Июль 2015

Автореферат диссертации

621.3 СП  Б72     Бобров, О.В. Оптимізація режиму роботи електромеханічної системи виробництва та розподілу стислого повітря : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступеня к.т.н. : Спец.05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи / О.В. Бобров. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 20 c.

669.01 СП Б81      Бондарєв, С.В. Закономірності формування структури та властивостей сплавів Al-Si при кристалізації в розплаві, що рухається, та подальшій термічній обробці : Автореферат дисертації на здоб. наук  ступеня к.т.н. : Спец.05.16.01 – металознавство та термічна обробка металів / С.В. Бондарєв. – Київ: ІМФ, 2015. – 20 c.

622.272 СП Б90    Бубунець, Ю.В. Обгрунтування раціональних параметрів технології відпрацювання виїмкових дільниць на підставі прогнозу динаміки їх метановості : Автореферат дисертації на здоб. наук.  ступеня к.т.н. : Спец.05.15.02 – підземна роз0робка родовищ корисних копалин / Ю.В. Бубунець. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 20 c.

658 СП Б91       Буркова, Л.А. Оцінка економічних результатів діяльності підприємств з урахуванням ступеня кризи їх фінансового стану ( на прикладі гірничо-збагачувальних комбінатів) : Автореферат дисертації на здоб. наук.  ступеня к.т.н. : Спец.08.00.04 – економіка та управління підприєм-ствами (за видами економічної діяльності) / Р.В. Короленко. – Кривий Ріг: КРНУ, 2015. – 20 c.

669.162 СП  Г94    Гуліна, І.Г. Автоматизація керування тепловим станом доменної печі за циклами накопичення – випуску чавуну : Автореферат дисертації на здоб. наук.  ступеня к.т.н. : Спец.05.13.07 – автоматизація процесів керування / І.Г. Гуліна. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 20 c.

528 СП Д64       Долінська, І.В. Моделювання та дослідження передавальних характеристик космічних знімальних систем  : Автореферат дисертації на здоб. наук.  ступеня  к.т.н. : Спец.05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія / І.В. Долінська. – Львів: Львівська політехніка, 2015. – 20 c.

621.74 СП Є-27    Євтушенко, Н.С. Теоретичні та технологічні основи створення та застосування екологічно чистих холоднотвердіючих сумішей для ливарних форм та стрижнів на олігофурфурилоксисилаксанових зв’язуючих : Автореферат дисертації на здоб. наук.  ступеня к.т.н. : Спец.05.16.04 – ливарне виробни цтво / Н.С. Євтушенко. – Дн-ськ: НМетАУ, 2015. – 20 c.

622.1 СП З-12    Заболотна, Ю.О. Закономірності формування опорного тиску навколо системи “лава – магістральна виробка” шахт Західного Донбасу : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступенияк.т.н. : Спец.05.15.01 – Маркшейдерія / Ю.О. Заболотна. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 20 c.

622.272 СП З-12    Заєв, В.В. Обгрунтування технологічних параметрів  тепловідвідних свердловин при підземній газифікації вугільних пластів : Автореферат дисертації на здоб. наук.  ступеня к.т.н. : Спец.05.15.02 – підземна роз0робка родовищ корисних копалин / В.В. Заєв. – Дн-ськ: НГУ, 2015. -20c.

 

622.7 СП З-91         Зубкевич, В.Ю. Обгрунтування технології покускової сепарації багатокомпонентної мінеральної сировини на основі електричних і термодинамічних властивостей : Автореферат дисертації на здоб. наук.  ступеня к.т.н. : Спец.05.15.08 – збагачення корисних копалин / В.Ю. Зубкевич. – Кривий Ріг: КРНУ, 2015. – 20 c.

621.74 СП І-17    Івченко, З.А. Теоретичні та технологічні основи формування відцентроволитих виливків з титанового сплаву ВТ5Л у графітових оболонкових формах : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступеня  к.т.н. : Спец.05.16.04 – ливарне виробни цтво / З.А. Івченко. – Дн-ськ: НМетАУ, 2015. – 20 c.

