Авторефераты диссертаций

662.9 СП Є70     Єрьомін, О.О. Розвиток наукових основ тепломассообмінних процесів при нагріванні металу і розробка методології конструювання та експлуатації промислових печей з високотемпературним підігрівом повітря : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика / О.О. Єрьомін. – Дн-ськ: НМетАУ, 2013. – 20 c.

620.9 СП З-53         Землянка, О.О. Підвищення ефективності малих біогазових установок на основі удосконалення їх гідродінамічних, теплових режимів та конструктивних елементів : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика / О.О. Землянка. – Дн-ськ: НМетАУ, 2013. – 20 c.

669.2/.8 СП К85    Крюков, Є.В. Металургійні основи переробки океанських конкрецій для отримання мідь-, нікель-, кобальтвмісних сплавів  та марганцевого шлаку : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.16.02 – металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / Є.В. Крюков. – Дн-ськ: НМетАУ, 2013. – 20 c.

622.24 СП Л63             Лисенко, К.Є. Підвищення ефективності  низькотемпературної   технології виготовлення  та експлуатації гравійних фільтрів на основі аналізу тепломасообмінних процесів в дисперсному середовищі : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика / К.Є. Лисенко. – Дн-ськ: НМетАУ, 2013. – 20 c.

669.72 СП Л85     Лупінос, С.М. Удосконалення технології отримання хлормагнієвих розплавів з карбонату магнію : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.16.02 – металургія чорних і кольорових металів і сплавів / С.М. Лупінос. – Запоріжжя: ЗДІА, 2013. – 20 c.

669.187 СП П32    Пікулін, О.М. Електронно-променеве оплавлення поверхні зливків титанових сплавів : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.16.02 – металургія чорних і коль орових металів та спеціальних сплавів / О.М. Пікулін. – К: ІЕЗ, 2013. – 20 c.

669.01 СП  П52    Половецький, Є.В. Процеси структуро- та фазоутворення з’єднань сплавів титану і алюмінію при дифузійному зварюванні у вакуумі : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.02.01 – матеріалознавство / Є.В. Половецький. – К: ІЕЗ, 2013. – 20 c.

621.4 СП С21      Саф’янц, А.С. Удосконалення теплообмінних процесів при виробництві теплової енергії у котлах малої потужності, її передачі та споживанні : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика / А.С. Саф’янц. – Запоріжжя: ЗДІА, 2013. – 20 c.

669.184 СП С11    Сігарьов, Є.М. Наукове обгрунтування та розробка комплексної енергоефективної технології конвертерного виробництва залізовуглецевого напівпродукту : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.16.02 – металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / Є.М. Сігарьов. – Дн-ськ: НМетАУ, 2013. – 20 c.

 

669.13 СП С90    Сусло, Н.В. Наукове обгрунтування та технологічні основи лиття куль з модифікованого  дисперсними брикетованими матеріалами чавуну для підвищення їх експлуатаційних властивостей : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.16.04 – ливарне виробництво / Н.В. Сусло. – Дн-ськ: НМетАУ, 2013. – 20 c.

669.01 СП У-34           Узлов, К.І. Наукові основи формування структури. механічних та експлуатаційних властивостей залізовуглецевих сплавів залізничного призначення при зсувно-дифузійній перекристалізації : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.16.01 – металознавство та термічна обробка металів / К.І. Узлов. – Дн-ськ: НМетАУ, 2013. – 20 c.

621.78 СП Ш61    Шимко, В.І. Удосконалення режимів термічної обробки сталей і чавунів з застосуванням охолоджування в сипкому графіті : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.16.01 – матеріалознавство і термічна обробка металів / В.І. Шимко. – Краматорськ: ДДМА, 2013. – 20 c.

Библиотечное дело

025 В74  Вопросы авторского права в деятельности библиотек Беларуси. – Минск: НББ, 2012. – 34 c.

025  И90  История развития научно-технических библиотек республики Беларусь : материалы научно-практической конференции (17 мая, 2006, Минск). – Минск: РНТБ, 2006. – 168 c.

025 С84 Стрелкова, И.Б. Формирование кадровых ресурсов библиотек в новой информационной среде : научно-практическое пособие / И.Б. Стрелкова. – Минск: Новое знание, 2008. – 222 c.

