Декабрь 2016

Автореферат диссертации

656.6 СП А91           Астайкін, Д.В. Розробка методу підвищення точності визначення місця судна з урахуванням особливостей розподілу похибок вибірки : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.22.13 – навігація та управління рухом / Д.В. Астайкін. – Одеса: НУ “ОМА”, 2016. – 20 c.

621.762 СП Б59     Биба, Є.Г. Формування структури та механічних властивестей конструкційних титанових сплавів під час активованого спікання порошків гідриту титану : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.16.06 – Порошкова металургія та композиційні матеріали / Є.Г. Биба. – К: КПІ, 2016. – 20 c.

574 СП Б78       Бокій, О.Б. Зниження екологічного ризику викидів шахтного метану в атмосферу на вугільних шахтах : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.21.06.01 – екологічна безпека / О.Б. Бокій. – Дніпро: НметАУ, 2016. – 20 c.

331.4 СП  Б81           Бондаренко, Є.А. Мінімізація ризику електротравматизму в електроустановках надвисоких класів напруги : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец.05.26.01 – охорона праці / Є.А. Бондаренко. – Дн-ськ: НГУ, 2016. – 20 c.

528 СП В61       Вовк, А.І. Просторово-часова диференціація горизонтальних рухів земної кори Європи за даними ГНСС-вимірів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія / А.І. Вовк. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2016. – 20 c.

622.271 СП Г19    Гапоненко, І.А. Підвищення ефективності відбійки гірських порід зарядом з повітряною порожниною в донній частині свердловин на залізорудних кар’єрах : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.15.03 – відкрита розробка родовищ корисних копалин / І.А. Гапоненко. – Кривий Ріг: ДВНЗ “КривНУ”, 2016. – 20 c.

622.324 СП Г28      Гедзик, Н.М. Удосконалення технології підвищення газовилучення з родовищ із низькопроникними теригенними колекторами : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.15.06 – Розробка нафтових та газових родовищ / Н.М. Гедзик. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 20 c.

628.16 СП Г46         Гивлюд, А.М. Знешкодження забруднень стічних вод молокопереробних комплексів сорбційними методами : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.21.06.01 – екологічна безпека / А.М. Гивлюд. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2016. – 20 c.

621.762 СП Г62               Голуб, Д.М. Удосконалення технології наплавлення штампового інструменту із застосуванням порошкового дроту : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.03.06 – Зварювання та споріднені процеси і технології / Д.М. Голуб. – Маріуполь: ПДТУ, 2016. – 20 c.

621.431 СП Г62     Голубєв, М.В. Вдосконалення процесів фільтрації і охолодження відпрацьованих вихлопних газів суднової дизельної установки : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.05.03 -двигуни та енергетичні установки / Голубєв, М.В.. – Одеса: НУ “Одеська морська академія”, 2016. – 20 c.

669.187 СП Г65      Гончаров, І.О. Керування структурою та фізико-хімічними властивостями шлакових розплавів флюсів для електродугового зварювання і електрошлакового переплаву : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.03.06 – Зварювання та споріднені процеси і технології / І.О. Гончаров. – К: ІЕЗ, 2016. – 20 c.

622.24 СП Г87         Громадський, В.А. Обгрунтування раціональних експлутаційних параметрів обертання бурових поставів верстатів шарошкового буріння : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.05.06 – гірничі машини / В.А. Громадський. – Кривий Ріг: КНУ, 2016. – 20 c.

622.24 СП Д11      Дєдіч, І.О. Обгрунтування параметрів технології розробки вугільних плас тів з поточним бурінням дегазаційних свердловин з земної поверхні : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин / Дєдіч, І.О.. – Дніпро: НГУ, 2016. – 20 c.

528 СП Д42       Джуман, Б.Б. Апроксимація регіонального гравітаційного поля неортогональними функціями : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.24.01 – Геодезія, фото-грамметрія та картографія / О.М. Лопушинський. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2016. – 20 c.