621.4 СП К60     Колієнко, В.А. Підвищення ефективності газифікації біомаси і використання генераторного газу в теплових установках : Автореферат дисертації на здоб. наук.  ступеня к.т.н. : Спец.05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика / В.А. Колієнко. – Полтава: ПНТУ, 2015. – 20 c.

681.51 СП К64    Кондратець, В.О. Адаптивне розподілене керування подрібленням руди кульковими млинами з оптимізацією динаміки розрідження пульпи : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступеня  д.т.н. : Спец.05.13.07 – автоматизація процесів керування / В.О. Кондратець. – Кривий Ріг: КНУ, 2015. – 20 c.

658 СП К68       Короленко, Р.В. Оцінка та управління людським капіталом працівників підприємства (на прикладі гірничо-збагачувальних комбінатів)  : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступеня к.т.н. : Спец.08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Р.В. Короленко. – Кривий Ріг: КРНУ, 2015. – 20 c.

621.9 СП К84    Крупа, В.В. Металорізальні інструменти з асиметричним розміщенням лез для оброблення глибоких отворів циліндрів : Автореферат дисертації на здоб. наук.  ступеня к.т.н. : Спец.05.03.01 – процеви механічної обробки, верстати та інструменти / В.В. Крупа. – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – 20 c.

528 СП Н65       Нікулішин, В.І. Моделювання особливостей гравітаційного поля та внутрішньої будови місяця методом вейвлет-аналізу : Автореферат дисертації на здоб. наук.  ступения к.т.н. : Спец.05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія / В.І. Нікулішин. – Львів: Львівська політехніка, 2015. – 20 c.

621.4 СП П24     Педченко, Л.О. Теоретичні та технологічні основи транспортування газових гідратів у теплоенергетичних системах : Автореферат дисертації на здоб. наук.  ступеня к.т.н. : Спец.05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика / В.А. Колієнко. – Полтава: ПНТУ, 2015. – 20 c.

658 СП Р98       Рябикіна, К.Г. Ефективність управління капіталом підприємства (на прикладі гірничодобувних підприємств) : Автореферат дисертації на здоб. наук.  ступения к.т.н. : Спец.08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Р.В. Короленко. – Кривий Ріг: КРНУ, 2015. – 20 c.

622.272 СП С12     Саїк, П.Б. Обгрунтування параметрів  технології свердловинної підземної газифікації вугілля зі зближених пластів : Автореферат дисертації на здоб. наук.  ступеня к.т.н. : Спец.05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин / П.Б. Саїк. – Дн-ськ: НГУ, 2015. -20c.

621.431 СП С48    Слободяк, Д.І. Розвиток методів розрахунку калібровок для прокатки кутових профілів різної конфігурації : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.05.03 – двигуни і енергетичні установки / Д.І. Слободяк. – Одеса: ОНМА, 2015. – 20 c.

622.272 СП С69    Соцков, В.О. Обгрунтування параметрів розташування та креплённая вырубок, щи надпрацьовуються, при веденні очисних робіт на шахтах Західного Донбасу : Автореферат дисертації на здоб. наук.  ступеня  к.т.н. : Спец.05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин / В.О. Соцков. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 20 c.

621.74 СП С82    Стороженко, С.А. Наукове обгрунтування та вдосконалення технології обробки розплавів у ливарних ковшах з отриманням сталевих виливків підвищеної якості : Автореферат дисертації на здоб. наук.  ступеня  к.т.н. : Спец.05.16.04 – ливарне виробни цтво / І.Г. Гуліна. – Дн-ськ: НМетАУ, 2015. – 20 c.

