ТИТАНОВІ СПЛАВИ

УДК 669.295 СП

Б32     Бачурський, Д.В. Удосконалення технологічних режимів і способу очищення зворотного хлориду магнію для потокової технології отримання магнію в циклі титанового виробництва: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец.05.16.02 – металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / Д.В. Бачурський.- Дніпро: НМетАУ,2017.-20 c.

УДК 669.2/.8

Березос В.О. Одержання економнолегованого титанового сплаву методом електроно-променевого плавки / В.О. Березос, В.О. Шаповалов, Д.О. Чернишов //Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра : матеріали XVII Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 23 квітня 2019 р.-К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського.,2019.-c.174-183. – Бібліогр.: 6 назв.

УДК 621.762 СП

Б59     Биба, Є.Г. Формування структури та механічних властивестей конструкційних титанових сплавів під час активованого спікання порошків гідриту титану: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец.05.16.06 – Порошкова металургія та композиційні матеріали / Є.Г. Биба.-К: КПІ,2016.-20 c.

 УДК 669

С71     Ворон М.М. Складнолеговані титанові сплави / М.М. Ворон, В.Ю. Сухенко, В.М. Сулева //Спеціальна металургія : вчора, сьогодні, завтра : матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 квітня, 2016 р., м. Київ) : ЭБ.-К: НТУУ “КПІ”.,2016.-c.236-240. – Бібліогр. : 16 назв.

 УДК 669.25

Глазунов С.Г. Конструкционные титановые сплавы.- Москва: Металлургия,1974.-368 c.

УДК 621.791

Григорьев В.В. Исследование влияния и особенностей образования дефектов электронно-лучевой сварки на процессы разрушения титановых сплавов / Григорьев В.В., Муравьев В.И., Бахматов П.В. //Металлургия: технологии, инновации, качество (“Металлургия – 2019”) : тр. XXI Международной науч.-практ. конф.: в 2-х ч. Ч. 2.-Новокузнецк.,2019.-c.339-347. – Библиогр.: 10 назв.

УДК 621.74

Дубровин В.К. Термохимически стойкий керамический тигель для плавки и литья титановых сплавов / Дубровин В.К., Заславская О.М. //Теория и технология металлургического производства.-2019.-№1.-c.30-34. – Библиогр.: 10 назв.

УДК 620.10

Ж45     Жевтун, И.Г. Формирование износостойких конпозитных покрытий на титановых сплавах при электродуговой обработке в водных электролитах: монография / И.Г. Жевтун, П.С. Гордиенко, С.Б. Ярусова.-М: РИОР; ИНФРА-М,2018.-155 c.

УДК 669.2/.8

И46     Ильин А.А. Титановые сплавы. Состав, структура, свойства: Справочник: ЭБ.-М: ВИЛС – МАТИ,2009.-520 c.

УДК 669.2/.8

Исследование коррозионных свойств титана для аддитивных технологий / Скребцов А.А., Проскурняк Р.В., Марченко Ю.А. и др. //Металознавство та термічна обробка металів.-2019.-№3.-c.55-60. – Бібліогр.: 8 назв.

УДК 53

В74     Капустян О.Є. Спечені титанові сплави для ядерної енергетики / О.Є. Капустян, О.В. Овчинников, Т.Б. Янко //Вопросы атомной науки и техники.-Харьков: ХФТИ.,2018.-№1.-c.134-141. -Библиогр.: 28 назв.

УДК 669.2/.8 СП

 К60    Колачев Б.А. и др. Титановые сплавы разных стран: Справочник: + ЭБ / Б.А. Коласев, И.С. Полькин, В.Д. Талалаев.-М: ВИЛС,2000.-316 c.

УДК 669.2/.8

М54      Металургія титану / І.Ф. Червоний, І.В. Пітак, І.О. Панамаренко та ін. //Металургія рідкісних металів : підручник. – Харків: Друкарня Мадрид.,2019.-c.117-158

УДК 621.791

Микроструктура сплавов титана ВТ20, полученных методом послойной электронно-лучевой наплавки с применением отечественных порошковых материалов / В.М. Нестеренков, В.А. Матвейчук, М.О. Русыник и др. //Автоматическая сварка.-2019.-№9.-c.7-13. – Библиогр.: 10 назв.

