Март 2018

Атомная наука

53 В74  Вопросы атомной науки и техники : Вып. 5. – Харьков: ХФТИ, 2017. – 108 c.  – (  Сер. Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение. Вып.111 )

Библиотеки

025 З-14 Загуменна, В.В. Адвокація: представлення інтересів бібліотек : посібник для бібліотекарів за програмою підвищення кваліфікації : + CD / В.В. Загуменна. – К: Самміт-Книга, 2013. – 80 c.

025 І-74  Інформаційний простір бібліотеки  : VII Міжнародна науково-практична конференція (18-19 травня, 2017, Львів) : тези доповідей. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 168 c.

025 П22 Пашкова, В.С. Інтелектуальна свобода та доступність інформації  в демократичному суспільстві. Етика бібліотечного працівника : посібник для бібліотекарів за програмою підвищення кваліфікації : + CD / В.С. Пашкова, О.М. Пашкова. – К: Самміт-Книга, 2013. – 96 c.

025 Я77 Ярошенко, Т.О. Технології  Веб 2.0 для бібліотек  і користувачів: нові можливості розвитку бібліотечного середовища : посібник для бібліотекарів за програмою підвищення кваліфікації : + CD / Т.О. Ярошенко, Т.О. Якушко. – К: Самміт-Книга, 2013. – 106 c.

Геология. Геохимия

550.4 Г36   Геохімія та рудоутворення : щорічник. Вип. 38. – К: ІГМР, 2017. – 110 c.

550 З-41  Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту. № 3. – К: УкрДГРІ, 2017. – 160 c.

Горное дело

622.33 Б40   Безопасность и эффективность метаноугольных шахт / К.К. Софийский. – К: ФЛП Халиков Р.Х., 2017. – 308 c.

622 В53  Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” : збірник наукових праць : Вип. 34. – К: НТУУ “КПІ”, 2017. – 76 c.  – ( Сер. Гірництво )

622.26 П27   Переход  Богдановского сброса: обоснование, технология, мониторинг, результат : монография / А.Н. Шашенко и др. – Дніпро: ЛізуновПрес, 2017. – 300 c.

622.1 Р59     Рогова, Т.Б. Подсчет запасов угольных месторождений  : учебное пособие : ЭБ / Т.Б. Рогова, С.В. Шаклеин, В.О. Яров. – Кемерово: КузГТУ, 2010. – 136 c.

622.235 С54     Соболєв, В.В. Технологя та безпека виконання підривних робіт : навчальний посібник / В.В. Соболєв, Р.М. Терещук, О.Є. Григор’єв. – Дніпро: НГУ, 2017. – 314 c.

622 С91  Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва : Науково-виробничий збірник : Вип. 1(19)/2017. – Кременчук: КНУ, 2017. – 110 c.

 

Интеллектуальная собственность. Авторское право

34 П68  Правові та економічні відносини, що виникають унаслідок порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності : монографія / Ю.Л. Борко та ін. – К: Інтерсервіс, 2017. – 164 c.

34 Ш90 Штефан, А.С. Авторське право і суміжні права: особливості правової охорони, здійснення та захисту : монографія / А.С. Штефан. – К: Інтерсервіс, 2017. – 149 c.

Информационные технологии

681.5 Г70     Горова, С.В. Особа в інформаційному суспільстві: виклики сьогодення : монографія : ЭБ / С.В. Горова. – К: НБУВ, 2017. – 452 c.

681.5 Н35      Національний інформаційний суверенітет у контексті розвитку новітніх інформаційних технологій : ЭБ / О.С. Онищенко та ін.; Нац. б-ка України ім. Вернадського. – К: НБУВ, 2011. – 154 c.

Конструкционные материалы. Материаловедение. Нанотехнологии

620.10 М12       Майстренко, А.Л. Формирование структуры  композиционных алмазосодержащих материалов в технологических процессах / А.Л. Майстренко; под ред. Н.В. Новикова. – К: Наукова думка, 2014. – 342 c.

