Ноябрь

Автореферат диссертации

004 СП А56       Альошин, С.П. Інтелектуальні технології підтримки прийняття рішень управління складними соціотехнічними системами : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец. 05.13.06 – інформаційні технології / С.П. Альошин. – К: ІПММС, 2015. – 20 c.

622.7 СП А59    Альхорі, Ф.С.Р. Методи автоматичного контролю ступеня завантаження рудою барабанних млинів магнитозбагачувальних фабрик : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.13.07 – автоматизація процесів керування / Ф.С.Р. Альхорі. – Дн-ськ: НГУ,2015. – 20 c.

004 СП Б77       Бойко, О.В. Інформаційні технології обробки просторово розподілених даних для прогнозу стоку води та радіаційних забруднень з річкових водозборів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.13.06 – інформаційні технології / О.В. Бойко. -К: ІПММС, 2015.-20c.

550 СП  Г27       Гейченко, М.В. Геологічна будова, речовинний склад та вік гранітоїдів Печанівського масиву (зона зчленування Дністровсько-Бузького і Волинського мегаблоків, Український щит) : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.геол.н. : Спец. 04.00.01 – загальна  та регіональна геологія / М.В. Гейченко. – К: ІГН, 2015. – 20 c.

004 СП Є-15     Євдін, Є.О. Інформаційна технологія розподілених об’єктів-обгорток для інтеграції моделей в системи підтримки прийняття рішень з екологічної безпеки : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.13.06 – інформаційні технології / Є.О. Євдін.-К: ІПММС, 2015. – 20 c.

621 СП  Ж34       Жаріков, С.В. Удосконалення самозахисного порошкового дроту для наплавлення штампів шляхом введення екзотермічної суміші в наповнювач : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.03.06 – зварювання та споріднені процеси і технології / С.В. Жаріков. – Краматорськ: ДДМА, 2015. – 20 c.

621.867 СП  К48    Клендій, В.М. Обгрунтування параметрів гнучких гвинтових конвеєрів з шарнірно-секційним робочим органом : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.05.05 – піднімально-транспортні машини / В.М. Клендій. – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – 20 c.

550 СП  К82       Кришталь, А.М. Геологічні умови формування та прогнозування нетрадиційних вуглеводневих покладів у Дніпровсько-Донецькій западині : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.геол.н. : Спец. 04.00.17 – геологія нафти і газу / А.М. Кришталь. – К: ІГН, 2015. – 20 c.

622.8 СП М12   Майстренко, В.В. Підвищення ефективності управління державним наглядом з охорони праці на підприємствах вугільної промисловості : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.26.01 – Охорона праці / В.В. Майстренко. – К: ННДІПБОП, 2015. – 20 c.

622.5 СП Р91     Рухлова, Н.Ю. Підвищення енергоефективності роботи головного водовідливу вугільної шахти в режимі споживача-регулятора : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи / Н.Ю. Рухлова. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 20 c.

550 СП С40       Сіра, Н.В. Розробка та застосування комплексних геолого-геохімічних методів прогнозування обводнення газоконденсатних покладів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.геол.н. : Спец. 04.00.17 – геологія нафти і газу / Н.В. Сіра. – К: ІГН НАНУ, 2015. – 20 c.

004 СП С84       Стрельніков, П.В. Експериментальне оцінювання надійності обладнання інформаційних систем в умовах малої статистики відмов : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.13.06 – інформаційні технології / П.В. Стрельніков. – К: ІПММС, 2015. – 20 c.

316 СП Ц86       Цупренко, З.В. Життєздатність суспільства: соціально-філософський аналіз : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії / З.В. Цупренко. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – 20 c.

316 СП Ч-90     Чумак, О.В. Інноваційна діяльність як чинник розвитку суспільства в умовах глобалізації : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії / З.В. Цупренко. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – 20 c.

Библиотечное дело

025  Б59  Бібліотек@ – стратегія розвитку: VI Львівський бібліотечний форум (8-12 вересня, 2015, м. Львів) : збірник матеріалів. – К: УБА, 2015. – 91 c.

Горное дело

622.24  П59        Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения : сборник научных трудов. Вып. 18 / Ин-т сверхтвердых материалов НАНУ. – К: ИСМ НАНУ, 2015. – 548 c.

622  С73  Способы и средства создания безопасных и здоровых условий труда в угольных шахтах : Сборник научных трудов : Сб. № 2 (32) 2013. – Макеевка: МакНИИ, 2014. – 219 c.

Машиностроение

621.793 В14          Вакуумно-дуговые покрытия. Технологии, материалы, структура, свойства / И.И. Аксенов и др. – Харьков: ННЦ ХФТИ, 2015. – 380 c.

621.01 В75       Воробйов, М.С. Перспективні напрямки вдосконалення теорії машин : монографія / М.С. Воробйов. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 190 c.

621.9 Т26      Твердосплавные инструменты в процессах механической обработки / под ред. Н.В. Новикова, С.А. Клименко. – К: ИСМ, 2015. – 368 c.

Металлургия

669.2/.8 Ц27            Цветная металлургия Украины. Т.3. Термодинамические закономерности в металлургии цветных металлов : монография / И.Ф. Червоный и др. -Запорожье: ЗГИА, 2015.-336 c.

Строительство

624.01 Б90        Будівельні конструкції : міжвідомчій науково-технічний  збірник наукових праць. Вип. 82. – К: ДП НДІБК, 2015. – 644 c.

Устойчивое развитие

574 Б82 Борейко, В.І. Економіка довкілля та природокористування : навчальний посібник : ЭБ /   В.І. Борейко. – Рівне: НУВГП, 2011. – 255 c.

574 З-68 Злодеев, В.П. Рациональное природопользование : учебное пособие : ЭБ / В.П. Злодеев, Б.В. Робинсон. – Красноярск: СФУ, 2008. – 91 c.

Физика

53  Г16 Галущак, М.О. Курс загальної фізики. Практичні заняття. Кн. 3. Оптика. Атомна і ядерна фізика : навчальній посібник / М.О. Галущак, Ю.Б. Басараба, Т.І. Луцишин. – Івано-франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 412 c.

Экология

574 И66  Инновационные пути модернизации базовых отраслей промышленности, энерго-  и ресурсосбережение, охрана окружающей природной среды : IV  Международная научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов  в области проектирования предприятий горно-металлургического комплекса, энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей природной среды (25-26 марта, 2015 г., Харьков) : ЭБ. – Харьков: УНТЦМП “Энергосталь”, 2015.-501c

574 И66  Инновационные пути решения актуальных проблем базовых отраслей, экологии, энерго- и ресурсосбережения: XXIII  Международная научно-практическая конференция (1-5 июня, 2015г., Харьков) : сборник трудов : ЭБ. – Харьков: Энергосталь, 2015. – 197 c.  – ( Казантип-ЭКО-2015 )

574 К59 Кокин, А.В. Экологический менеджмент : учебное пособие : ЭБ / А.В. Кокин, В.Г. Игнатов. – Ростов на Дону: СКАГС, 2010. – 242 c.

Экономика

330 Б77 Бойченко, М.В. Управління професійними ризиками: теорія і практика : монографія/      М.В. Бойченко. – К: НГУ, 2015. – 296 c.

338.244.42 Н34      Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Вип. 10. Сер. Економіка і менеджмент : ЭБ. – Одеса: МГУ МОНУ, 2015. – 296 c.