УДК 669.2/.8

Ночовная Н.А. Сравнительное исследование комплекса свойств высокотехнологичных листовых титановых сплавов псевдо-а и псевдо-в классов / Ночовная Н.А., Ширяев А.А. //Металлург.-2019.-№7.-c.65-70. – Библиогр.: 17 назв.

УДК 669.2/.8

Особливості виплавки багатокомпонентних жароміцних титанових сплавів системи Ti-Al-Zr-Mo-Nb-Si-Sn в умовах електронно-променевої ливарної технології / М.М. Ворон, Є.О. Матвієць, Є.В. Тацький, К.С. Кушнір //Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра : матеріали XVII Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 23 квітня 2019 р.-К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського.,2019.-c.166-169. – Бібліогр.: 8 назв.

УДК 669.2./8

Патент № 72159. Україна. МКИ С 22 F 1/18. Спосіб термічної обробки титанових сплавів. / Дніпропетровський національний університет; Шаповалова О.М., Маркова І.А., Лавров О.С. та ін.-№ 20031213171.-Заявл. 30.12.2003; Опубл. 17.01.2005 // Промислова власність. Офіційний бюлетень.-2005-№1.-c.4.18

УДК 669.2/.8

Патент № 118647. Україна. МКИ В22В 27/02. Спосіб одержання зливків сплавів на основі титану / ТЕНОВА; Бозеллі Джованні, Кавалларі Массімо, Ґабоарді Паоло.-№ a201405132.-Заявл. 15.05.14; Опубл. 25.02.19 // Промислова власність. Офіційний бюлетень.-2019-№4
УДК 669.2/.8

Патент № 119844. Україна. МКИ С22C 14/00. Спосіб подрібнення розміру зерна альфа-фази в двофазному титановому сплаві з альфа-бета структурою / ЕЙТІАЙ ПРОПЕРТІЗ; Тома Жан-Філіпп А.; Мінісандрам Рамеш С.; Форбз Джоунс Робін М.-№ a201505033.-Заявл. 15.03.13; Опубл. 25.08.19 // Промислова власність. Офіційний бюлетень.-2019-№16.

УДК 669.2/.8

Пікулін О.М. Електронно-променеве оплавлення зливків титанового сплаву ВТ-22 / Пікулін О.М., Грінкевич К.Е., Котенко О.О. //Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра: матеріали XVII Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 23 квітня 2019 р.-К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського.,2019.-c.184-192. – Бібліогр.: 13 назв.

УДК 669.2/.8

Т45     Пикулин А. Н. Электронно-лучевое оплавление слитков сложнолегированных титановых сплавов / А. Н. Пикулин //Титан. Технологии. Оборудование. Производство: Тематическая подборка статей, опубликованных в журналах “Современная электрометаллургия” и “Автоматическая сварка” в 2014-2016 гг. : выпуск четвертый..-Киев: ИЭС.,2017.-c.125-129. – Библиогр.: 12 назв.

УДК 669.2/.8

П37      Плавка и литье титановых сплавов: Титановые сплавы.-М: Металлургия,1994.-367 c.

УДК 669.2/.8

П37      Плавка и литье титановых сплавов / А. Л. Андреев, Н. Ф. Аношкин, К. М. Борзецовская и др.; Отв. ред. В. И. Добаткин.-М: Металлургия,1978.-383 c.

УДК 669.2/.8

П80      Производство фасонных отливок из титановых сплавов: +ЭБ / Е.Л. Бибиков, С.Г. Глазунов, А.А. Неуструев и др.; Отв. ред. С.Г. Глазунов и др.-М.: Металлургия,1983.-295 c.-( Титановые сплавы )

УДК 669.187

Протоковилов И.Б. Получение титанового сплава ОТ4, легированного марганцем, в электрошлаковой печи камерного типа / И.Б. Протоковилов, Д.А. Петров, В.Б. Порохонько //Современная электрометаллургия.-2019.-№2.-c.3-6. – Библиогр.: 6 назв.
УДК 669.2/.8

Северин А.Ю. Отримання зливків алюмініду титану методом електронно-променевого переплаву / А.Ю. Северин, М.М.Ворон Є.В. Тацький //Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра : матеріали XVII Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 23 квітня 2019 р.-К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського.,2019.-c.170-173. – Бібліогр.: 5 назв.

