Январь 2019


Автореферат диссертации

574 СП Б39       Безсонов, Є.М. Визначення рівня екологічної безпеки регіону методом токсико-енергетичного відгуку біотичних компонентів водних екосистем : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.21.06.01 – екологічна безпека / Є.М. Безсонов. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2018. – 20 c.

622.271 СП В60 Вінівітін, Д.В. Оперативне планування і управлння гірничотранспортними роботами в залізорудному кар’єрі : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.15.03 – відкрита розробка родовищ корисних копалин / Д.В. Вінівітін. – Дніпро: НТУ “Дніпровська політехніка”, 2018. – 20 c.

621.78 СП Д24       Двоєглазова, А.В. Удосконалення технології одержання комплексного флюсу на основі вапняку та залізовмісних матеріалів при їх спільній термічній обробці : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.16.02 – металургія чорних і кольорових металів та спецальних сплавів / А.В. Двоєглазова. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 20 c.

622.24 СП Д73     Дреус, А.Ю. Теплофізичні основи знеміцнення гірських порід при алмазному бурінні свердловин з імпульсним промиванням : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня д.т.н. : Спец.05.15.09 – Геотехнічна і гірнича механіка; 05.15.10 – Буріння свердловин / А.Ю. Дреус. – Дніпро: НТУ “Дніпровська політехніка”, 2018. – 20 c.

621.867 СП Д79       Дубиняк, Т.С. Обгрунтування конструкцій та параметрів захисних механізмів гнучких гвинтових конвеєрів : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.05.05 – піднімально-транспортні машини / Т.С. Дубиняк. – Тернопіль: ТернНТУ, 2018. – 20 c.

621.867 СП З-24   Залуцький, С.З. Обгрунтування параметрів шнеків з робочою еластичною поверхнею для транспортування сільськогосподарських матеріалів : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.05.05 – піднімально-транспортні машини / С.З. Залуцький. – Тернопіль: ТернНТУ, 2018. – 20 c.

622.8 СП К49    Климеко, Д.В. Закономірності проявів і сейсмоакустичний прогноз газодинамичних явищ при відпрацюванні вугільних пластів : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.15.09 – Геотехнічна і гірнича механіка / Д.В. Клименко. – Дніпро: НТУ “Дніпровська політехніка”, 2018. – 20 c.

574 СП М60       Миляник, О.В. Екологічно безпечне адсорбційне очищення промислових стоків від іонів купрупу та хрому : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.21.06.01 – екологічна безпека / О.В. Миляник. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2017. – 20 c.

658 СП О-76    Остап’юк, С.Д. Вдосконалення методології впровадження системи НАССР, як системи управлння якістю на молокопереробних підприємствах : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н.: Спец. 05.01.02 – стандартизация, сертифкація та метрологічне забезпечення / С.Д. Остап’юк. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2017. – 20 c.

621.867 СП П16  Паньків, В.Р. Обгрунтування параметрів гаинтового конвеєра з комьінованим робочим органом : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.05.05 – піднімально-транспортні машини / В.Р. Паньків. – Тернопіль: ТернНТУ, 2018. – 20 c.

 

622.24 СП П20     Патра, В.Д. Удосконалення технологій фізико-хімічного діяння на нафтовий поклад і привибійну зону свердловини : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.0515.06 – розробка нафтових і газових родовищ / В.Д. Патра. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 20 c.

622 СП Р49       Рижков, С.С. Сепараційні градієнтні аерозольні технології в енергетичних установках : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.05.03 – двигуни та енергетичні установки / С.С. Рижков. – Одеса: НУ “ОМА”, 2018. – 20 c.

658 СП С36       Силенко, С.А. Антикризове управління промисловим підприємством в умовах невизначеності та ризику : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.екон.н. : Спец.08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / С.А. Силенко. – Кривий Ріг: ДВНЗ “КНУ”, 2018. – 20 c.

622.75 СП Т35    Тернова, К.В. Обрунтування акустичного контролю дисперсності продуктів подріблення : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.15.08 – Збагачення корисних копалин / К.В. Тернова. – Дніпро: НТУ “Дніпровська політехніка”, 2018. – 20 c.

621 СП Ф12  Фабрика, І.В. Управління експортним потенціалом підприємств машинобудівної галузі : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.екон.н. : Спец.08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / І.В. Фабрика. – Кривий Ріг: ДВНЗ “КНУ”, 2018. – 20 c.

621 СП Ш36       Шебанов, А.М. Підвищення ефективності експлуатації судових двигунів шляхом удосконалення систем мащення циліндрів : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.05.03 – двигуни та енергетичні установки / А.М. Шебанов. – Одеса: НУ “ОМА”, 2018. – 20 c.

Горное дело

622.33 З-36      Застосування публічно-приватного партнерства у сфері інноваційного розвитку вугільної промисловості : CD. – К: ІЕП, 2017

622.33 С76        Contiguous coal seam mining using powered ystem in terms of Lvov-Volyn coal field mines=Розробка зближених вугільних пластів механізованими комплексами в умовах шахт Львівсько-Волинського басейну : monograph / В.І. Бузило та ін.. – Lnepropetrovk: NMU, 2017. – 127 c.