622.8 СП Д81           Дудка, І.В. Обгрунтування параметрів способу кріплення та охорони конвейєрних штреків для повторного їх використання в гірничо-геологічних умовах антрацитових шахт : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.15.04 – Шахтне і підземне будівництво / І.В. Дудка. – Дніпро: НГУ, 2016. – 20 c.

550 СП І-20     Іванова, А.В. Генезіс і еволюція солоного вугілля України та проблеми його освоєння : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.геол.н. : Спец.04.00.01 – загальна та регіональна геологія / А.В. Іванова. – К: ІГН, 2016. – 20 c.

669.162 СП К15     Кайфман, О.О. Підвищення ефективності роботи доменних повітронагрівачів шляхом збільшення тиску газу – теплоносія : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / О.О. Кайфман. – Маріуполь: ПДТУ, 2016. – 20 c.

550 СП К78       Кравченко, О.А. Структурно-літологічна геолого-генетична модель Краснокутського родовища титано-цирконієвих руд : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.04.00.21 – літологія / О.А. Кравченко. – К: ІГН, 2016. – 20 c.

669.15 СП К92     Купчинська, А.О. Структуроутворення в заевтектичних силумінах при комплексному обробленні в рідкому та твердому стані для підвищення механічних властивостей і зносостойкості : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.16.01 – Металознавство та термічна обробка металів / А.О. Купчинська. – Дніпро: НМетАУ, 2016. – 20 c.

622.41 СП Л24      Лапшина, Д.О. Нормалізація мікроклімату в підземних камерах з працюючим обладнанням : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.26.01 – охорона праці / Д.О. Лопшина. – Кривий Ріг: ДВНЗ “КривНУ”, 2016. – 20 c.

624 СП Л38       Легенченко, В.А. Закономірності осідань великорозмірних фундаментів, що розташовані на грунтовому шарі кінцевої товщини : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.15.09 – Геотехнічна і гірнича механіка / В.А. Легенченко. – Дніпро: НГУ, 2016. – 20 c.

550 СП Л55       Лівенцова, Г.А. Геологічні передумови формування техногенних систем вугільних масивів Львівсько-Волинського басейну : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.геол.н. : Спец.04.00.01 – загальна та регіональна геологія / Г.А. Лівенцова. – К: ІГН, 2016. – 20 c.

669.162 СП Л72     Лоза, А.В. Розробка способу підвищення експлуатаційної стійкості чаш доменних шлаків із використанням зварювання : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.03.06 – Зварювання та споріднені процеси і технології / А.В. Лоза. – Маріуполь: ПДТУ, 2016. – 20 c.

528 СП Л77       Лопушинський, О.М. Побудова моделей гравітаційного поля землі за супунтиковими даними : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.24.01 – Геодезія, фотограмметрія та картографія / О.М. Лопушинський. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2016. – 20 c.

66.06 СП Л97      Ляпощенко, О.О. Теоретичні основи процесів інерційно-фільтруючої сепарації : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец.05.17.08 – Процеси і обладнання хімічної технології / О.О. Ляпощенко. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2016. – 20 c.

574 СП Л98       Ляховко, О.Д. Зниження рівня екологічної небезпеки пилових викидів агломераційної фабрики металургійного комбінату : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.21.06.01 – екологічна безпека / О.Д. Ляховко. – Дніпро: НметАУ, 2016. – 20 c.

621.791 СП М17      Максименко, А.О. Зварюваність мікролегованих сталей з gt=350…460 МПА за зміщення зварних з’єднань з накопиченими втомними пошкодженнями : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.03.06 – зварювання та споріднені процеси та технології / А.О. Максименко. – К: ІЕЗ, 2016. – 20 c.

550 СП М37       Мачуліна, С.О. Геологія та нафтогазовість доманікоїдних відкладів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.геол.н. : Спец.04.00.01 – загальна та регіональна геологія / С.О. Мачуліна. – К: ІГН, 2016. – 20 c.