Вычислительная техника

681.31 Р24       Рассоха, А. Компьютеры : трактовые, нейронные, голографические и системы : научная монография / А. Рассоха. – Симферополь: ИТ “АРИАЛ”, 2013. – 224 c.

Горное дело

622.6 Б77     Бойко, Н.Г. Оптимизация параметров силовых систем очистных комбайнов : монография / Н.Г. Бойко. – Донецк: ГВУЗ “ДонНТУ”, 2012. – 214 c.

622.234 Б81   Бондаренко, А.А. Совершенствование размывающих систем землесосных снарядов : монография / А.А. Бондаренко. – Дн-ск: НГУ, 2012. – 104 c.

622.1 Б89     Бруй, А.В. Маркшейдерский учет добычи угля : монография / А.В. Бруй. – Дн-ск: НГУ, 2012. – 120 c.

622.81 В93        Высокоэнергетические системы, процессы и их модели : сборник научных статей / отв. ред. В.В. Соболев. – Дн-ск: Акцент ПП, 2013. – 286 c.

622.73 Г20       Гаренко, А.А. Формування собівартості продукції дробарних  фабрик в умовах багатозонального тарифу на електроенергію : монографія / А.А. Гаренко, Є.В. Кочура. – Дн-ськ: НГУ, 2012. – 112 c.

622.272 Г36    Геотехническая механика : Межведомственный сборник научных трудов. Вып. 108. – Дн-ск: ИГТМ  НАН Украины, 2013. – 238 c.

622 Г51  Гірнича електромеханіка та автоматика : Науково-технічний збірник : № 89. – Дн-ськ: НГУ, 2012. – 174 c.

622.73 Д71       Доценко, В.Л. Справочник по физико-механическим свойствам железистых кварцитов, продуктов их переработки и других мелкозернистых материалов / В.Д. Доценко, А.Н. Воробьев, А.Г. Радчук. – Кривой Рог: Дионис, 2013. – 294 c.

622.6 З-12   Заболотный, К.С. Оптимизация по канатоемкости проектных параметров барабанов шахтных подъемных машин : монография / К.С. Заболотный, Т.В. Москалева, А.Л. Жупиев. – Дн-ск: НГУ, 2013. – 91 с.

622.7 З-41    Збагачення корисних копалин : науково-технічний збірник : вип. 51(92). – Дн-ськ: НГУ, 2012. – 224 c.

622.7 З-41    Збагачення корисних копалин : науково-технічний збірник : вип. 52(93). – Дн-ськ: НГУ, 2013. – 174 c.

622.7 З-41    Збагачення корисних копалин : науково-технічний збірник : вип. 53(94). – Дн-ськ: НГУ, 2013. – 238 c.

622.6 М25     Маренич, К.М. Автоматичний захист електроустаткування шахт від аварійних станів і небезпек : навчальний посібник / К.М. Маренич, І.В. Ковальова. – Донецьк: ДВНЗ “ДонНТУ”, 2013. – 209 c.

622 Н34  Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. Гірничо-електромеханічна. Вип. 1(25) . – Донецьк: ДонНТУ, 2013. – 226 c.

622 Н34  Наукові праці УкрНДМІ НАН України. Вип. 12 / Під заг. ред. А.В. Анциферова. – Донецьк: УкрНДМІ НАНУ, 2013. – 390 c.

622.34 О-22      Обоснование размеров камер специального назначения при разработке железорудных месторождений : монография / В.И. Бузило, Т.С. Савельева, В.А. Савельев, В.П. Сердюк. – Дн-ск: НГУ, 2013. – 67 c.

622.2 Р65      Розробка родовищ : Розробка вугільних родовищ. Розробка рудних родовищ. Геомеханіка. Екологія. Свердловинна геотехнологія. Охорона праці : щорічний науково-технічний збірник. – Дн-ськ: ЛізуновПрес, 2013. – 468 c.

622 С23  Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета : Вып.40. – Алчевск: ДонГТУ, 2013. – 232 c.

622.6 С40     Сиротюк, В.Г. Гірничо-прохідницькі машини і комплекси : підручник / В.Г. Сиротюк, Д.Д. Непомнящий. – Кривий Ріг: Видавець Роман Козлов, 2013. – 231 c.

