Май 2016

Автореферат диссертации

621.78 СП С89     Субботіна, М.Г. Вдосконалення структури і складу спечених інструментальних матеріалів на основі їх трансформацій при мікропластичній деформації : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.16.01 – металознавство та термічна обробка металів / М.Г. Субботіна. – Маріуполь: ПДТУ, 2016. – 20 c.

669.162 СП В17  Ванюков, А.А. Підвищення металургійних властивостей самовідновлювальних обкотишів з використанням вторинних залізовмісних матеріалів для забезпечення ефективності доменної плавки : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.16.02 – металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / А.А. Ванюков. – Дн-ськ: НМетАУ, 2016. – 20 c.

550 СП Н62       Никанорова, Ю.Є. Геологічні умови формування та речовинні особливості ореолів фанітизації (на прикладі лінійного Чернігівського карбонатитового масиву Українського щита та його аналогів) : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.геол.н. : Спец. 05.16.02 – металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / Б.Є. Никанорова. – К: КНУ, 2016. – 20 c.

550 СП О-79     Острянська, І.Ю. Геолого-економічна та гемологічна оцінка проявів карбонатних оніксів Волино-Поділля : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.геол.н. : Спец. 04.00.19 – економічна геологія / І.Ю. Острянська. – К: КНУ, 2016. – 20 c.

620.10 СП Г55  Глушкова, Д.Б. Наукові і технологічні основи поверхневого зміцнення навантажених деталей будівельного обладнання для підвищення довговічності : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец. 05.02.01 – матеріалознавство / Д.Б. Глушкова. – Дн-ськ: ПДАБА, 2016. – 20 c.

621.746 СП Р60   Родіонов, М.О. Обгрунтування раціонального способу врівноваження механізму хитання кристалізатора машини безперервного лиття заготовки : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.05.08 – Машини для металургійного виробництва / М.О. Радіонов. – Дн-ськ: НМетАУ, 2016. – 20 c.

658.562 СП І-45   Ільницька, Т.М. Науково-технічні засади розроблення еталона одиниці потужності ультразвуку у водному середовищі : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.05.08 – Машини для металургійного виробництва / Т.М. Ільницька. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2016. – 20 c.

622.33 СП Б24      Баришніков, А.С. Закономірності деформування системи “кріплення – масив” у слабких породах у зоні впливу очисних робіт : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.15.01 – Маркшейдерія / А.С. Баришніков. – Дн-ськ: НГУ, 2016. – 20 c.

624.19 СП Т98     Тютькін, О.Л. Теоретичні основи комплексного аналізу тунельних конструкцій : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец. 05.15.04 – шахтне та підземне будівництво / О.Л. Тютькін. – Дн-ськ: НГУ, 2016. – 20 c.

621.74 СП Б49   Берлізєва, Т.В. Регулювання міцності ливарних форм і стрижнів на етапах технологічного використання на основі оптимізації складу рідкоскляних холоднотвердіючих сумішей : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.16.04 – ливарне виробництво / Т.В. Берлізєва. – Дн-ськ: НМетАУ, 2016. – 20 c.

622.6 СП Д99   Дякун, І.Л. Обгрунтування параметрів пульсаторів повітряного потоку для підвищення ефективності технологій переробки корисних копалин : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.05.06 – гірничі машини / І.Л. Дякун. – Дн-ськ: ІГТМ, 2016. – 20 c.

621.791 СП М19   Малінов, В.Л. Розвиток теоретичних основ створення електродних матеріалів, що забезпечують деформаційне мартенситне перетворення в наплавленому металі : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец. 05.03.06 – зварювання та споріднені процеси і технології / В.Л. Малінов. – Маріуполь: ПДТУ, 2016. – 20 c.

Архитектура

72 Г12 Габрель, М.М. Просторовий потенціал в архітектурно-урбаністичному проектуванні : навчальний посібник / М.М. Габрель, Г.М. Юрчишин. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 314 c.

Библиотечное дело

025 С91  Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: європейські орієнтири: Міжнародна науково-практична конференція (1-4 березня, 2016 р., смт. Славське) : збірник матеріалів. – К: УБА, 2016. – 75 c.

Геология

550 З-41  Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту. №4. – К: УкрДГРІ, 2015. – 164 c.

Горное дело

622 В43  Використання геоінформаційних технологій при підготовці гірничого інженера : монографія / С.М. Грищенко, В.С. Моркун, С.О. Семеріков. – Кривий Ріг: ДВНЗ “КНУ”, 2015. – 279 c.

622.8 М55      Механика горных выработок при действии гравитационных и динамических нагрузок : монография. – Ивано-Франковск: ПрикНУ, 2014. – 438 c.

622 Р44  Ресурсозберігаючі технології управління стійкістю протяжних виробок вугільних шахт : монографія / С.М. Гапєєв, Н.В. Хозяйкіна, Р.М. Терещук, В.В. Коваленко. – Дн-ськ: НГУ, 2016. – 181 c.