338 СП П30       Петрова, І.П. Державно-приватне партнерство у забезпеченні модернізації економіки : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.ек.н. : Спец.08.00.03 – Економіка та управління національним господарством / І.П. Петрова. – К: ІЕП, 2016. – 20 c.

622.78 СП П32     Пілюгін, Є.В. Вдосконалення способів підготовки повернення в агломераційному виробництві : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів і спеціальних сплавів / Є.В. Пілюгін. – Маріуполь: ПДТУ, 2016. – 20 c.

528 СП Р22       Ранг, А.А.А. Автоматизоване оновлення на топографічних картах дорожніх мереж  Іраку з використанням космічних знімків : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія / А.А.А. Ранг. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2016. – 20 c.

669.295 СП С29      Селін, Р.В. Структура, механічні властивості та здатність до зварювання високоміцних складнолегованих титанових сплавів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.02.01 – Матеріалознавство / Р.В. Селін. – К: ІЕЗ, 2016. – 20 c.

669.162 СП С30     Семаков, В.В. Підвищення ефективності  відновної роботи газового потоку за рахунок формування раціональної структури стовпа шихти в доменній пічці : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.16.02 – Металургія чорних та кольорових металів і спеціальних сплавів / В.В. Семаков. – Маріуполь: ПДТУ, 2016. – 20 c.

574 СП С38       Синельніков, О.Д. Забезпечення екологічної безпеки водосховищ шляхом використання мікроводоростей для виробництва енергоносіїв : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.21.06.01 – екологічна безпека / О.Д. Синельніков. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2016. – 20 c.

622.272 СП С47    Слащов, А.І. Обгрунтування параметрів і розробка інформаційної системи безпеки ведення підземних гірничих робіт з урахуванням геомеханічних факторів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.26.01 – Охорона праці / А.І. Слащов. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 20 c.

621.431 СП С79     Стеценко, М.С. Підвищення надійності трубопроводів високого тиску паливної системи судового малообертового дизеля : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.05.03 -двигуни та енергетичні установки / М.С. Стеценко. – Одеса: НУ “Одеська морська академія”, 2016. – 20 c.

622.24 СП С89       Супрун, М.В. Підвищення роботоздатності алмазних бурових коронок в твердих породах : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.15.10 – Буріння свердловин / М.В. Супрун. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 20 c.

621.771 СП У-59      Уніят, М.А. Підвищення якості прокату низьколегованих сталей шляхом термічної обробки та оптимізації хімічного складу : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.16.01 – Металознавство та термічна обробка металів / М.А. Уніят. – Маріуполь: ПДТУ, 2016. – 20 c.

622.349 СП Ц37      Ценджав Л. Обгрунтування геотехнологічних параметрів розробки уранових родовищ Монголії : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин / Л. Ценджав. – Улан-Батор; Дніпро: НГУ, 2016. – 20 c.

681.5 СП Ч-49         Чернодуб, А.М. Навчання динамічних нейронних мереж на задачах довгострокового прогнозування : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту / А.М. Чернодуб. – К: ІПММС, 2016. – 20 c.

Горное дело

622.8 М61     Минеев, С.П. Прогноз и способы борьбы с газодинамическими явлениями на шахтах Украины : конспект лекций / С.П. Минеев. – Днепропетровск: ИГТМ, 2016. – 259 c.

622.7 О-21    Обогащение угля в магнитовой суспензии : монография. – Дн-ск: НГУ, 2016. – 512 c.

622 Т38  Технологія видобутку поліметалів комбінованим способом : монографія / Е.І. Черней, А.Д. Калько, Р.М. Ігнатюк, О.П. Рижий. – Рівне: НУВГП, 2016. – 148 c.

Материаловедение

620.10 К95       Куцова, В.З. Вуглецеві наноматеріали : навчальний посібник : ЭБ / В.З. Куцова, Т.В. Котова. – Дн-ск: НМетАУ, 2014. – 61 c.