УДК 669.2/.8

С60     Солонина О.П., Глазунов С.Г. Жаропрочные титановые сплавы / Отв. ред. А.Т. Туманов.-М: Металлургия,1976.-448 c.

УДК 669.187

Структура и свойства титанового сплава, легированного бором, полученного способом электронно-лучевого переплава / Г.М. Григоренко, С.В. Ахонин, П.И. Лобода и др. //Современная электрометаллургия.-2016.-№1.-c.20-25.- Библиогр.: 7 назв.

УДК 669.01

Твердофазна синтеза стопів системи Zr—Ті—Nb з багатокомпонентних порошкових сумішей / Д. В. Оришич, Д. Г. Саввакін, О. О. Стасюк, Б. Я. Меламед //Металофізика та новітні технології.-2019.-№2.-c.213-226. – Библиогр.: 13 назв.

УДК 669.2/.8

Т45      Титан 2016: виробництво та використання в авіабудівництві: збірка тез IV Міжнародної науково-практичної конференції.-Запоріжжя: Мотор Січ,2016.-152 c.

УДК 669.2/.8

Т45     Титан.Технологии. Оборудование. Производство: Тематическая подборка статей, опубликованных в журналах “Современная электрометаллургия” и “Автоматическая сварка” в 2014-2016 гг.: выпуск четвертый.-Киев: ИЭС,2017.-254 c.

УДК 669.2/.8

Т45      Титановые сплавы: Металлография титановых сплавов / Е.А. Борисова и др.-М: Металлургия,1980.-464 c.

УДК 669.01

М54      Титан та його сплави / Ю.М. Таран, Є.П. Калінушкін, В.З. Куцова та ін. //Металознавство і термічна обробка металів і сплавів із застосуванням комп’ютерних технологій навчання. Ч. 2: підручник.-Дніпропетровськ.,2002.-c.183-213
УДК 669.2/.8

Т45      Титановые сплавы в машиностроении: Электронная библиотека / Б.Б. Чечулин, С.С. Ушаков, У.Н. Разуваева, В.Н. Гольдфайн.-Л: Машиностроение,1977.-248 c.

УДК 669.295

T64      Titanium Alloys. Advances in Properties Control=Титановые сплавы – усовершенствования в контроле свойств: ЭБ / под ред. J. Sieniawski, W. Ziaja: InTech,2013.-147 c.

УДК 669.295

S53     Sha, W. Titanium Alloys: Modelling of Microstructure, Properties and Applications=Титановые сплавы: моделирование микроструктуры, свойства и методы применения : ЭБ / W. Sha, S. Malinov.-Boca Raton: CRC Press,2009.-598 c.

УДК 669.2/.8

Ширяев А.А. Исследование формирования структуры в процессе старения высокопрочного псевдо-в титанового сплава ВТ47 / Ширяев А.А., Ночовная Н.А. //Металлург.-2019.-№9.-c.76-84. – Библиогр.: 15 назв.

УДК 669.01

Шиян А.В. Основы формирования оптимального комплекса механических свойств для защиты от охрупчивания конструкционных титановых сплавов / А.В. Шиян, Ю.Я. Мешков //Металофізика та новітні технології.-2019.-№4.-c.501-527. – Библиогр.: 16 назв.

УДК 669.2/.8

Электронно-лучевая обработка поверхности слитков титановых сплавов. Часть I / Ахонин С.В., Пикулин А.Н., Клочай В.В., Рябцев А.Д. //Металлург.-2019.-№2.-c.58-63. – Библиогр.: 19 назв.

УДК 669.2/.8

Электронно-лучевая обработка поверхности слитков титановых сплавов. Часть 2 / Ахонин С.В., Пикулин А.Н., Клочай В.В., Рябцев А.Д. //Металлург.-2019.-№3.-c.67-70

УДК 669.2/.8 СП

Я62     Янко, Т.Б. Розробка технології комплексного легування титану та цирконію в процесі магнієтермічного відновлювання: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец. 05.16.02 – металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / Т.Б. Янко.-Дн-ськ: НМетАУ,2016.-20 c.