622.2 Р65      Розробка родовищ : Розробка вугільних родовищ. Розробка рудних родовищ. Геомеханіка. Екологія. Свердловинна геотехнологія. Охорона праці : щорічний науково-технічний збірник. – Дн-ськ: ЛізуновПрес, 2014. – 577 c.

622.2 Р65      Розробка родовищ : Розробка вугільних родовищ. Розробка рудних родовищ. Геомеханіка. Екологія. Свердловинна геотехнологія. Охорона праці : щорічний науково-технічний збірник. – Дн-ськ: ЛізуновПрес, 2015. – 546 c.

622 Ф84 Франчук, В.П. Горизонтальные классификаторы. Основы теории и расчета : монография / В.П. Франчук, А.А. Бондаренко. – Дн-ск: НГУ, 2016. – 110 c.

622  Х76 Хоменко, О.Е. Вскрытие и подготовка рудных месторождений при подземной разработке : учебное пособие : ЭБ / О.Е. Хоменко, М.Н. Кононенко. – Дн-ск: НГУ, 2016. – 101 c.

622.272 Ш67    Школа підземної розробки : Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції (12-18 вересня, 2010). – Дн-ськ: ДВНЗ “НГУ”, 2010. – 384 c.

История Украины

94 П15  Пам’ятки історії та культури Томаківського району (Дніпропетровська область) : (за матеріалами “Зводу пам’яток історії та культури України”) / упор. Л.М. Голубчик та ін. – Дн-ськ: Журфонд, 2015. – 216 c.

Математика

519.854 К44         Киселева, Е.М. Теория оптимального разбиения множеств в задачах распознавания образов, анализа и идентификации систем : монография / Е.М. Киселева, Л.С. Коряшкина, С.А. Ус. – Дн-ск: НГУ, 2015. – 269 c.

Машиностроение

621.91 Е45        Експлуатація збірних різців : монографія / Г.П. Клименко та ін. – Краматорськ: ДДМА, 2015. – 83 c.

621.91 Т33        Теорія різання. Мастильно-охолоджувальні технологічні середовища : посібник / В.А. Колот, В.С. Гузенко, А.В. Колот, Л.П. Колот. – Краматорськ: ДДМА, 2015. – 132 c.

Металлургия

669.2/.8 К61           Колобов, Г.А. Вторичные редкие металлы (тугоплавкие, редкоземельные, радиоактивные) : монография. – Запорожье: ЗГИА, 2016. – 244 c.

669.71 Л86       Луц, А.Р. Алюминий и его сплавы / А.Р. Луц, А.А. Суслина. – Самара: СамГТУ, 2013. – 81 c.

669 М54  Металлургия : Сборник научных трудов Запорожской государственной инженерной академии : Вып. 2 (34). – Запорожье: ЗГИА, 2015. – 119 c.

Организация производства

658 К44 Кісь, С.Я. Інтелектуалізація діяльності підприємств: доцільність, умови, технології : монографія / С.Я. Кісь. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 268 c.

657 П78  Проблеми і перспективи обліку, аналізу та аудиту : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (1-3 грудня, 2015, м. Дніпропетровськ). – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 69 c.

Патентоведение

62.08 СП К43           Кірін, Р.С. Патентологія : монографія / Р.С. Кірін, В.Л. Хоменко, І.М. Коросташова. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 422 c.

 

 

 

Строительные конструкции

624.01 П78   Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин : Цільова комплексна програма НАН України : збірник наукових статей за результатами, отриманими в 2010 – 2012 рр. : ЭБ / наук. кер. Б.Е. Патон. – К: ІЕЗ НАНУ, 2012. – 612 c.

624.01 П78   Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин : Цільова комплексна програма НАН України : збірник наукових статей за результатами, отриманими в 2013 – 2015 рр. : ЭБ / наук. кер. Б.Е. Патон. – К: ІЕЗ НАНУ, 2015. – 816 c.

Физика

53 В74  Вопросы атомной науки и техники : № 1(101). – Харьков: ХФТИ, 2015. – 186 c.  – ( Сер. Вакуум, чистые материалы, сверхпроводники. Вып. 21 )

Экология

574 Е45  Еколого-економічні основи збалансованого розвитку агросфери Київської області / за наук. ред. О.І. Фурдичка. – К: ІАЕП, 2015. – 736 c.

Экономика

338 Б93 Бутенко, Н.В. Розвиток партнерства в національній економіці : монографія / Н.В. Бутенко. – К: ІЕП НАНУ, 2015. – 358 c.

Языкознание

4У І-26 Ігнатьева, С.Є. Українська мова в тестах, вправах і завданнях : підручник / С.Є. Ігнатьєва, В.Я. Мороз. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 184 c.