Февраль 2018.

Автореферат диссертации

621.272 СП Б24    Барабаш, М.В. Інтенсифікація гірничих робіт при сумісному відпрацюванні вугільних пластів з урахуванням зон знеміцнення міжпластя : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин / М.В. Барабаш. – Дніпро: НГУ, 2017. – 20 c.

004 СП В12       Вавіленкова, А.І. Теоретичні основи автоматичного аналізу і синтезу логіко-лінгвістичних моделей текстових документів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец.05.13.06 – інформаційні технології / А.І. Вавіленкова. – Київ: ІПММС, 2017. – 20 c.

553.9 СП К21     Каргаполов, А.А. Обгрунтування критеріїв прогнозу зон в углеродному масиву, небезпечних за газодинамичними проявами : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.15.09 – Геотехнічна та гірнича механіка / А.А. Каргаполов. – Дніпро: ГТМІ, 2017. – 20 c.

621.3 СП К26      Карпусь, С.Г. Отримання пучків багатозарядних іонів на малогабаритному електростичному прискорювачі горизонтального типу : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.физ.-мат.н. : Спец.01.04.20 – фізика пучків заряджених частинок / С.Г. Карпусь. – Харків: ХФТІ, 2017. – 20 c.

669.01 СП Н62  Нікітін, А.В. Блістерінг феритно-мартенсітної сталі та заліза під дією потоку чатинок низькоенергетичної водневої плазми : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.физ.-мат.н. : Спец.01.04.07 – фізика твердого тіла / А.В. Нікітін. – Харків: ХФТІ, 2017. – 20 c.

622 СП О-76     Остапчук, О.В. Системи живлення підземних споживачів глибоких і енергоємних рудних та вугільних шахт : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец.05.09.03 – Економічні комплекси та системи / О.В. Остапчук. – Дніпро: НГУ, 2017. – 20 c.

331.2 СП П35    Письменна, О.О. Теоретичні основи та методичний інструментарій формування кадрової стратегії підприємства : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.екон..н. : Спец.08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / О.О. Письменна. – Дніпро: НГУ, 2017. – 20 c.

621.89 СП С75        Стадник, О.Б. Обгрунтування параметрів та покращання фрикційних властивостей вузлів гальмівних пристроїв піднімально-транспортних машин : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец.05.05.05 – піднімально-транспортні машини / О.Б. Стадник. – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – 20 c.

550 СП Ф33       Федоренко, К.В. Методи статистичного моделювання випадкових функцій у задачах моніторингу навколишнього середовища : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.фіз.-мат.н. : Спец.05.15.09 – Геотехнічна та гірнича механіка / К.В. Федоренко. – Київ: КНУ, 2017. – 20 c.

Горное дело

622 Г51  Гірнича електромеханіка та автоматика : науково-технічний збірник : вип. 98 / Національний гірничий університет. – Дніпро: НГУ, 2017. – 106 c.

622 Г51  Гірничий вісник : науково-технічний збірник: вип. 102. – Кривий Ріг: ДВНЗ “КНУ”, 2017. – 249 c.

 

622.7 З-41    Збагачення корисних копалин : науково-технічний збірник : вип. 66(107). – Дн-ськ: НГУ, 2017. – 156 c.

622.7 З-41    Збагачення корисних копалин : науково-технічний збірник : вип. 67(108). – Дн-ськ: НГУ, 2017. – 198 c.

622.7 К20      Капиллярный  эффект в динамических процессах обезвоживания измельченной горной массы : монография / А.Ф. Булат, В.П. Надутый, В.И. Елисеев, В.И. Луценко. – Днепр: ИГТМ, 2017. – 280 c.

622 К60 Колесник, В.Є. Методи  оцінки екологічної небезпеки експлуатації і ліквідації вугільних шахт та напрями і засоби її зниження : монографія / В.Є. Колесник, А.В. Павличенко. – Дніпро: НГУ, 2017. – 208 c.

622.8 К63      Комбинированные анкерные системы для повторного использования горных выработок : монография / В.И. Бондаренко и др. – Дніпро: ЛізуновПрес, 2017. – 188 c.

622.34 С91        Сучасні технології розробки рудних родовищ. Еколого-економічні наслідки діяльності підприємств ГМК : збірник наукових праць за результатами роботи ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції (24 листопада, 2017 р., м. Кривий Ріг). – Кривий Ріг: Видавець Роман Козлов, 2017. – 184 c.

Машиностроение

621 В53  Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : Збірник наукових праць. №3(36). – Краматорськ: ДДМА, 2015. – 280 c.

621 В53  Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : Збірник наукових праць. №2(38). – Краматорськ: ДДМА, 2016. – 290 c.

621 В53  Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : Збірник наукових праць. №3(39). – Краматорськ: ДДМА, 2016. – 263 c.

621 В53  Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : Збірник наукових праць. №1(40). – Краматорськ: ДДМА, 2017. – 224 c.

621 В53  Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : Збірник наукових праць. №2(41). – Краматорськ: ДДМА, 2017. – 154 c.

621.97 О-23      Обработка материалов давлением : Сборник научных трудов № 1 (40). – Краматорск: ДГМА, 2015. – 268 c.

621.97 О-23      Обработка материалов давлением : Сборник научных трудов № 2 (41). – Краматорск: ДГМА, 2015. – 389 c.

621.97 О-23      Обработка материалов давлением : Сборник научных трудов № 1 (42). – Краматорск: ДГМА, 2016. – 316 c.

621.039 О-75        Основы разработки нового комптоновского детектора нейтронов прямого заряда для активной зоны ядерного реактора ВВЭР-1000 : препринт / Б.А. Шиляев и др. – Харьков: ННЦ “ХФТИ”, 2017. – 48 c.

Металлургия

669.01 Б79       Большаков, В.И. Материаловедение строительных сталей : монография / В.И. Большаков. – Днепр: ПГАСА, 2017. – 590 c.

621.7 Б79     Большаков, В.И. Структура и свойства продуктов распада переохлажденного аустенита : монография / В.И. Большаков, А.В. Маковская. – Дн-ск: ПГАСА, 2012. – 160 c.

621.78 Б79       Большаков, Вл.И. Оборудование термических цехов, технологии термической и комбинированной обработки металлопродукции : учебник / Вл.И. Большаков, И.Е. Долженков, А.В. Зайцев. – Дн-ск: РИА “Днепр-VAL”, 2010. – 618 c.

669.162 М64         Миронова, Т.М. Структура и свойства деформируемых чугунов / Т.М. Миронова, В.З. Куцова. – Дн-ск: НМетАУ, 2009. – 190 c.

621.774 Н30          Народному музею истории “Интерпайп НТЗ” – 45! Хочешь узнать где хранится время? – Дн-ск: Интерпайп НТЗ, 2017. – 10 c.

621.793 С12         Савуляк, В.І. Наплавлення високовуглецевих зносостійких покриттів : монографія / В.І. Савуляк, В.Й. Шенфельд. – Вінниця: ВНТУ, 2016. – 124 c.

669.1 С24     Свириденко, Ж.В. Теоретические основы управления качеством металлургического сырья : учебное пособие / Ж.В. Свириденко. – Дн-ск: НМетАУ, 2009. – 140 c.

669.1 Ф94      Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии : Сб.научн. трудов. Вып.31 / отв.ред. А.И. Бабаченко и др. – Дн-ск: ИЧМ НАНУ, 2017. – 342 c.