Металлургия

669 В38  Вестник Приазовского государственного технического университета : сб. научн. трудов. № 31. – Мариуполь: ПДТУ, 2015. – 250 c.  – ( Сер. Технічні науки )

621.791 З-42        Зварювання та споріднені технології : матеріали VIII Міжнародної конференції молодих учених та спеціалістів (20-22 травня, 2015 р.,Київ). – К: ІЕЗ, 2015. – 318 c.

669.18 К29        Каталог участников украинского рынка стального строительства  2016/2017. – К: УкрЦСС, 2016. – 88 c.

669.01 К95       Куцова, В.З. Експертиза матеріалів та металів : навчальний посібник : ЭБ. – Дн-ськ: НМетАУ, 2015. – 51 c.

621.791 Л17          Лазерные технологии в сварке и обработка материалов : программа и тезисы докладов (14-18 сентября, 2015, Одесса). – К: АМ “Сварка”, 2015. – 48 c.

669.162 С56          Современный доменный процесс. Введение / Маартен Геердес и др.. – 3-е издание. – М: ООО “Металлургиздат”, 2016. – 280 c.

669.162 Т33          Теоретические и экспериментальные исследования доменной плавки : ЭБ / В.П. Лялюк, Д.А. Кассим, В.Н. Онопа, Е.Е. Донсков. – Кривой Рог: Дионат, 2016. – 621 c.

Организация производства

658 М54  Методи розвитку та забезпечення капіталізації промислових підприємств в умовах інституціональних змін : монографія : ЭБ+CD / І.П. Булєєв та ін.. – К: ІЕП НАНУ, 2016. – 312 c.

Пленки

539.2 Т57      Тонкоплівкові матеріали та технології їх одержання : навчальний посібник : ЭБ / Є.П. Калінушкін та ін.. – Дн-ськ: НМетАУ, 2009. – 175 c.

Строительство

624.01 Б90        Будівельні конструкції : міжвідомчій науково-технічний  збірник наукових праць. Вип. 83. Кн.1. – К: ДП НДІБК, 2016. – 548 c.

624.01 Б90        Будівельні конструкції : міжвідомчій науково-технічний  збірник наукових праць. Вип. 83. Кн.2. – К: ДП НДІБК, 2016. – 694 c.

624.01 Г68       Гордеев, В.Н. Кватернионы и бикватернионы с приложениями в геометрии и механике / В.Н. Гордеев. – К: Сталь, 2016. – 316 c.

624.01 К29        Каталог средств огнезащиты стальных конструкций : +ЭБ. – К: НПП “Интерсервис”, 2016. – 110 c.

624.01 К65        Конструктивная огнезащита стальных каркасов зданий. Технические рекомендации для проектирования : +ЭБ / Л.Н. Вахитова. – К: УкрЦСС, 2015. – 67 c.

624.01 Р64        Розрахунок сталевих конструкцій будівель відповідно до Єврокоду 3 та Національних додатків України : +ЭБ / А.С. Білик, Е.А. Ковалевська; Укр. центр сталевого будівниства. – К: МЕТІНВЕСТ, 2016. – 232 c.

69 С86  Строительство, материаловедение, машиностроение : Сб. научных трудов. Вып.  89 / Под ред. В. И. Большакова. – Дн-ск: ГВУЗ “ПГАСиА”, 2016. – 192 c.  – ( Сер. Стародубовские чтения 2006 )

69  С86  Строительство, материаловедение, машиностроение : Сб. научных трудов. Вып.  90 / Под ред. В. И. Большакова. – Дн-ск: ГВУЗ “ПГАСиА”, 2016. – 199 c.  – ( Сер. Стародубовские чтения 2006 )

Техника в целом

62   В53  Вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць : вип.42. – Кривий Ріг: ДВНЗ КНУ, 2016. – 282 c.