Июль 2014

Авторефераты

621.774 СП А65     Андреєв, В.В. Режими деформації та технологія гарячого пресування труб із малопластичного легованого скандієм сплаву Al-6%Mg : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.03.05 – Процеси та машини обробки тиском / В.В. Андреєв. – Дн-ськ: НМетАУ, 2014. – 20 c.

622.33 СП  В19     Васильковський, В.О. Розвиток наукових основ кінетики масопереносу у викопному вугіллі  та визначення його газоносності : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.15.09 – геотехнічна і гірнича механіка / В.О. Васильковський. – Донецьк: ІФГП, 2014. – 20 c.

622.275/.276 СП Д44    Дивоняк, Ю.І. Підвищення продуктивності  нафтових і газових свердловин оброблення привибійної  зони конденсованими дегідратаційними системами : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.06 – розробка  нафтових та газових родовищ / Ю.І. Дивоняк. – Іфано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 20 c.

621.791 СП К96     Кушнарьова, О.С. Особливості  структури та конструктивна міцність зварних з’єднань алюмінієвих сплавів системи легування Cu-Li-Sc : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.02.01 – матеріалознавство / О.С. Кушнарьова. – К: ІЕЗ, 2014. – 20 c.

622.6 СП  Л38       Левченко, П.В. Обгрунтування режимних  і  конструктивних параметрів вертикального вібраційного грохота з просторовими коливаннями робочого органа : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.05.06 – гірничи машини / П.В. Левченко. – Дн-ськ: ІГТМ, 2014. – 20 c.

622.33 СП  Л86      Луценко, І.М. Підвищення ефективності  використання навантажувальної здатності  трансформаторів вибухобезпечних підстанцій : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи / І.М. Луценко. – Дн-ськ: НГУ, 2014. – 20 c.

622.78 СП П16      Панченко, Г.М. Підвищення стійкості колосників  конвеєрних машин огрудкування залізорудних концентратів шляхом розробки й застосування економнолегованої електросталі : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.16.02 – металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / Г.М. Панченко. – Дн-ськ: НМетАУ, 2014. – 20 c.

669.2/.8 СП П75     Пригунов, С.В. Структуроутворення та механічні властивості доевтектичних залізомісних силумінів, оброблених у рідкому стані однополярним імпульсним електричним струмом : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.16.01 – матеріалознавство та термічна обробка металів / С.В. Пригунов. – Дн-ськ: НГУ, 2014. – 20 c.

621.774 СП С21     Саф’ян, П.П. Формування структури та  корозійних властивостей поверхневого шару труб відповідального призначення з аустенітних сталей при обробці пароплазмовим разрядом : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.02.01 – матеріалознавство / П.П. Саф’ян. – Дн-ськ: НМетАУ, 2014. – 20 c.

 

622.272 СП Т41      Тимошенко, Є.В. Обгрунтування технологічних параметрів  виймання тонких пологих вугільних пластів струговими комплексами : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.03 – підземна розробка родовищ корисних копалин / Є.В. Тимошенко. – Дн-ськ: НГУ, 2014. – 20 c.

622.271 СП Ш97     Шустов, О.О. Науково-технологічне обгрунтування системи розкриття та підготовки обводнених горизонтів глибоких буровугільних родовищ (на прикладі Ново-Дмитрівського родовища) : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.03 – відкрита розробка родовищ корисних копалин / О.О. Шустов. – Дн-ськ: НГУ, 2014. – 20 c.

Вычислительная техника

681.3 З-14   Загребельний, С.Л. Чисельні методи мовою програмування С++ у середовищі MICROSOFT VISUAL SNUDIO 2010 : посібник / С.Л. Загребельний, В.М. Черномаз, О.А. Комтіков. – Каматорськ: ДДМА, 2014. – 152 c.

Горное дело

622.235 В40   Взрывные работы в угольных шахтах : учебное пособие / Ю.В. Кудинов и др.. – Донецк: Ноулидж, 2013. – 190 c.

622 Н34  Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. Гірничо-електромеханічна. Вип. 18(172). – Донецьк: ДонНТУ, 2010. – 282 c.

622.235 П79   Проектування вибухових робіт : методичні вказівки. – К: НТУУ “КПІ”, 2013. – 80 c.

622.83 С40        Система уголь-газ в углеводородах угольного генезиса : монография / В.В. Соболев и др.. – Дн-ск: АРТ-ПРЕСС, 2013. – 246 c.

Защита от коррозии

620.197 А18         Авдєєнко, А.П. Корозія та захист металів : курс лекцій / А.П. Авдєєнко, О.Є. Поляков, Ю.П. Холмовой. – Краматорськ: ДДМА, 2012. – 95 c.

Здравоохранение

61 Д64 Долинний, Ю.О. Основи навчального виховання студентів у відділенні фізичної реабілітації : навчальний посібник / Ю.О. Долинний. – Краматорськ: ДДМА, 2013. – 64 c.

61  М64 Міронов, А.О. Формування здорового способу життя майбутніх фахівців мешинобудівного профілю : навчальний посібник. – Краматорськ: ДДМА, 2013. – 60 c.

Машиностроение

621.7 С59      Лев Николаевич Соколов. Время. Жизнь. События / Под ред. И.С. Алиева. – Краматорск: ДГМА, 2012. – 179 c.

621.22 Л96       Лютая, А.В. Исполнительные механизмы и регулирующие органы. Гидравлика, гидро- и пневмоприводы : пособие / А.В. Лютая, А.В. Периг. – Краматорск: ДГМА, 2014. – 72 c.