Композиционные материалы

620.10 Е68    Епоксидні композити, модифіковані високочастотним імпульсним магнітним полем : монографія / А.В. Букетов, О.О. Сапронов та ін.. – Херсон: ХДМА, 2016. – 201 c.

620.1 О-61    Опір матеріалів і теорія споруд : науково-технічний збірник. Вип. 97. – К: КНУБА, 2016. – 228 c.

Математика

517.9 Р58     Ровенська, О.Г. Вибрані питання курсу. Диференціальні рівняння : навчальний посібник / О.Г. Ровенська, С.О. Колесников. – Краматорськ: ДДМА, 2017. – 50 c.

517.9 Р58     Ровенська, О.Г. Функцілнальний аналіз : навчальний посібник / О.Г. Ровенська. – Краматорськ: ДДМА, 2017. – 86 c.

 

Машиностроение

621.791 Н27          Напруження та деформації при зварюванні та паянні : підручник / Л.М. Лобанов, Г.В. Єрмолаєв та ін.. – Миколаїв: НУК, 2016. – 246 c.

621 П27  Перспективи розвитку торієвої сировинної бази ядерної енергетики України. – К: Наукова думка, 2017. – 269 c.

621.791 П79          Проектування технологічних процесів зварювального виробництва : навчальний посібник. – Краматорськ: ДДМА, 2017. – 102 c.

621.65/.68 Р41               Репінський, С.В. Керування регульованих насосів в гідроприводах, чутливих до навантаження : монографія / С.В. Репінський, Л.Г. Козлов, Ю.А. Бурєнніков. – Вінниця: ВНТУ, 2016. – 200 c.

621.314 Т35          Термоэкономическая диагностика и оптимизация парокомпрессорных термотрансформаторов / Ю.М. Мацевитый, Д.Х. Харлампиди, В.А.Тарасова, М.А. Кузнецов. – Харьков: ИПМ НАНУ, 2016. – 160 c.

Металлургия

621.762 Г85     Гринь, А.Г. Комплексное исследование характеристик порошковых проволок : учебное пособие / А.Г. Гринь, С.В. Жариков, А.А. Богуцкий. – Краматорск: ДГМА, 2016. – 128 c.

Наука

62 И62  Инженерия поверхности и реновация изделий : материалы 17-й Международной научно-технической конференции (29 мая – 02 июня, 2017 г., Одесса). – К: АТМ Украины, 2017. – 264 c.

62 Н34  Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 14. – К: ВД “Академперіодика”, 2017. – 134 c.

Нефтегазовая промышленность

665.5 О-75    Основи нафтогазової справи / В.С. Білецький, В.М. Орловський, В.І. Дмитренко, А.М. Похилко. – Полтава; Київ: ПолтНТУ; ФОП Халіков Р.Х., 2017. – 312 c.

Организация производства

658 К30  Качество, стандартизация, контроль: теория и практика : материалы 16-й Международной научно-практической конференции (20-23 сентября, 2016 г., Одесса). – К: АТМ Украины, 2016. – 252 c.

658 К30  Качество, стандартизация, контроль: теория и практика : материалы 17-й Международной научно-практической конференции (04-08 сентября, 2017 г., Одесса). – К: АТМ Украины, 2017. – 212 c.

Физика

533.6 H99     Karintsev, I.B. Hydroaeroelasticity=Гідроаеропружність : texbook / I.B. Karintev, I.V. Pavlenko. – Sumy: Sumy State University, 2017. – 234 c.

Финансы

336.22 П78        Проблеми та перспективи розвитку обліку, контролю та оподаткування : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (22-24 листопада, 2016, м. Дніпро). – Дніпро: НГУ, 2016. – 92 c.

Экология

574 П84  Процеси та апарати природоохранних технологій6 У 2 томах. Т.1 : підручник. – Суми: СумДУ, 2017. – 435 c.

574 П84  Процеси та апарати природоохранних технологій6 У 2 томах. Т.2 : підручник. – Суми: СумДУ, 2017. – 521 c.

574 Ф79  Формування системи механізмів управління природними ресурсами в умовах Євроінтергаційних процесів : CD / за заг. ред. М.А. Хвесика. – К: ДУ ЕПСР НАНУ, 2017. – 595 c.

Экономика

338 З-24 Залознова, Ю.С. Економічні та соціальні проблеми розвиткупромисловості : монографія / Ю.С. Залознова. – К: ІЕП НАНУ, 2017. – 288 c.

338.24 П22       Пашкевич, М.С. Наукові засади формування мереді опорних шкіл у регіонах України : монографія / М.С. Пашкевич, М.О. Харченко. – Дніпропетровськ: НГУ, 2016. – 150 c.

338 С69  Социокультурные факторы экономического развития : монография / под ред. А.Н. Пилипнко. – Днепр: НГУ, 2017. – 182 c.