622.28 СП С82     Сторчак, Г.Г. Обгрунтування параметрів способу забезпечення стійкості магістральних виробок в умовах вугільних шахт Західного Донбасу : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступения к.т.н. : Спец.05.15.04 – Шахтне та підземне будівництво / Г.Г. Сторчак. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 20 c.

622.272 СП Ф76   Фомичов, В.В. Наукові основи управління геомеханічними системами із застосуванням рекурсивних методів при підземній розробці родовищ  : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступения д.т.н. : Спец.05.15.02 – підземна роз0робка родовищ корисних копалин / В.В. Фомичов. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 20 c.

331.4 СП Ч-34     Чеберячко, С.І. Розвиток теорії та практичне удосконалення методів і засобів індивідуального протипилового захисту працівників гірничих підприємств : Автореферат дисертації на здоб. наук.  ступеня  д.т.н. : Спец.05.26.01 – охорона праці / С.І. Чеберячко. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 20 c.

621.9 СП Ч-52     Четвержук, Т.І. Підвищення ефективності діагностики стикових з’єднань токарних верстатів : Автореферат дисертації  на здоб. наук. ступеня  к.т.н. : Спец.05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти / Т.І. Четвержук. – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – 20 c.

620.10 СП Ч-12    Чайковська, Г.О. Підвищення стабільності структури та властивостей зміщеної стержневої арматури класу А500С при повторному нагріві : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступеня  к.т.н. : Спец.05.02.01 – матеріалознавство / Г.О. Чайковська. – Дн-ськ: ПДАБА, 2015. – 20 c.

Вычислительная техника

004 У-31 Удовик, И.М. Информационная технология обработки слабоконтрастных изображений на основе метода цифровой интерферометрии : монография / И.М. Удовик, Л.Г. Ахметшина. – Дн-ск: НГУ, 2015. – 110 c.

Геодезия

528 Т66 Трегуб, М.В. Формування просторової інформації для державного земельного кадастру : монографія. – Дніпропетровськ: НГУ, 2014. – 136 c.

 

 

Горное дело

622.324 Б24         Баранов, В.А. Оценка газоносности угольных месторождений : учебное пособие / В.А. Баранов, Ю.Т. Хоменко. – Дн-ск: НГУ, 2015. – 160 c.

622 Г51  Гірнича електромеханіка та автоматика : науково-технічний збірник : вип. 93 / Національний гірничий університет. – Дн-ськ: НГУ, 2014. – 160 c.

622 Г51  Гірничий вісник : науково-технічний збірник: вип. 98. – Кривий Ріг: ДВНЗ “КНУ”, 2014. -210c.

622.324 Д81         Дудля, Н.А. Прогноз газоносности угольных месторождений : учебник / Н.А. Дудля, Л.Н. Ширин, Б.В. Бокий. – Дн-ск: НГУ, 2015. – 588 c.

622.8 К36      Керування ризиками в гірничодобувній діяльності : монографія / Г.Г. Півняк, М.М. Табаченко, Р.О. Дичковський, В.С. Фальштинський. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 290 c.

622.8 К78     Кравченко, К.В. Геомеханические явления при отработке конечных участков лав струговыми комплексами : монография / К.В. Кравченко, Д.В. Бабец. – Дн-ск: НГУ, 2015. – 108 c.

622.8 М34      Математическое моделирование в задачах оценки эффективности и безопасности горных работ : Монография / М.Ю. Иконников и др.. – Дн-ск: НГУ, 2015. – 216 c.

622.271 М54          Методичні вказівки з визначення оптимальних кутів нахилу бортів, укосів уступів і відвалів залізорудних та флюсових кар’єрів / під заг. ред. А.Г. Шапара. – Дніпропетровськ: Моноліт, 2012. – 205 c.

622 П52  Положение о техническом обслуживании и ремонет электрооборудования предприятий горно-металлургического комплекса: ЭБ. – К: ГИТСЭИ, 2007. – 219 c.