 

Металлургия

669.162 С50         Смірнов, О.М. Виробництво чавуну для виливків / О.М. Смірнов, В.Л. Жук, А.І. Туяхов. – Донецьк: Норд-Прес, 2010. – 256 c.

Обработка материалов давлением

621.97   О-23      Обработка материалов давлением : Сборник научных трудов № 1 (38). – Краматорск: ДГМА, 2014. – 284 c.

Огнеупоры

666.76  З-41      Збірник наукових праць ВАТ “УкрНДІВогнетривів ім. А.С. Бережного” : № 113. – Харків: ПАТ “УкрНДІ вогнетривів”, 2013. – 323 c.

 666.76    Т38        Технология и применение огнеупоров и технической керамики в промышленности : Международная научно-техническая конференция (29-30 апреля, 2014, Харьков). – Харьков: Оригинал, 2014. – 115 c.

Право

34 К65  Конституційне право України : навчальний посібник / Р.Ф. Гринюк та ін.. – Донецьк: ДонНУ, 2014. – 281 c.

Стандарты

658(083.76) СП   С76    Стандарти України : Покажчик. Т. 1. – Львів: Леонорм-Стандарт, 2014. – 252 c.

658(083.76) СП   С76    Стандарти України : Покажчик. Т. 2. – Львів: Леонорм-Стандарт, 2014. – 252 c.

658(083.76) СП   С76   Стандарти України : Покажчик. Т. 3. – Львів: Леонорм-Стандарт, 2014. – 252 c.

658(083.76) СП   С76    Стандарти України : Покажчик. Т. 4. – Львів: Леонорм-Стандарт, 2014. – 275 c.

658(083.76) СП    С76    Стандарти України : Покажчик. Т. 5. – Львів: Леонорм-Стандарт, 2014. – 284 c.

Устойчивое развитие

574 З-41  Збалансований розвиток сільських територій та населених пунктів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К: ТОВ ЦЕОІ, 2013. – 180 c.

Экология

574  А43  Актуальные проблемы экологии и природопользования. Вып. 12 : сборник научных трудов : ЭБ. – М: ИПЦ “Луч”, 2010. – 390 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер.Стан навколишнього середовища  : № 4. Довкілля і здоров’я. – К: ВЕЛ, 2013. – 28 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер.Стан навколишнього середовища  : № 5. Економічні втрати від забруднення довкілля. – К: ВЕЛ, 2013. – 28 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер.Стан навколишнього середовища  : № 6. Розвиток національної екологічної мережі. – К: ВЕЛ, 2013. – 37 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер.Стан навколишнього середовища  : № 7. Громадські ініціативи реалізації освіти для збалансованого розвитку. – К: ВЕЛ, 2013. – 33 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер.Стан навколишнього середовища  : № 8. Екологічно дружні технології та чисте виробництво. – К: ВЕЛ, 2013. – 37 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер.Стан навколишнього середовища  : № 9. Регіональні екологічні проблеми: Донецька область. – К: ВЕЛ, 2013. – 29 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер.Стан навколишнього середовища  : № 10. Поводження з небезпечними відходами в Україні. – К: ВЕЛ, 2013. – 29 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Стан навколишнього середовища : № 12. Ч.1.Регіонельні екологічні проблеми: Дніпропетровська область. – К: ВЕЛ, 2013. – 37 c.

 574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Стан навколишнього середовища : № 12. Ч.2. Регіонельні екологічні проблеми: Дніпропетровська область. – К: ВЕЛ, 2013. – 29 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер.Стан навколишнього середовища  : № 1. Національна екологічна мережа України. – К: ВЕЛ, 2014. – 32 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер.Стан навколишнього середовища  : № 2. Збалансований розвиток сільських територій. – К: ВЕЛ, 2014. – 28 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер.Стан навколишнього середовища  : № 3. Поводження з побутовими відходами в Україні. – К: ВЕЛ, 2014. – 28 c.

574 В43  Виконання стратегії національної екологічної політики у сфері природно-заповідної справи: оцінка громадськості : збірка матеріалів до Комітетських слухань у Верховній Раді України “Природно-запивідний фонд: проблеми та шляхи вирішення”. – К: ТОВ ЦЕОІ, 2013. – 111 c.

574 В85  Всеукраїнський конкурс “До чистих джерел” : каталог конкурсних робіт 2013 року. – К: ЦЕОІ, 2013. – 99 c.

574  К79 Крепша, Н.В. Экономика природопользования и природоохранной деятельности : учебное пособие : ЭБ / Н.В. Крепша. – Томск: ТПУ, 2011. – 168 c.

574 П42  Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології : матеріали Національного форуму (24-25 жовтня, 2013 року, м. Луганськ). – Луганськ: ЦЕОІ, 2013. – 187 c.

574 Э40  Экологические проблемы промышленных городов : сборник научных трудов по материалам 6 Всероссийской научн-практ. конференции с международным участием. Ч.1. : ЭБ / под ред. Е.И. Тихомировой. – Саратов: НИИТОНХТ, 2013. – 348 c.

Экономика

338 Р64  Розвиток міжнародного трансферу знань в економіці України : монографія. – Донецьк: ІЕП НАНУ, 2012. – 232 c.

336 Ф79  Формировние и реализация налоговой политики в сфере управления развитием промышленности : монография / В.П. Вишневский и др.. – Донецк: ИЭП НАНУ, 2014. – 148 c.