620.10 М15       Макаренко, Н.О. Перспективні напрями в інженерії поверхні : практикум / Н.О. Макаренко, О.Г. Гринь. – Краматорськ: ДДМА, 2017. – 96 c.

620.1 Н25      Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : Збірник наукових праць : Т.15. Вип. 3. – К: РВВ ІМФ, 2017. – 389/589 c.

620.10 П50       Полилов, А.Н. Экспериментальная механика композитов : учебное пособие : ЭБ / А.Н. Полилов. – М: МГТУ, 2015. – 375 c.

016:620 П75   Тетяна Олексіївна Пріхна : бібліографія. – К: ІНМ ім. Бакуля, 2017. – 206 c.

Кристаллография

548 Д51 Блинов, Л.М. Жидкие кристаллы. Структура и свойства /Л .М. Блинов. – М: КД “ЛИБРОКОМ”, 2013. – 480 c.

Металлургия

621.791 А23     Агеева, М.В. Пайка металлов : учебное пособие / М.В. Агеева, Д.М. Голуб. – Краматорск: ДГМА, 2017. – 72 c.

669.01 А67       Анисович, А.Г. Микроструктуры черных и цветных металлов : ЭБ / А.Г. Анисович, А.А. Андрушевич. – Минск: Беларусская навука, 2015. – 132 c.

669.18 Б86       Ботников, С.А. Современный атлас дефектов непрерывнолитой заготовки и причины возникновения прорывов кристаллизирующейся корочки металла : ЭБ / С.А. Ботников. – издание второе. – Волгоград, 2011. – 97 c.

621.791 В67   Волков, Д.А. Паяння металів : навчальний посібник / Д.А. Волков, М.В. Агєєва, Д.М. Голуб. – Краматорськ: ДДМА, 2017. – 68 c.

669.01 В93    Высокочистые материалы: получение, применение, свойства : материалы  докладов 4-й Международной конференции, посвященной памяти академика В.М. Ажажи (12-15 сентября, 2017, Харьков) / ННЦ “Харьковский физико-технический институт”; ХНУ им. В.Н. Каразина. – Харьков: ННЦ “ХФТИ”, 2017. – 104 c.

669.18 Г93   Губенко, С.И. Неметаллические включения в стали / С.И. Губенко, С.П. Ошкадеров. – К: Наукова думка, 2016. – 528 c.

621.762  И62  Инженерия поверхности. Новые порошковые материалы. Сварка: в 2-х чч. Ч.1: материалы Международного симпозиума, проводимого в рамках 13 Международной выставки “Порошковая металлургия – 2011”, 9 Международной выставки “Сварка и резка – 2011”, Международного спец. салона “Защита от коррозии. Покрытия – 2011” (22-25 марта, 2011, Минск) : ЭБ. – Минск: ИПМ ГНПО ПМ НАН Беларуси, 2011. – 384 c.

621.762  И62  Инженерия поверхности. Новые порошковые материалы. Сварка: в 2-х чч. Ч.2: материалы Международного симпозиума, проводимого в рамках 13 Международной выставки “Порошковая металлургия – 2011”, 9 Международной выставки “Сварка и резка – 2011”, Международного спец. салона “Защита от коррозии. Покрытия – 2011” (22-25 марта, 2011, Минск) : ЭБ. – Минск: ИПМ ГНПО ПМ НАН Беларуси, 2011. – 329 c.

621.9 Н34      Научная школа Института сверхтвердых материалов : К 100-летию НАН Украины. – К: ИСМ НАНУ, 2017. – 592 c.

669.18  П79     Проектирование цехов сталеплавильного производства : учебник : ЭБ / К.Н. Вдовин, В.Ф. Мысик, В.В. Точилкин, Н.А. Чиченев. – Магнитогорск: Изд-во МГТУ, 2016. – 505 c.

621.74 С12       Савега, В.С. Художественное и ювелирное литье : учебное пособие / В.С. Савега, В.Е. Хрычиков, М.О. Матвеева. – Дн-ск: НМетАУ, 2015. – 262 c.

