Сентябрь 2014

Библиотечное дело

025 В37 Вершинин, М.И. Электронный каталог: проблемы и решения : учебно-практическое пособие : ЭБ / М.И. Вершинин. – СПб: Профессия, 2007. – 232 c.

025 В75 Воропаев, А.Н. Электронная книга и электронно-библиотечные системы России. Отраслевой доклад : ЭБ / А.Н. Воропаев, К.Б. Леонтьев. – М: ФАПМК, 2010

025 З-94 Зупарова, Л.Б. Аналитико-синтетическая переработка информации : учебник : ЭБ / Л.Б. Зупарова, Т.А. Зайцева. – М: ФАИР, 2008. – 400 c. 

025 И74  Информационно-библиотечная культура : учебно-методическое пособие : ЭБ / сост. В.П. Володина. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2009. – 116 c.

025 К30 Качанова, Е.Ю. Инновационно-методическая работа библиотек : учебное пособие : ЭБ / Е.Ю. Качанова. – СПб: Профессия, 2007. – 336 c.

025 П31 Петушко, Н.Е. Библиотечный маркетинг : учебное пособие : ЭБ / Н.Е. Петушко. – Минск: БГУКИ, 2010. – 116 c.

025 С13 Савина, И.А. Библиографическое описание документа : учебно-методические рекомендации : ЭБ / И.А. Савина. – СПб: Профессия, 2007. – 272 c.

025 Э45  Электронные библиотеки: перспективные методы и технологии, электронные коллекции : Труды ХІ Всероссийской научной конференции RCDL’2009 (17-21 сентября, 2009, Петрозаводск) : ЭБ. – Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2009. – 487 c.

025 Э45  Электронные библиотеки в образовании : монография : ЭБ / А.Б. Антопольский, Т.С. Макарова, О.П. Крюкова, А.А. Харламов. – М, 2009. – 95 c.

Горное дело

622.8 А23     Агеев, В.Г. Взрывозащита при изоляции пожаров в угольных шахтах / В.Г. Агеев. – Донецк: Арпи, 2014. – 338 c.

622.6 А28      Адаптивне функціонування імпульсних виконавчих органів гірничих машин : монографія / В.М. Сліденко, С.П. Шевчук, О.В. Замараєва, Л.К. Лістовщик. – К: НТУУ “КПІ”, 2013. – 180 c.

622 В53  Вісник національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Сер. “Гірництво” : збірник  наукових праць. Вип. 24. – К: НТУУ “КПІ”, 2014. – 104 c.

622 К18        Камнесамоцветное сырье  в геологических формациях Восточной части Украины : монография / Н.А. Козар, О.А. Проскуряков, П.Н. Баранов, Н.Н. Фощий. – К: НГУ, 2013. – 118 c.

622 М18 Маланчук, З.Р. Геотехнології гірництва : навчальний посібник / З.Р. Маланчук, С.Р. Боблях. – Рівне: НУВГП, 2013. – 202 c.

622 У-45  Українсько-російський словник з гірничої справи : В 2-х тт. Т.1. А-Н / упорядник І.Г. Манець. – Донецьк: Донбас, 2011. – 420 c.

622.275/.276 Ц38    Ценципер, А.И. Основы техники добычи нефти : учебное пособие / А.И. Ценципер. – Харьков: НТУ “ХПІ”, 2014. – 291 c.

622.33 Я97       Ященко, Ю.П. Іноваційні методи досягнення товарних кондицій рядового вугілля на прикладі шахт Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну / Ю.П. Ященко, В.Г. Красник, Ю.М. Філіппенко. – К: Логос, 2013. – 118 c.

622.33  Я97       Ященко, Ю.П. Розвиток вугільної промисловості: стратегічні обгрунтування та програмні пропозиції / Ю.П. Ященко. – К: Логос, 2013. – 132 c.

Машиностроение

621.87 СП  П68    Правила будови і безпечної експлуатації пасажирських підвісних канатних доріг. – К: ТОВ “Видавництво “Сталь”, 2014. – 352 c.

Металлургия

669 В38  Вестник Приазовского государственного технического университета.  : № 1 (24). – Мариуполь: ДВНЗ ПДТУ, 2012. – 140 c.  – ( Сер. Экономические науки )

669 В38  Вестник Приазовского государственного технического университета.  : № 1 (25). – Мариуполь: ДВНЗ ПДТУ, 2013. – 102 c.  – ( Сер. Экономические науки )

669 В38  Вестник Приазовского государственного технического университета : № 24. – Мариуполь: ПДТУ, 2012. – 336 c.  – ( Сер. Технічні науки )

669 В38  Вестник Приазовского государственного технического университета : № 25. – Мариуполь: ПДТУ, 2012. – 274 c.  – ( Сер. Технічні науки )

669 З-38  Захист металургійних машин від поломок : Міжвуз. тематичний збірник наукових праць : Вип. 15. – Маріуполь: ПДТУ, 2013. – 227 c.

669 Н34  Наукові праці Донецького національного технічного університету : Сер. Металургія. Вип. 1(16)-2(17). – Донецьк: ДНТУ, 2013. – 238 c.

669.02/.09 Т34    Теплоэнергетика металлургического производства : учебное пособие / Б.И. Басюк, Ю.Л. Курбатов, А.Б. Бирюков, Е.В. Новикова. – Донецк: ГВУЗ “ДонНТУ”, 2013. – 228 c.

Организация производства

658 Р17  Разработка ИСАПР с применением методов инженерии знаний. Решение практических задач : монография. – Краматорск: ДГМА, 2012. – 216 c.

Строительство

624.04 Б24       Барабаш, М.С. Компьютерное моделирование процессов жизненного цикла объектов строительства / М.С. Барабаш. – К: Сталь, 2014. – 301 c.

624.01 Б90        Будівельні конструкції : міжвідомчій науково-технічний  збірник наукових праць. Вип. 80. – К: ДП НДІБК, 2014. – 234 c.

624.01  Б90        Будівельні конструкції : міжвідомчій науково-технічний  збірник наукових праць. Вип. 81. – К: ДП НДІБК, 2014. – 332 c.

624.1 С17     Самедов, А.М. Расчет и проектирование подземных сооружений мелкого заложения : монография : А.М. Самедов. – К: НТУУ “КПИ”, 2013. – 852 c.

Теплообмен

66.08/.09  Г67  Горбунов, О.Д. Термінологічний словник з тепломассообміну / О.Д. Горбунов. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2014. – 108 c.

Экономика

331.4 Є-83   Єсипенко, А.С. Організаційні причини нещасних випадків. Аналіз та обгрунтування заходів щодо запобігання равматизму / А.С. Єсипенко, Т.М. Таірова, О.А. Сліпачук. – К: ННДІПБОП, 2014. – 120 c.

338 Е45  Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (17-20 березня, 2014 р. , Дн-ськ – Жешув). – Дн-ськ: НГУ, 2014. – 94 c.

Энергетика

621.311 П27          Перспективи впровадження чистих вугільних технологій в енергетику України / І.А. Вольчин та ін.. – К: ГНОЗІС, 2013. – 308 c.