Презентация новых поступлений скачать>>>

Февраль 2015

Автомобили

629.114 П79          Проектування рульових керувань колісних машин : монографія / В.В. Редчиць, В.Б. Рудасьов, О.В. Головіна, О.М. Коробочка. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2014. – 404 c.

Авторефераты диссертаций

622.235 СП К43    Кириченко, О.Л. Руйнування гірських порід шпуровими зарядами емульсійних вибухових речовин при проведенні підземних виробок : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступеню к.т.н. : Спец. 05.15.09 – геотехнічна і гірнича механіка / О.Л. Кириченко. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 20 c.

669.71 СП Ф33     Федорчук, В.Є. Технологічна міцність зварних з’єднань алюмінієвих сплавів системи Al-Zn-Mg-Cu, легованих скандієм : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступеню к.т.н. : Спец. 05.02.01 – матеріалознавство / В.Є. Федорчук. – К: ІЕЗ НАНУ, 2015. – 20 c.

Библиографический указатель

016:574 Е45  Еколого-економічні проблеми в галузі природокористування (за 2009-2013 рр., в кількості 54 назви документів українською та російською мовами) : тематичний бібліографічний список : ЭБ / укл. Л.П. Полозенко. – К: НУБПУ, 2013

016:621.31 Е62  Енергетика у сучасному світі : рекомендаційний список : ЭБ. – Суми: СДУ. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2012. – 55 c.

Информатика и вычислительная техника

002.6 І-74    Інформатика та програмування : навчальний посібник / І.К. Карімов та ін.. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2014. – 387 c.

681.3 Н45      Нейросетьові технології і їх застосування НСТіЗ-2014 : збірник наукових праць Всеукраїнської  наукової конференції з міжнародною участю / під заг. редакцією С.В. Ковалевського. – Краматорськ: ДДМА, 2014. – 96 c.

Горное дело

622.272 Г36     Геотехническая механика : Межведомственный сборник научных трудов. Вып. 117. – Дн-ск: ИГТМ  НАН Украины, 2014. – 228 c.

622.272 Г36     Геотехническая механика : Межведомственный сборник научных трудов. Вып. 118. – Дн-ск: ИГТМ  НАН Украины, 2014. – 234 c.

622 Г46  Гідрогеологічні та геомеханічні фактори екологічної безпеки навколишнього середовища в умовах реформування вугільної галузі : монографія / О.А. Улицький, В.М.Єрмаков, В.І. Бузило, А.В. Павличенко. – Дн-ськ: Літограф, 2014. – 199 c.

622.323 Н16   Нагорний, В.П. Імпульсні методи інтенсифікації видобутку вуглеводнів / В.П. Нагорний, І.І. Денисюк. – К: ІГФ НАНУ, 2012. – 324 c.

622.323 Н16   Нагорный, В.П. Подземные хранилища углеводородов / В.П. Нагорный, В.М. Глоба. – К: ИГФ НАНУ, 2014. – 287 c.

622.323 Н16   Нагорний, В.П. Технології інтенсифікації видобутку вуглеводнів / В.П. Нагорний, І.І. Денисюк. – К: ІГФ НАНУ, 2013. – 268 c.

622 П78  Прогнозування змін стану навколишнього середовища та об’єктів інфраструктури при затопленні закритих вугільних шахт : монографія / В.М. Соренков, В.М. Недолужко, В.І. Бузило, А.В. Павличенко. – Дн-ськ: ДТЕК, 2014. – 176 c.

Машиностроение

621 К56 Ковалевский, С.В. Развитие методов акустической диагностики в машиностроении / С.В. Ковалевский, Е.С. Ковалевская, В.И. Тулупов. – Краматорск: ДГМА, 2014. – 90 c.

621.643 Н16  Нагорный, В.П. Магистральные трубопроводы / В.П. Нагорный, В.М. Глоба. – К: ИГФ НАНУ, 2012. – 310 c.

Металлургия

669.2/.8 Ц27   Цветная металлургия Украины. Т.1.Ч.2. Металлургия тяжелых цветных металлов : монография / И.Ф. Червоный и др.. – Запорожье: ЗГИА, 2014. – 691 c.

Организация производства

658 К68  Корпоративна культура організацій ХХІ століття : Збірник наукових праць ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (26 листопада, 2014, Краматорськ). – Краматорськ: ДДМА, 2014. – 126 c.

Строительство

624.01 З-41      Збірник наукових праць Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського : Вип. 13 / Під ред. О.В. Шимановського. – К: Сталь, 2014. – 147 c.

624.01 З-41      Збірник наукових праць Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського : Вип. 14 / Під ред. О.В. Шимановського. – К: Сталь, 2014. – 151 c.

Химия

661 Т38  Технологія неорганічних речовин. Ч.2. Кислоти та луги : навчальний посібник / М.Д.  Волошин, А.Б. Шестозуб, Я.М. Черненко, А.В. Іванченко. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2014. – 348 c.

Экология

574 В85  Вступ до фаху : навчальний посібник / В.А. Довиденко, М.І. Антощенко, С.Ю. Арсенюк, І.І. Медвідь. – Алчевськ: ДДТУ, 2014. – 296 c.

574 С76  Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях : матеріали Третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції (15-16 вересня, 2011, Бахчисарай) : ЭБ. – Сімферополь: Фєнікс, 2011. – 336 c.

Экономика

338 А43  Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного управління : матеріали Всеукраїнської підсумкової науково-практичної конференції за міжнародною участю (25 жовтня, 2013, Одеса) : ЭБ. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. – 446 c.

338.24 М55       Мехович, С.А. Формирование региональных межотраслевых связей на основе концепции технологического реинжиниринга / С.А. Мехович. – Харьков: Щедра садиба плюс, 2013. – 352 c.

Энергетика

621.31 Р64       Розенбергер К. Політика України в галузі енергетики : ЭБ. – К: Фонд Конрада Аденауера, 2012. – 30 c.  – ( Сер. Політична освіта )