669  С71  Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра : матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції (11 квітня, 2017, м. Київ) : ЭБ / ред.К.В. Михаленков. – К: НТУУ КПІ, 2017. – 1318 c.

621.74 Ф44   Фесенко, А.М. Технологія ливарної форми (ТЛФ) : навчальний посібник / А.М. Фесенко. – Краматорськ: ДДМА, 2017. – 112 c.

621.74 Ф44       Фесенко, А.Н. Технология литейной формы : учебное пособие / А.Н. Фесенко. – Краматорск: ДГМА, 2017. – 124 c.

669.18  Ш24       Шаповалов, А.Н. Расчет параметров непрерывной разливки стали : методические указания : ЭБ / А.Н. Шаповалов. – Новотроицк: НФ НИТУ МИСиС, 2013. – 56 c.

Наука

001 В81  Время. События. Люди. Посвящается 15-летию Фонда ученых (1997-2012 гг.) / Фонд соци-альной защиты, поддержки и помощи ученым Украины и членам их семей. -Дн-ск, 2012.-816 c.

Нефтегазовое производство

665.5 Б61     Білинський, Й.Й. Термооптичний метод і засіб вимірювання контролю компонентів скрапленого нафтового газу : монографія / Й.Й. Білинський, Б.П. Книш – Вінниця: ВНТУ, 2017. – 111c.

665.5 Н34      Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип. 2(43). – Івано-Франківськ: ІНФТУНГ, 2017. – 110 c.

Организация производства

658  М54  Методи розвитку та забезпечення капіталзації промислових пдприємств в умовах інституціональних змін : монографія : ЭБ / І.П. Бюлєєв та н.; ІЕП НАНУ. – К: ІЕП НАНУ, 2016. – 312 c.

Строительные конструкции

624.15 М79   Моргун, А.С. Пружно-пластичні аспекти прогнозування за методом граничних елементів деформування основи буронабивних та буроін’єкційних паль : монографія / А.С. Моргун, В.Ю. Плясовиця. – Вінниця: ВНТУ, 2017. – 88 c.

Техника в целом

62 В53  Вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць : вип.43. – Кривий Ріг: ДВНЗ КНУ, 2016. – 250 c.

62 В53  Вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць : вип.44. – Кривий Ріг: ДВНЗ КНУ, 2017. – 250 c.

62 В53  Вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць : вип.45. – Кривий Ріг: ДВНЗ КНУ, 2017. – 244 c.

Трубное производство

621.774  Р64          Розрахунок режимів деформації в процесах обробки металів тиском. Ч.1. Розрахунки режимів деформації при виробництві труб на трубопрокатних агрегатах з автоматичним станом, станом тандем та безперервним оправочним станом : ЭБ / М.І. Ханін, П.В. Дрожжа, Д.В. Коноводов, В.С. Дехтярьов. – Дн-ськ: НМетАУ, 2015. – 56 c.

621.774 Т12   Та заводская проходная… История оживает в воспоминаниях Почетных ветеранов ИНТЕРПАЙП НТЗ : Сборник воспоминаний. – Дн-ск: МОНОЛИТ, 2014. – 120 c.

Экология

574 В29 Венгеров, И.Р. Математическое моделирование эволюционных теплофизических процессов в сложных систмах геотехносферы / И.Р. Венгеровэ. – К: Наукова думка, 2017. – 432 c.

574 Е45  Економіка природокористування і охорони довкілля : збрник наукових праць. – К: ДУ ІЕПСР України, 2017. – 224 c.

Экономика

338 Г14 Гайдуцький, П. НеЗабутні реформи в Україні 1991-2017 / Павло Гайдуцький. – К: ТОВ “ДКС-центр”, 2017. – 852 c.

Электроэнергетика

621.3 Т29      Тезисы докладов XXV Международного семинара по ускорителям заряженных частиц (18-22 сентября, 2017, Харьков) / ННЦ “Харьковский физико-технический институт”. – Харьков: ННЦ “ХФТИ”, 2017. – 96 c.