Март 2015

Автореферат диссертации

621.791 СП Г14       Гайворонський, О.А. Технології відновлення наплавленням виробів залізничного транспорту з високоміцних сталей з вмістом вуглецю 0,55…0,75% : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступеню д.т.н. : Спец. 05.03.06 – Зварювання та споріднені процеси і технології / О.А. Гайворонський. – К: ІЕЗ НАНУ, 2015. – 20 c.

620.10 СП Ш37      Шевчук М.Б. Закономірності формування структури та експлуатаційних властивостей зносостійких композиційних матеріалів з карбідів перехідних матеріалів та самофлюсівних сплавів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступеню к.т.н. : Спец. 05.16.06 – Порошкова металургія та композиційні матеріали / М.Б. Шевчук. – К: КПІ, 2015. – 20 c.

622.6 СП Ш48        Шепель, Т.В. Обгрунтування параметрів ковшів землечерпакових снарядів для глибоководного видобутку органо-мінеральних осадів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступеню к.т.н. : Спец. 05.05.06 – Гірничі машини / Т.В. Шепель. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 20 c.

Газонефтепроводы

662.9 В64     Возняк, М.П. Проектування і експлуатація газонафтопроводів : підручник / М.П. Возняк, Г.М. Кривенко. – Івано-Франківськ: ФФНТУНГ, 2013. – 664 c.

662.9 М23     Мандрик, О.М. Екологічна безпека транспортування природного газу : монографія / О.М. Мандрик. – Івано-Франківськ: ІНФТУНГ, 2014. – 256 c.

Горное дело

622 Ж86 Жуковицкий, В.И. Основы теории и принципы построения автоматических весоизмерительных комплексов в горнорудной промышленности : монография / В.И. Жуковицкий. – Дн-ск: НГУ, 2014. – 243 c.

622.33 П78   Прогнозирование газодинамического состояния горного массива при разработке угольных месторождений / В.К. Костенко, В.И. Бузило, А.В. Павличенко, Я.Т. Шаварский. – Дн-ск: НГУ, 2014. – 228 c.

622 С91  Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва : Науково-виробничий збірник. Вип. 2 (14). – Кременчук: КНУ, 2014. – 232 c.

Интеллектуальная собственность

34 СП А22      Авторське право та суміжні права : Офіційний бюлетень № 29(2012). – К: Держ.департ. інтел. власності, 2013. – 663 c.

34 СП К29      Каталог державної реєстрації . Вип. № 16(2012). – К: Держ.департ. інтел. власності, 2013. – 600 c.

Металлургия

669.2/.8 Б51           Берсирова, О.Л. Электроосаждение серебра / О.Л. Берсирова, С.В. Бык,  В.С. Кублановский. – К: МИЦ “Мединформ”, 2013. – 168 c.

669 В38  Вестник Приазовского государственного технического университета : сб. научн. трудов. № 27. – Мариуполь: ПДТУ, 2014. – 131 c.  – ( Сер. Економічні науки)

669 В38  Вестник Приазовского государственного технического университета : № 28. – Мариуполь: ПДТУ, 2014. – 202 c.  – ( Сер. Технічні науки )

669 Д54  Днепровский меткомбинат ПАО – 125 лет (1889 – 2014) . – Запорожье: Индустриальный Союз Донбасса, 2014. – 2014 c.

669  К60 Колесник, М.Ф. Експериментальні дослідження в металургії : підручник : Електронне видання на DVD-ROM; + ЭБ / М.Ф. Долесник, О.Г. Кириченко. – Запоріжжя: ЗДІА, 2014. – 351 c.

669 М54  Металлургия : Сокращение расходов при выплавке чугуна: элементы теории и производственный опыт : CD; + ЭБ / Е. Донсков, В. Лялюк: Palmarium, 2014. -388 с.

669 М54  Металлургия : Сортировка металлургических шихт на вибрационных грохотах (опыт, обобщение, разработка, изготовление, испытание) : CD; + ЭБ / Е. Донсков, В. Лялюк: Palmarium, 2014. – 421 стр.

669 М54  Металлургия : Управление ходом доменной плавки (сущностный анализ, эксперименты, опыт) : CD; + ЭБ / Е. Донсков, В. Лялюк: Palmarium, 2013. – 489 с.

669.1 Ф94      Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии : Сб.научн. трудов. Вып.28 / ред. В.И. Большаков и др.. – Дн-ск: ИЧМ НАНУ, 2014. – 346 c.

Сертификация

658 СП С32       Сердюк, О.Є. Основи кваліметрії та сертифікації в нафтогазовій галузі : навчальний посібник / О.Є. Сердюк, Л.А. Витвицька, З.П. Лютак. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 294 c.

Техника в целом

62  П70  Праці Одеського політехнічного університету : науковий та науково-виробничий збірник. Вип. 2(44). – Одеса: ОНПУ, 2014. – 214 c.

Физика

530 К89 Кузьменко, Е.Д. Теория поля : підручник / Е.Д. Кузьменко, М.В. Рева. – Івано-Франківськ: ІНФТУНГ, 2014. – 410 c.

Экология

574 С69  Соціальний потенціал сталого розвитку: інноваційні механізми формування та використання : монографія / О.І. Амоша та ін.. – Донецьк: ІЕП НАНУ, 2014. – 478 c.

Экономика

338 З-24 Залознова, Ю.С. Соціоекономічний розвиток України в контексті глобальних і національних викликів : монографія / Ю.С. Залознова. – К: ІЕП НАНУ, 2014. – 336 c.

334.75 С47       Слава, С.С. Регіональний вимір інноваційного розвитку промислових підприємств Закарпаття : монографія / С.С. Слава, Н.С. Ліба. – Ужгород: ЗР ЦСЕ і ГД НАНУ, 2014. – 180 c.

338.24 С83        Стратегічні пріоритети економічного розвитку регіону : монографія / за ред. В.П. Міковди та ін. – Ужгород: вид. ФОП Бреза, 2014. – 556 c.

Энциклопедии

03 Е64  Енциклопедія Сучасної України : ЕСУ : Т.14. Кол – Кос. – К: АН України, 2014. – 768 c.

03 Е64  Енциклопедія Сучасної України : ЕСУ : Т.15. Кот – Куз. – К: АН України, 2014. – 712 c.

621 П37  Планета НКМЗ (Новокраматорский машиностроительный завод) : Энциклопедия 1834 – 2009. Ч.2 : 75 лет НКМЗ. – Краматорск, 2009. – 398 c.