдену та вольфраму. Реалізовано синтез нано-розмірних порошків подвійного карбіду молібдену і вольфраму та твердосплавних композицій на його основі з металами тріади заліза з вольфраматно-молібдатно-карбонатних розплавів.

УДК 669.2/.8

     Ночовная Н.А. Особенности формирования структуры высокопрочного псевдо в-титанового сплава ВТ47 в процессе упрочняющей термической обработки / Ночовная Н.А., Ширяев А.А., Давыдова Е.А. //Металлург. – 2018. – №3. – C. 77-83. – Библиогр.: 17 назв.

     Приведены актуальные сведения об особенностях формирования характерных для высоколегированных титановых сплавов дефектов сруктуры-зон, свободных от выделении а-фазы.

УДК 669.71

     Плешаков Е. I. Щодо стану гармонізації українських технічних стандартів в галузі алюмінієвої продукції з міжнародними та європейськими стандартами / Е. I. Плешаков, Л. I. Богун, С. Г. Швачко //Металознавство та обробка металів. – 2018. – №4. – C. 43-54. – Библиогр.: 16 назв.

     Проаналізовано злиті, які вносяться у позначення марок алюмінію, ливарних та деформівних алюмінієвих сплавів відповідно до Закону України “Про стандартизацію”. Охарактеризовано структуру й зміст чинних Національних стандартів, в тому числі гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами, узгодження чинних стандартів, терміни їх дії, перспективи застосування та розвитку.

УДК 669

М54      Пошук оптимальної форми передньої стінки анодного контейнера рафінувального електролізера для виробництва порошків титану / Лукошніков А.І., Лукошніков І.Є., Нестеренко Т.М. та ін. //Металургія : наукові праці ЗДІА. – Запоріжжя: ЗДІА. , 2018. – №1(39). – C. 62-67. – Бібліогр.: 10 назв

     Виконано дослідження розподілу струму по поверхні анодів різної форми, які працюють у парі з катодом прямокутного та квадратного поперечного перерізу, під час електролітичного рафінування низькосортного губчастого титану ТГ-Тв. Запропоновано форми передніх стінок анодного контейнера, що забезпечують рівномірніший розподіл по ним струму.

УДК 669.721

      Приготовление магниевого сплава МЛ5 из лома с использованием обработки расплава плазменной струей / А.В. Наривский, Ю.В. Моисеев, В.А. Туник и др. //Процессы литья. – 2018. – №6. – C. 3-7. – Библиогр.: 4 назв.

     Приведены технология приготовления из низкосортной шихты магниевого сплава МЛ5 и результаты исследования влияния глубинной плазменной обработки на структуру отливок.

УДК 669

М54  Прогнозирование взаимодействия металлов VI-В группы и их соединений с компонентами вольфраматно-карбонатных расплавов / Габ А.И., Шахнин Д.Б., Малышев В.В. та ін. //Металургія : наукові праці ЗДІА. – Запоріжжя: ЗДІА. , 2018. – №1(39). – C. 79-85. – Бібліогр.: 23 назв

  Выполнены термодинамические расчеты возможных реакций взаимодействия металлов VI-В группы, их оксидов и карбидов с вольфраматно-карбонатными расплавами. Рассмотрена термодинамика равновесных (обратимых) систем с электродами из металлов VI-В группы и их карбидов.

УДК 621.365.5

      Процесс получения вторичных цветных сплавов с использованием индукционной плавки / А.М. Верховлюк, П.В. Русаков, В.Л. Лахненко и др. //Процеси лиття. – 2019. – №2. – C. 40-48. – Библиогр.: 14 назв.

     Рассмотрена конструкция печи, которая позволяет осуществлять плавку, дисперсный помол тугоплавких соединений, а также в режиме помольной экстракции отделять тяжелые металлы, содержащиеся в стеклах отработанных электронных приборов и различных видах хрустальных стекол.

УДК 620.10

П78     Роїк Т. Структура та триботехнічні властивості композитів на основі шліфувальних відходів алюмінієвого сплаву  / Т. А. Роїк, В. Г. Олійник, Ю. Ю. Віцюк //Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій, Ч.1 : матеріали VI міжнародної конференції (13-15 вересня, 2018, Вінниця). – Вінниця: ВНТУ. , 2018. – C. 56-57

УДК 669.2/.8

     Сергеева А.М. Технология совмещения вертикального непрерывного литья алюминиевых сплавов с одновременной их деформацией / Сергеева А.М., Ловизин Н.С., Соснин А.А. //Металлург. – 2018. – №3. – C. 72-76. – Библиогр.: 16 назв.

     Рассмотрена технология, совмещающая процесс непрерывного вертикального литья металлов с одновременной их деформацией, описан принцип работы устройства, реализующего такую технологию.

УДК 669

М54  Современное состояние и прогноз развития мировой титановой промышленности на период до 2026 года  / Колобов Г.А., Печерица К.А., Осипенко А.В., Бубинец А.В. //Металургія : наукові праці ЗДІА. – Запоріжжя: ЗДІА. , 2018. – №1(39). – C. 5-9. – Бібліогр.: 9 назв

     Описано современное состояние мировой титановой промышленности с указанием мощностей по производству губчатого титана по странам-производителям и отдельным компаниям. Рассмотрена ситуация с международной торговлей губчатым титаном, указаны основные экспортеры и импортеры. Представлен прогноз развития мирового титанового рынка на период до 2026 года.