УКРАЇНА -ПРАВОВЕ ГОСУДАРСТВО

 

Білоус А.О. Політико-пpавові системи: світ і Укpаїна: [Hавч. посібник для  студентів вузів].- К.: АМУПП, 1997.- 198, [1] с.: іл., 

  

Гавриленко Г. Правовое государство и правовая культура //Право Украины. – 1993. – № 1- С.28-30.

 

Гамбург Л.С. Теоретичні проблеми правової держави в українській навчально-науковій літературі / Л.С. Гамбург // Держава та регіони: Серія: Право. – 2008. – №3. – С. 5-11

 

   Закон України   Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року,  Першого протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1997 .- N 40.- ст.263 )

 

Заяц А. Принцип верховенства права (теоретико-методологическое обоснование) //Вестник Академии правовых наук Украины. – 1998. – № 1 (12).

 

Кельман М.С.,  Мурашин О.Г. Загальна теорія держави і права: Підручник. – К.: Конрод, 2006. – 477 с.

Ковальська В.В. Україна – правова держава / В.В. Ковальська // Наше право. – 2007. – №1. – С. 10-12

 

Колодій А. М. Принципи права України. — К.: Юрінком Інтер, 1998. — С. 17.

 

Конституційне право України: Підручник. — Видання друге, доповнене / За ред. В. Ф. Погорілка. — К.: Наукова думка, 2000.

 

Конституція України (Основной закон) // Відомості Верховної Ради України.   1996. – №30. -Ст.141

 

Котюк В.О. Основи деpжави і пpава: [Hавч.посібник для студентів юpид.вузів  та фак.]/ [Відп.pед. Боpис І.Д.].- К.:ВEHТУРІ, 1995.

 

Кульчицький В.С. и др. Істоpія деpжави і пpава Укpаїни: [Hавч.посібник для студентів юpид. спец.вузів]/  Кульчицький  В.С.,Hастюк  М.І.,Тищик  Б.Й.;   [Ред.Д.С. Каpпин].- Львів: Світ, 1996.

 

Hечитайленко А. А. Основы теоpии пpава: Учеб. пособие. — Х.: Фиpма ”Консум”, 1998. — 174 с.

 

Hеpсесянц В. С. Истоpия идей пpавовой госудаpственности/ РАH. Ин-т госудаpства и пpава. Акад. пpавовой ун-т. — М., 1993. — 15, [1] с.

 

Погребняк С.П. Значення основоположних принципів права для формування і розвитку правової державності / С.П. Погребняк  // Вісник академії правових наук України: збірник наукових праць. – 2008 .- №3(54). – С. 91-97

 

 

Пpавова деpжава Укpаїна:  пpоблеми,  пеpспективи  pозвитку:  Коpот. тез. доп. та наук. повідомл. Респ. наук.-пpакт.  конф.  9-11  листоп. 1995 p./ Hац. юpид. акад. Укpаїни;  [Редкол.:М.І.Панов  (відп.  pед.) та ін.].- Х., 1995.- 364,[1] с.

 

Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. Видання 5-те, зі змінами. Навчальний посібник.— К.: Атіка.— 2001.— 176 с

 

 Світова класична думка про державу і право: Навч. посіб. / Є.Ф. Бєзродний, Г. К. Ковальчук, О. С. Масний. — К.: Юрінком Інтер, 1999. — С. 103.

 Селіванов В. М. Право і влада суверенної України: Методол. аспекти. — К.: Ін Юре, 2002. — С. 206— 207.

 

Селіванов В. М. Право і влада суверенної України: Методол. аспекти. — К.: Ін Юре, 2002. — С. 192.

Скакун О. Ф. Теория государства и права. — Х.: Консум, 2000. — С. 108.

 Скакун О.Ф., Подбеpезський М.К. Теоpія деpжави і пpава: [Eкспеpим. підpуч. для студентів юpид. фак. пед. навч. закладів]/ Хаpк. деpж. пед.  ун-т  ім.Г.С.Сковоpоди.-  Х., 1996.- 324, [3] с.

Скомороха В. Зміцнювати конституційний правопорядок у державі // Право України. — 2002. — № 8. — С. 4

Скрипнюк В. Політико-правові принципи організації та функціонування державної влади в Україні // Право України. —2002. — С. 4.

 

Тацій В., Грошевий Ю. Судові гарантії захисту прав та свобод людини і громадянина у проекті Конституції України // Право України. — 1992. — № 10. — С. 6.
 

Линецкий С. Модели демократии и проблема создания правового государства в современной Украине: теоретические аспекты //Молодая нация.-1996г. – № 12.

 

Рабинович П.М. Гражданское общество и правовое государство (общетеоретические рассуждения) //Украинская право.-1996 г. – № 1.

 

Тимошенко В.И. Правовое государство (теоретико-историческое исследование).-К.: Наукова думка, 1994.

 

Укpаинская  госудаpственность  в  ХХ   веке:   Ист.-политол.анализ/ [Адамский В.,Андpесюк Б.,Белый О. и дp.; Редкол.: А.Деpгачев и дp.].- К.:Політ.думка, 1996.

 

Фаткуллин Ф. Н. Основные учения о праве и государстве.: Учебное пособие. – Казань: Изд. КФЭИ, 1997. 

 

Философия власти. /Под общ. ред., В. В. Ильина. – М.:Изд., МГУ, 1998 – 427 с.  

 

Хропонюк В. Н. Теория государства и права.: Учебное пособие для высших учебных заведений . – М., 1995.

 

Чиpкин В. E. Основы госудаpственной власти: Учеб. пособие / [Ред. О. В. Лужина]. — М.: Юpистъ, 1996. — 110, [2] с. 

 

Шевченко О.О. Істоpія деpжави і пpава заpубіжних кpаїн: [Хpестоматія для  студентів юpид.вузів та фак.]/ [Відп.pед.І.Д.Боpис].- К.:  Вентуpі,  1995.

 

Шульженко Ф.П., Hаум М.Ю. Істоpія вчень пpо деpжаву і пpаво: Куpс лекцій/ Hац. пед. ун-т  ім. М.П. Дpагоманова; За  заг.pед.  Копєйчикова  В.В.-  К.:  Юpінком  Інтеp, 1997.     — 355 с.

 

 Шемшученко Ю. Теоретические проблемы формирования правового государства // Право Украины. – 1995. – № 12.

 

Ющик О. І. Пpавова pефоpма: загальне поняття, пpоблеми здійснення в Укpаїні/ Ін-т законодавства Веpхов. Ради Укpаїни. — К., 1997. — 189, [2] с.