622.34 С91        Сучан технолог разрубки рудных родовит. Еколого-економічні наслідки діяльності підприємств ГМК : збірник наукових праць за результатами роботи ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції (19 червня, 2015 р., м. Кривий Ріг). – Кривий Ріг: Видавець Роман Козлов, 2015. – 226 c.

622 Ф50  Физико-технические проблемы горного производства : сборник научных трудов : вып. 17 / Институт физики горных процессов НАНУ. – Донецк: ИФГП, 2014. – 139 c.

622.33 S45        Selektive mining technique for thin coal seams = Технологія селективного відпрацювання тонких вугільних пластів : Monograph / V.L. Buzilo, A.G. Koshka. –  Dnipropetrovsk: NMU, 2015. – 131 c.

Машиностроение

621.73 М26       Марков, О.Е. Основы горячей штамповки высококачественной металлопродукции : пособие / О.Е. Марков, Н.А. Руденко. – Краматорск: ДГМА, 2015. – 176 c.

Металлургия

669.14 С71        Спеціальна металургія : вчора, сьогодні, завтра : матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (24 травня, 2011 р., м. Київ) : ЭБ. – К: НТУУ “КПІ”, 2011. – 322 c.

 

Наука

001 Н34  Наука Донбасу – від теорії до практики: Дні науки в Донецькому національному технічному університеті : матеріали конференції (25-29 травня, 2015 р., м. Красноармійськ) : [інформація на CD]. – Красноармійськ: ДНТУ, 2015

Нетрадиционные источники энергии

621.54 О-75      Основи вітроенергетики : підручник / Г. Півняк, Ф. Шкрабець, Н. Нойбергер, Д. Ципленков. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 335 c.

Образование

378 С16 Салов, В.О. Створення навчальної літератури для вищої школи : навчальний посібник / В.О. Салов, Ю.О. Шабанова, О.Н. Ільченко. – Дн-ськ: НГУ, 2014. – 188 c.

Право

347 СП П68        Правовая охрана изобретений, полезных моделей, товарных знаков и промышленных образцов в Германии и Европе : краткое описание процедуры патентования или регистрации. – Дн-ск: АРТ-ПРЕСС, 2013. – 162 c.

Строительство

69 С86  Строительство, материаловедение, машиностроение : Сб. научных трудов. Вып.  80. / Под ред. В. И. Большакова. – Дн-ск: ГВУЗ “ПГАСиА”, 2015. – 380 c.  – ( Сер. Стародубовские чтения 2006 )

Экология

574 Н34  Наукові засади розробки стратегії сталого розвитку України : монографія. – Одеса: ІПРЕЕД НАНУ, 2012. – 714 c.

574 П75  Приблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регионів : матеріали Сьомої міжнародної науково-практичної конференції (до 95-річчя НАНУ). – Дн-ськ: Монолит, 2013. – 277 c.

Экономика

331 В19 Васильченко, Ю.Л. Самоучитель по тайм-менеджменту : ЭБ / Ю.Л. Васильченко, З.В. Таранченко, М.Н. Черныш. – СПб: Питер, 2007. – 256 c.

339.9 Г57     Гоблик, В.В. Спільні транскордонні регіони України та ЄС: зовнішньоекономічний аспект / В.В. Гоблик. – Львів: ІРД, 2012. – 305 c.

331 І-74  Інфраструктурне забезпечення розвитку транскордонних ринків праці в Україні : монографія / Н.А. Мікула та ін.. – Львів: ІГД  НАНУ, 2013. – 201 c.

 

338 Т33  Тенденції розвитку економіки у 2014 році: аналітичний та теоретико-методологічний аспект : мітеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, 31 січня, 2014 р.) : у 2-х частинах. Ч. 2 : ЭБ. – Дн-ськ: Перспектива, 2014. – 132 c.

336.7 Ш35     Швець, В.Я. Гроші та кредит : Навчальний посібник / В.Я. Швець, Н.Ф. Єфремова, О.І. Чічкань. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2015. – 301 c.