Сентябрь 2018

Автореферат диссертации

53.08 СП А82    Аркушенко, П.Л. Підвищення ефективності метрологічної експертизи військової техніки зв’язку на основі удосконалення методик її проведення : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / П.Л. Аркушенко. – Львів: НУ “Львівська політехніка, 2018. – 20 c.

622.33 СП Б91       Бурчак, О.В. Розвиток теорії та розробка фізико-хімічної моделі аномальних метанопроявів у вугільних шахтах : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.15.09 – Геотехнічна і гірнича механіка / О.В. Бурчак. – Дніпро: ІГТМ НАНУ, 2018. – 20 c.

629.12 СП В67       Волков, Є.Л. Вдосконалення методу локально-незалежного управління процесом розходження суден використанням областей неприпустимих значень параметрів : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.22.13 – навігпція та управління рухом / Є.Л. Волков. – Одеса: НУ “ОМА”, 2018. – 20 c.

528 СП Г27       Гебрин-Байди, Л.В. Застосування аерокосмічних методів для оцінювання родючості земель сільськогосподарського призначення ландшафтних зон Закарпаття : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.24.01 – кадастр і моніторінг земель / Л.В. Гебрин-Байди. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2018. – 20 c.

622.33 СП М19     Малієнко, А.В. Автоматизація процесів диспетчеризації вугільних шахт на основі системи прийняття рішень : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.13.07 – Автоматизація процесів керування / А.В. Малієнко. – Дніпро: НТУ “Дніпровська політехніка”, 2018. – 20 c.

551 СП М33       Матіщук, О.А. Палеогеографія та особливості стратифікації протерозойських конгломератовміщуючих товщ Криворізької структури : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.геол.н. : Спец.04.00.01 – загальна та регіональна геологія / О.А. Матіщук. – К: ІГН НАНУ, 2018. – 20 c.

528 СП М50       Мендель, В.П. Фотограмметричне та картографічне забезпечення оцінки стану ерозійних процесів ( на прикладі Волинського Опілля) : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.24.01 – геоздезія, фотограмметрія та картографія / В.П. Мендель. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2018. – 20 c.

621.78 СП Н65    Нікульченко, І.О. Вплив неметалевих включень на структуроутворення та зміщення поверхневого шару з підвищеними механічними властивостями в сталях при лазерній обробці : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.16.01 – Металознавство та термічна обробка металів / І.О. Нікульченко. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 20 c.

550 СП С25       Святенко, Г.Є. Особливості геологічної будови та перспективи нафтогазоносності мезозойського комплексу Дніпровсько-Донецької западини : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.геол.н. : Спец.04.00.12 – Геологія нафти і газу / Г.Є. Святенко. – К: ІГН НАНУ, 2018. – 20 c.

 

620.10 СП Х76       Хомінич, А.І. Плазмохімічний сінтез та будова шарів вуглецевих нанотрубок, призначених для створення композиційних покриттів : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.02.01 – матеріалознавство / А.І. Хомінич. – К: ІПМ НАНУ, 2018. – 20 c.

Аддитивные технологии

621.9-529 А28     Аддитивные технологии : учебное пособие : ЭБ / А.И. Рудской, А.А. Попович, А.В. Григорьев, Д.Е. Каледина. – СПб: Изд-во Политехн. ун-та, 2016. – 200 c.

621.9-529 В15     Валетов, В.А. Аддитивные технологии  (состояние и перспективы) : учебное пособие : ЭБ / В.А. Валетов. – СПб: Ун-т ИТМО, 2015. – 63 c.

621.9-529 К18      Каменев, С.В. Технологии аддитивного производство : учебное пособие : ЭБ / С.В. Каменев. – Оренбург: ОГУ, 2017. – 144 c.

621.9-529 Ш65    Шишковский, И.В. Основы аддитивных технологий высокого разрешения : ЭБ / И.В. Шишковский. – СПб: Питер, 2016. – 400 c.

621.9-529 Ш67    Шкуро, А.Е. Технологии и материалы 3D печати : учебное пособие : ЭБ / А.Е. Шкуро. – Екатеринбург: УГЛТУ, 2017. – 101 c.

Композиционные материалы

620.10 О-75      Основы термоупругости композиционных материалов : учебное пособие : ЭБ / В.А. Гнездилов, А.А. Дудченко, С.А. Лурье, В.В. Фирсанов. – М: Беловодье, 2015. – 144 c.

620.10  Т38   Технология склеивания изделий из композиционных материалов : учебное пособие : ЭБ / Д.Р. Ерова и др. – Казань: Изд-во КНИТУ, 2014. – 132 c.

Коррозия. Защита от коррозии

620.197 П42    Повышение долговечности и работоспособности деталей лесных машин методом поверхностного упрочнения : монография : ЭБ / О.М. Тимохова и др. – Ухта: УГТУ, 2015. – 124 c.

620.10 П50       Полилов, А.Н. Этюды по механике композитов : ЭБ / А.Н. Полилов. – М: ФИЗМАТЛИТ, 2015. – 320 c.

620.197 Ч-46       Черепашкин, С.Е. Методы коррозионных исследований : учебное пособие : ЭБ / С.Е. Черепашкин, О.Р. Латыпов, В.В. Кравцоы. – Уфа: РИЦ УГНТУ, 2014. – 117 c.