622 С73  Способы и средства создания безопасных и здоровых условий труда в угольных шахтах : сборник научных трудов. Вып. 2(30). – Макеевка: МакНИИ, 2013. – 198 c.

622 С91  Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології  гірничого виробництва : Науково-виробничий збірник : Вип. 1(11)/2013. – Кременчук: КНУ, 2013. – 165 c.

622.33 Т38        Технология отработки тонких пластов с закладкой выработанного пространства : монография. – Дн-ск: НГУ, 2013. – 124 c.

622 Т78  Трудові родини Північного комбінату : Північному ГЗК 50 років. – Дн-ськ: АРТ-ПРЕС, 2013. – 600 c.

622.33 Ч-93     Чуріканова, О.Ю. Оптимальне інвестування вугледобувних підприємств : монографія / О.Ю. Чуріканова, І.М. Пістунов. – Дн-ськ: НГУ, 2013. – 116 c.

622 Ш64  Широта душі північан : Північному ГЗК 50 років. – Дн-ськ: АРТ-ПРЕС, 2013. – 240 c.

Машиностроение

621 С22 Сачко, Н.С. Планирование и организация машиностроительного производства. Курсовое проектирование : учебное пособие / Н.С. Сачко, И.М. Бабук. – Минск: Новое знание, 2009. – 240 c.

621.83 П84       Проців, В.В. Проектування двоступеневих редукторів з використанням САПР КОМПАС : навчальний посібник / В.В. Проців, К.А. Зіборов, К.М. Бас. – Дн-ськ: НГУ, 2013. – 222 c.

Металлургия

669.2/.8 В68    Волочко, А.Т. Переработка и использование алюминиевых отходов в производстве порошков, паст, композиционных и керамических материалов / А.Т. Волочко. – Минск: Белорусская наука, 2006. – 304 c.

669.01 Г20  Гарост, А.И. Железоуглеродистые сплавы: структурообразование и свойства / А.И. Гарост. – Минск: Беларуская навука, 2010. – 252 c.

621.74 Д81       Дудецкая, Л.Р. Материалы и технологии изготовления листового штампового инструмента / Л.Р. Дудецкая. – Минск: Беларуская навука, 2010. – 171 c.

621.771 К58         Кожевникова, Г.В. Теория и практика поперечно-клиновой прокатки / Г.В. Кожевникова. – Минск: Беларуская навука, 2010. – 291 c.

669.01 К60       Колесник, Є.В. Металеві матеріали для обладнання біотехнологічних процесів : навчальний посібник. – Дн-ськ: Пороги, 2013. – 94 c.

620.19 К68        Коррозия и защита металлических конструкций и оборудования : учебник. – Минск: Вышэйшая школа, 2012. – 304 c.

669.2/.8 К89    Кузей, А.М. Структурно-фазовые превращения в быстрозакаленных алюминиевых сплавах / А.М. Кузей. – Минск: Беларуская навука, 2011. – 398 c.

621.74 М29   Марукович, Е.И. Литейные сплавы и технологии / Е.И. Марукович, М.И. Карпенко. – Минск: Беларуская навука, 2012. – 442 c.

621.74 М29       Марукович, Е.И. Модифицирование сплавов / Е.И. Марукович, В.Ю. Стеценко. – Минск: Беларуская навука, 2009. – 191 c.

669.01 Р98       Рябічева, Л.О. Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів : навчальний посібник / Л.О. Рябічева. – Луганськ: СНУ, 2013. – 356 c.

669.04 Т38        Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика : Збірник наукових праць : Вип. 5 / НМетАУ. – Дн-ськ: ЛИРА ЛТД, 2013. – 227 c.

669.01 Ф94    Функциональные материалы на основе наноструктурированных порошков гидроксида алюминия. – Минск: Беларуская навука, 2010. – 184 c.

669.1 Ч-46   Черемных, В.Н. Виктор Гладуш – личность на фоне эпохи. Воспоминания современников / В.Н. Черемных. – К: Экспресс-Полиграф, 2011. – 415 c.

Право

34 Б72 Бобкова, А.Г. Аграрне право: конспект лекцій у схемах / А.Г. Бобкова, Ю.М. Павлюченко. – Донецьк: ДонНУ, 2013. – 244 c.