Машиностроение

621.81 А50       Алифанов, А.В. Технлогии изготовления и упрочнения высоконагруженных деталей машинотроения : ЭБ / А.В. Алифанов, А.М. Малюков, В.А. Томило. – Минск: Беларуская навука, 2014. – 321 c.

 

 

 

Металлургия

669.8 В67     Волкович, В.А. Металлургия урана и технология его соединений : курс лекций. Ч.1 : ЭБ / В.А. Волкович. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 104 c.

669.8 В67     Волкович, В.А. Металлургия урана и технология его соединений : курс лекций. Ч.3 : ЭБ / В.А. Волкович. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 140 c.

621.7 В75     Воронцов, А.Л. Теория и расчеты процессов обработки металлов давлением: учебное пособие. В 2-х тт. Т.1 : ЭБ / А.Л. Воронцов. – Москва: МГТУ, 2014. – 399 c.

621.7 В75     Воронцов, А.Л. Теория и расчеты процессов обработки металлов давлением: учебное пособие. В 2-х тт. Т.2 : ЭБ / А.Л. Воронцов. – Москва: МГТУ, 2014. – 399 c.

621.771 Г20    Гарбер, Э.А. Моделирование и совершенствование теплового режима и профилактик валков широкополосных станов горячей прокатки : монография : ЭБ / Э.А. Гарбер, М.В. Хлопотин. – Череповец; М.: ЧГУ; Теплотехник, 2013. – 114 c.

669.5 Л33     Лебедь, А.Б. Получение солей сульфата меди и никеля сернокислого на ОАО “Уралэлектромедь” : учебное пособие : ЭБ / А.Б. Лебедь, Л.Ф. Акулич, С.С. Набойченко. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 136 c.

669.712 Л69     Логинова, И.В. Технология производства глинозема : учебное пособие : ЭБ / И.В. Логинова, А.В. Кырчиков, Н.П. Пенюгалова; под ред. И.В. Логиновой. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 336 c.

669.71 П26       Первухин, М.В. Современные электротехнологии для производства высококачественных алюминиевых сплавов : монография : ЭБ / М.В. Первухин. – Красноярск: Сиб.фед.ун-т, 2015. – 155 c.

669.71 П47  Поздняков, А.В. Горячеломкость литейных алюминиевых сплавов : монография : ЭБ / А.В. Поздняков, В.С. Золоторевский, М.Г. Хомутов. – М: МИСиС, 2014. – 88 c.

621.98 П69    Практическое применение винтовых прессов и гидравлических молотов в процессах горячей штамповки : учебное пособие : ЭБ / А.Н. Петров, В.И. Перфилов, П.А. Петров, М.А. Петров. – М: МГМУ “МАМИ”, 2014. – 121 c.

621.74 П80        Производство литых заготовок из деформируемых алюминиевых и медных сплавов : учебное пособие : ЭБ / Р.К. Мысик, Ю.Н. Логинов, А.В. Сулицин, С.В. Брусницын; научн. ред. Е.Л. Фурман. – Екатеринбург: УрФУ, 2011. – 414 c.

621.74 П80        Производство отливок из сплавов цветных металлов : учебник : ЭБ / под общ. ред. В.Д. Белова. – 3-е издание, переработанное и дополненное. – М: МИСиС, 2011. – 615 c.

621.7 П32     Пилипець, М.І. Проектування секцйних гвинтових заготовок : ЭБ / М.І. Пилипець, В.В. Васильків. – Тернопіль: Вид. ТНТУ, 2013. – 180 c.

669 Р88 Русаков, И.Ю. Сублимационно-десублимационные процессы для фторидных технологий и их аппаратурное оформление : монография : ЭБ / И.Ю. Русаков. – Северск: СТИ НИЯУ МИФИ, 2015. – 230 c.

669.71 С56        Современные технологии производства алюминиевых сплавов : монография : ЭБ / Хосен Ри, Э.Х. Ри, С.Н. Химухин, В.И. Якимов. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан.гос. ун-та, 2015. – 131 c.

Языкознание

4И(англ.) А64     Англійська мова для навчання і роботи. Т.1. Спілкування в соціальному, академічному та професійному середовищах : підручник : +ЭБ / С.І. Кострицька, І.І. Зуєнок, О.Д. Швець, Н.В. Поперечна. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 164 c.

4И(англ.) А64     Англійська мова для навчання і роботи. Т.2.Стратегії пошуку інформації в іншомовних друкованих та електронних професійно-орієнтованих джерелах та дослідження іншомовних джерел : підручник : +ЭБ / С.І. Кострицька, І.І. Зуєнок, О.Д. Швець, Н.В. Поперечна. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 192 c.

4И(англ.) А64     Англійська мова для навчання і роботи. Т.3. Дискусії та презентації : підручник : +ЭБ / С.І. Кострицька, І.І. Зуєнок, О.Д. Швець, Н.В. Поперечна. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 144 c.

4И(англ.) А64     Англійська мова для навчання і роботи. Т.4. Професійне іншомовне письмо : підручник : +ЭБ / С.І. Кострицька, І.І. Зуєнок, О.Д. Швець, Н.В. Поперечна. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 120 c

Горное дело

622.32 Б90       Булат, А.Ф. Умови формування газових пасток у вугленосних відкладах. – К: Наукова думка, 2017. – 252 c.

622 З-41  Збірник наукових праць НГУ. № 53 : наукові праці. – Дн-ськ: НГУ, 2018. – 329 c.