Экономика

338 Е45  Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи : збірник матеріалів 1 Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25 лютого – 1 березня, 2013 р. , Дн-ськ – Жешув). – Дн-ськ: НГУ, 2013. – 334 c.

330 И71  Институционные проблемы эффективного государства / под ред. В.В. Дементьева. – Донецк: ГВУЗ “ДонНТУ”, 2011. – 372 c.

338 Ф79  Формування та використання виробничого потенціалу економіки країн СНД та ЄС : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15 травня 2013 р., м. Черкаси). – Дн-ськ: НГУ, 2013. – 81 c.

338 Ш70  Шляхи підвищення економічної ефективності в умовах реформ : досвід розвинутих та перехідних економік : матеріали Міжнародної  науково-практичної конференції (12 квітня, 2013 р., м. Чернігів). – Дн-ськ: НГУ, 2013. – 89 c.

Экология

574 А72 Антонюк, О.П. Прогнозування обсягів економічного відшкодування наслідків техногенного забруднення Криворізького регіону : монографія / О.П. Антонюк, І.М. Пістунов. – Дн-ськ: НГУ, 2013. – 120 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Стан навколишнього середовища : № 2. Сучасний стан сміттєзвалищ в Україні ( частина 1). – К: ВЕЛ, 2012. – 36 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Стан навколишнього середовища : № 3. Сучасний стан сміттєзвалищ в Україні ( частина 2). – К: ВЕЛ, 2012. – 36 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Стан навколишнього середовища : № 4. Природоохоронні території як складова природних ресурсів регіонів України. – К: ВЕЛ, 2012. – 28 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Стан навколишнього середовища : № 5. На шляху до “Ріо+20”. – К: ВЕЛ, 2012. – 24 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Стан навколишнього середовища : № 6. Системна екологізація як визначальна умова збереження природно-ресурсного потенціалу. – К: ВЕЛ, 2012. – 28 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Стан навколишнього середовища : № 7. Екологічний стан земельного фонду та грунтів в Україні. – К: ВЕЛ, 2012. – 28 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Стан навколишнього середовища : № 8. Зміни клімату: еколого-економічні аспекти подолання проблеми. – К: ВЕЛ, 2012. – 28 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Стан навколишнього середовища : № 9. Вища освіта для збалансованого розвитку. – К: ВЕЛ, 2012. – 32 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Стан навколишнього середовища : № 10. Економіко-правові механізми збереження лісів в Україні. – К: ВЕЛ, 2012. – 24 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Стан навколишнього середовища : № 11. Культура збалансованого розвитку: роль освіти, науки, етики та релігії. – К: ВЕЛ, 2012. – 28 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Стан навколишнього середовища : № 12. Екологічні проблеми транспортного комплексу України. – К: ВЕЛ, 2012. – 24 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Стан навколишнього середовища : № 1. Шлях до “зеленої” економіки : практика, інновації, інвестиції. – К: ВЕЛ, 2012. – 32 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Стан навколишнього середовища : № 1. Еколого-економічні інструменти розвитку “зеленої” економіки. – К: ВЕЛ, 2013. – 28 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Стан навколишнього середовища : № 2. Інтеграція екологічної складової в дошкільну та загальну середню освіту. – К: ВЕЛ, 2013. – 32 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Стан навколишнього середовища : № 3. Перспективи розвитку туризму в Україні як виду екологічних послуг. – К: ВЕЛ, 2013. – 24 c.

574 Е45  Економічні  й екологічні аспекти комплексної генерації  та утилізації енергії в умовах урбанізованих і промислових територій : монографія / під ред. Г.Г. Півняка. – Дн-ськ: НГУ, 2013. – 176 c.

574 М82 Москальчук, Л.Н. Сорбционные свойства основных типов почв, природного сырья и промышленных отходов / Л.Н. Москальчук. – Минск: Белорусская наука, 2008. – 232 c.

574 П77 Приходько, М.М. Екологічна безпека природних і антропогенно модіфікованих геосистем : монографія / М.М. Приходько. – К: ЦЕОІ, 2013. – 201 c.

574 Т38  Техногенні катастрофи: моделі, прогноз, запобігання : матеріали 3 Міжнародної науково-технічної конференції (22-24 травня, 2013 р., Дн-ськ). – Дн-ськ: НГУ, 2013. – 212 c.